Η ΚΕΔΙΠΕΣ κατέγραψε ταμειακές εισροές €84,2εκ

Η ΚΕΔΙΠΕΣ κατέγραψε ταμειακές εισροές ύψους 84,2 εκατομμυρίων ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020.

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ, Λάμπρος Παπαδόπουλος κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων διαχείρισης της ΚΕΔΙΠΕΣ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 ανέφερε ότι οι ταμειακές εισροές για το Γ’ Τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €84,2εκ. σημειώνοντας αύξηση 58,9%  έναντι €53,0εκ. το  προηγούμενο τρίμηνο όπου η δραστηριότητα είχε καθηλωθεί τους μήνες Απρίλιο και Μάιο λόγω των περιοριστικών μέτρων.

Ωστόσο οι ταμειακές εισροές παρουσιάζουν ωστόσο μείωση 17,5% από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 αποτυπώνοντας την επίδραση της πανδημίας η οποία σε ετήσια βάση για το 2020 επιδρά αρνητικά στις ταμειακές εισροές κατά περίπου 25%.

Οι εισπράξεις από τη διαχείριση ακινήτων ανήλθαν στο υψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο από την έναρξη εργασιών, στα €35,2εκ., υποβοηθούμενες από στοχευμένες εκστρατείες προώθησης ακινήτων μεσαίας εμπορευσιμότητας εκτός των αστικών κέντρων, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάκαμψη των ταμειακών εισροών. Επίσης οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira  ανήλθαν στα €328,0εκ. το Γ’ τρίμηνο 2020 έναντι €96,0εκ. το προηγούμενο τρίμηνο. Ειδικότερα, το Γ’ Τρίμηνο 2020 υλοποιήθηκαν αναδιαρθρώσεις ύψους €157,8εκ, αυξάνοντας το σύνολο των αναδιαθρώσεων από την έναρξη εργασιών σε €714,1εκ, ποσό ενδεικτικό της προσπάθειας που γίνεται για επίτευξη βιώσιμων λύσεων αναδιάρθρωσης.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε νέα καταβολή ποσού σε μετρητά ύψους €40εκ. ευρώ έναντι της κρατικής βοήθειας τον Δεκέμβριο 2020, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά στα €200εκ. ευρώ για το 2020 ή στα €320εκ. ευρώ από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο  2018.

Το έργο Λήδρα για την ενδεχόμενη  πώληση εξυπηρετούμενων και ενήμερων αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων συμβατικών υπολοίπων μέχρι €1,2 δις ευρώ συνεχίζεται ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαβουλεύσεις με την Altamira για αναθεώρηση της συμφωνίας εξυπηρέτησης για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της ΣΕΔΙΠΕΣ / ΚΕΔΙΠΕΣ βάσει της Δέσμευσης 18 και του νέου μας επιχειρηματικού πλάνου.  

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ λαμβάνοντας υπόψη τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας του Κορωνιού αποφάσισε την αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων που αφορούν κύρια κατοικία μέχρι €350 χιλιάδες, μέχρι το τέλος Μαρτίου 2021», ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος.

 

 

Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις

 

 • Οι ταμειακές εισροές του Γ’ Τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €84,2εκ. σημειώνοντας αύξηση 58,9% έναντι €53,0εκ. για το  προηγούμενο τρίμηνο του 2020 κατά το οποίο οι ταμειακές εισροές ήταν ιδιαίτερα χαμηλές λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού και των περιοριστικών μέτρων. Καθοριστικός παράγοντας για την ανάκαμψη των ταμειακών εισροών ήταν οι εισπράξεις από τη διαχείριση ακινήτων οι οποίες ανήλθαν στο υψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο από την έναρξη εργασιών (€35,2εκ.) υποβοηθούμενες από στοχευμένες εκστρατείες προώθησης ακινήτων μεσαίας εμπορευσιμότητας εκτός των αστικών κέντρων. Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν συνολικά σε €77,6εκ. ή 1,0% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.585εκ. στο τέλος του Β’ Τριμήνου 2020.

 

 • Οι σωρευτικές ταμειακές ροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι τις 30/9/2020 ανήλθαν σε €724,6εκ. Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε €685,8εκ. ή 8,5% της ονομαστικής αξίας του αρχικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051εκ.

 

 • Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Γ’ Τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €25,1εκ., αυξημένες κατά 18,4% από τα €21,2εκ. για το προηγούμενο τρίμηνο του 2020, λόγω κυρίως της αύξησης των δαπανών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και των δαπανών  διαχειριστή σε σχέση και με τις αυξημένες λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης.  

 

 • Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.823εκ. στο τέλος του Γ’ Τριμήνου 2020 από €6.937εκ. για το προηγούμενο τρίμηνο του 2020. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι το Γ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 7,4%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης των τόκων, η συνολική απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται σε 18,4%.

 

 • Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira διαμορφώθηκαν σε €328,0εκ. για το Γ’ τρίμηνο 2020 έναντι €96,0εκ. για το προηγούμενο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας την ανάκαμψη της δραστηριότητας σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2020. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι το Γ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €1.798εκ. ή 24,4% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371εκ.

 

 • Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του Γ’ Τριμήνου 2020 διαμορφώθηκαν σε €7.695εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €145εκ., ακίνητη περιουσία €657εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €569εκ.

 

 • Τον Σεπτέμβριο του 2020 έγινε αποπληρωμή κρατικής βοήθειας  ύψους €40εκ., διαμορφώνοντας το ύψος της συνολικής αποπληρωμής σε μετρητά μέχρι το τέλος του  Γ’ τριμήνου 2020 στα €280εκ. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει γίνει επιπρόσθετη αποπληρωμή ύψους €40εκ. για το Δ’ Τρίμηνο 2020 διαμορφώνοντας τη συνολική μέχρι τώρα αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας σε μετρητά στα €200εκ. ευρώ για το 2020 ή στα €320εκ. από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο  2018.

 

 • Σε σχέση με τις υποχρεώσεις, στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα (ΕΤ) 5 απαιτήσεις συνολικού ύψους €84,4εκ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 30 Ιουνίου 2020. Η απαίτηση της πρώτης περιόδου μέχρι 30 Ιουνίου 2019 ήταν και η πιο μεγάλη αφού περιλάμβανε τις λογιστικές προβλέψεις που αναγνώρισε η Ελληνική Τράπεζα, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εργασιών τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ σταδιακά το ύψος των απαιτήσεων μειώθηκε και με τη σταθεροποίηση της συμπεριφοράς του χαρτοφυλακίου. Οι απαιτήσεις που αφορούν το Α’ και Β’ τρίμηνο 2020 ήταν αυξημένες λόγω των αυξημένων λογιστικών προβλέψεων λόγω της πανδημίας και ανήλθαν συνολικά σε €12,2εκ. Η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και η Ελληνική Τράπεζα βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για επιβεβαίωση του ποσού απαίτησης.

 

 

Άλλες Εξελίξεις

 

 • Η Ελληνική Τράπεζα, στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων, έχει επιλογή καταβολής αμοιβής προς την Κυπριακή Δημοκρατία ή απόσυρσης περιουσιακών στοιχείων από το Σχέδιο τη δεύτερη και τρίτη επέτειο του Σχεδίου. Η Ελληνική Τράπεζα εξασκώντας τη σχετική επιλογή για τη δεύτερη επέτειο, έχει αποσύρει από το σχέδιο χορηγήσεις με τιμή αναφοράς €184εκ. (τιμή αναφοράς είναι το ποσό που καλύπτεται από το Σχέδιο) και έχει καταβάλει €4,5εκ. προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Ως αποτέλεσμα οι πληρωμές της Ελληνικής Τράπεζας προς την Κυπριακή Δημοκρατία ως εγγυήτριας του σχεδίου ανήλθαν σωρευτικά σε €19,5εκ.

 

Η συμβατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το σχέδιο στις 30/6/2020 ανέρχεται σε €2.191εκ. σε σχέση με €2.608εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Τράπεζας, η τιμή αναφοράς των περιουσιακών στοιχείων στις 30/6/2020 ανέρχεται σε €1.808εκ. και, προσαρμοσμένη για την απόσυρση, μειώνεται σε €1.621εκ.

 

 • Βρίσκονται σε εξέλιξη οι  διαβουλεύσεις με την Altamira για αναθεώρηση της συμφωνίας εξυπηρέτησης για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της ΣΕΔΙΠΕΣ / ΚΕΔΙΠΕΣ βάσει της Δέσμευσης 18 και του νέου μας επιχειρηματικού πλάνου. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται στη βάση αναθεωρημένου επιχειρηματικού πλάνου που έχει εκπονηθεί από κοινού μεταξύ των δύο μερών.

 

 • Συνεχίζεται το Έργο ‘Λήδρα’ για την ενδεχόμενη  πώληση εξυπηρετούμενων και ενήμερων αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων συμβατικών υπολοίπων μέχρι €1,2δις ευρώ. Η στρατηγική που θα ακολουθηθεί και το χρονικό σημείο για πώληση χαρτοφυλακίου θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία και την αναστολή δόσεων βάσει του σχετικού διατάγματος.

 

 • Τα αποτελέσματα του σχεδίου ΕΣΤΙΑ δεν θεωρούνται ικανοποιητικά παρόλες τις προσπάθειες της ΚΕΔΙΠΕΣ να προωθήσει το σχέδιο. Συγκεκριμένα,  μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020, λαμβάνοντας υπόψη τις υποβολές αιτήσεων κατά τον επιπρόσθετο χρόνο που δόθηκε από 1η μέχρι 15η Ιουνίου 2020 στα πλαίσια των μέτρων στήριξης της οικονομίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού:
 • Έχουν υποβληθεί 2.980 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 3.805 λογαριασμούς και ποσό €894εκ. 
 • Οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις ανέρχονται στις 1.695 που αντιστοιχούν σε 2.128 λογαριασμούς και ποσό €479εκ.
 • Οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες αιτήσεις από το Υπουργείο Εργασίας αντιστοιχούν σε 563 λογαριασμούς και συμβατικό υπόλοιπο  €144εκ.

 

*Αφορά εξελίξεις από την τελευταία ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Εκτίμηση για το 2020

 

 • Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού αναμένεται να είναι αρνητικές τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα ανάλογα με την επίδρασή της στους οικονομικούς δείκτες, κυρίως σε ότι  αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και τις τιμές των ακινήτων.

 

 • Σε ετήσια βάση εκτιμάται ότι η επίπτωση της πανδημίας στις ταμειακές εισροές για το 2020 θα ανέλθει σε περίπου 25% μείωση σε σχέση με τις ταμειακές εισροές για το 2019.

 

 • Οι απαιτήσεις της Ελληνικής Τράπεζας, στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων, ενδέχεται να είναι αυξημένες ανάλογα με τις προβλέψεις απομείωσης, παρόλο που η έκθεση μέσω του Σχεδίου σε ευάλωτους τομείς, ειδικά σε επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα και στον τομέα του εμπορίου, είναι περιορισμένη.  

 

Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων διαχείρισης μέχρι 30/9/2020 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΙΠΕΣ στον σύνδεσμο:

https://kedipes.com.cy/αποτελεσματα-διαχειρισης/

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ