Κεντρική Τράπεζα: ΚΕΠΕΥ δεν εμπίπτον στον ορισμό ιδρυμάτων O-SII

Δεν εμπίπτουν ΚΕΠΕΥ στον ορισμό ιδρυμάτων O-SII, λέει η Κεντρική Τράπεζα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοίνωσε ότι σε συνεννόηση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αποφάσισε ότι καμία Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) εμπίπτει στον ορισμό των Άλλων Συστημικά Σημαντικών Ιδρυμάτων (Ο-SII).
 
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΚΤΚ, η απόφαση αυτή λήφθηκε έπειτα από την ετήσια επανεξέταση του προσδιορισμού των ΚΕΠΕΥ, που εμπίπτουν στον ορισμό των ιδρυμάτων O-SII, η οποία ολοκληρώθηκε στις 23 Δεκεμβρίου.
 
«Βάσει της επανεξέτασης, η ΚΤΚ αποφάσισε ότι καμία ΚΕΠΕΥ δεν δύναται να εμπίπτει στον ορισμό των ιδρυμάτων O-SII» αναφέρει η ΚΤΚ, προσθέτοντας ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
 
Βάσει της μακροπροληπτικής πολιτικής της ΚΤΚ, ο προσδιορισμός αυτός, γίνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και στη βάση αυτή καθορίζονται οι ΚΕΠΕΥ που εμπίπτουν στον ορισμό O-SII σε δύο στάδια.  Στο πρώτο στάδιο υπολογίζεται βαθμολογία για την κάθε ΚΕΠΕΥ με τα κριτήρια το μέγεθός της, τη σημασία της για τη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Δημοκρατίας, τη σημασία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων της και τη διασύνδεσή της με το χρηματοοικονομικό σύστημα. Στο δεύτερο στάδιο η ΚΤΚ, σε συνεργασία και συνεννόηση με την ΕΚΚ, αξιολογεί κατά πόσο μια ΚΕΠΕΥ πρέπει να προσδιοριστεί ως ίδρυμα O-SII, χρησιμοποιώντας πρόσθετους ποιοτικούς ή ποσοτικούς δείκτες συστημικής σημασίας που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ.
 
ΚΕΠΕΥ με συνολική βαθμολογία πέραν των 350 μονάδων βάσης ορίζονται αυτόματα ως ιδρύματα O-SII, ενώ μετά τη συμπερίληψή τους καθορίζεται το απόθεμα ασφαλείας O-SII ύψους που ανέρχεται σε έως 2% του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του ιδρύματος O-SIΙ.
 
Σημειώνεται ότι κατά το 2020 υπήρχαν πέντε ΚΕΠΕΥ που ενέπιπταν στον ορισμό OS-II.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ