Με το δεξί στο 2024 η Ελληνική Τράπεζα - Κέρδη €93 εκατομμυρίων

Δύο είναι τα σημαντικά ορόσημα μέχρι τώρα για το 2024 σύμφωνα με τον Μεταβατικό Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή του Ομίλου, οι θετικές εξελίξεις με την ΕΤΥΚ και η εξαγορά της CNP Ασφαλιστική.

H Ελληνική Τράπεζα κατέγραψε κέρδη €93,3 εκατομμυρίων το πρώτο τρίμηνο του 2024, σηματοδοτώντας μια χρόνια που ξεκίνησε δυναμικά με αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα και δυναμικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου παρά τις συνεχείς προκλήσεις και την αβεβαιότητα που πηγάζει από το γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Τα κέρδη €93,3 εκατομμυρίων αντιστοιχούν σε αύξηση ίση με 34% ένταντι του πρώτου τριμήνου του 2023 όταν τα κέρδη ανήλθαν στα €69,7 εκατομμύρια.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την πρώτη τριμηνία του 2024 ανήλθαν στα €151 εκατ., αυξημένα κατά 40% σε ετήσια βάση, ενώ τα μη επιτοκιακά έσοδα έφτασαν τα €28,3 εκατ., αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση.

Όπως ανέφερε ο Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, το 2024 χαρακτηρίζεται από δύο επιτεύγματα ορόσημα για τον Όμιλο, πρώτον, μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις και τη μεσολαβητική πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπάρχει ένα πλαίσιο συμφωνίας για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας και της ΕΤΥΚ.

Δεύτερο ορόσημο αλλά εξίσου σημαντική εξέλιξη, αφορά τη συμφωνία της Τράπεζας με την CNP Assurances για τη θυγατρική της CNP Cyprus Insurance Holdings Limited, που δραστηριοποιείται σε Κύπρο και Ελλάδα. Αυτό θα επιτρέψει στην Ελληνική Τράπεζα να ενισχύσει σημαντικά τις ασφαλιστικές δραστηριότητές της και να καταστεί ένας ηγετικός χρηματοπιστωτικός όμιλος με ισχυρή παρουσία, τόσο στον τραπεζικό όσο και στον ασφαλιστικό τομέα στην Κύπρο.

Αναλυτικά πιο κάτω τα αποτελέσματα της Ελληνικής Τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο του 2024:

Λειτουργικό Περιβάλλον

  • Η εγχώρια οικονομία σε θετική πορεία, παρά το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο και τις προκλήσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες.
  • Το λειτουργικό περιβάλλον συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις, με τα αυξανόμενα επιτόκια και τις πληθωριστικές πιέσεις πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Στρατηγική

  • Τράπεζα επικεντρωμένη στη λιανική τραπεζική με σταθερή πελατειακή βάση και σημαντικό μερίδιο αγοράς στα νοικοκυριά (36% στις καταθέσεις και 33% στα δάνεια)
  • Συμφωνία με την CNP Assurances για την CNP Cyprus Insurance Holdings για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα στην Κύπρο
  • Νέος δανεισμός ύψους €208 εκατ. για την 1η τριμηνία του 2024, μειωμένος κατά 34% σε ετήσια βάση αντανακλώντας τις συνθήκες της αγοράς και σύμφωνα συνετά πρότυπα αναδοχής

Ποιότητα περιουσιακών στοιχείων

  • Δείκτης ΜΕΔ στο 2,5%, με τον δείκτη κάλυψης προβλέψεων των ΜΕΔ στο 42% και τον Δείκτη κάλυψης των καθαρών ΜΕΔ με εμπράγματες εξασφαλίσεις στο 139%
  • 99,7% του νέου δανεισμού μετά το 2018 είναι εξυπηρετούμενο

Απόδοση

Καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η τριμηνία του 2024, αυξημένα κατά 40% σε ετήσια βάση, επωφελούμενοι από τα επιτόκια και τη ρευστότητας στον ισολογισμό, κυρίως λόγω των καταθέσεων σε Κεντρικές Τράπεζες

Δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 1η τριμηνία του 2024 στο 33%

Κέρδος για την 1η τριμηνία του 2024 ύψους €93 εκατ., με την Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στο 25% την 1η τριμηνία του 2024, Καθαρή λογιστική αξία ανά μετοχή (TBVPS) αυξημένη κατά 34% σε ετήσια βάση

Κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα

  • Ρυθμιστικός και αναπροσαρμοσμένος Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου στο 28,6% και 30,2% αντίστοιχα, Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου, αναπροσαρμοσμένος για την συναλλαγή CNP, στο 27,6% περίπου, με το πέρας της ολοκλήρωσης, που αναμένεται να γίνει την 1η τριμηνία του 2025
  • Αναπροσαρμοσμένος δείκτης MREL προς συνολικά ποσά ανοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA) στο 32,5%5 ; πολύ πιο πάνω από την τελική δεσμευτική απαίτηση MREL για τις 31 Δεκεμβρίου 20256
  • Άνετη ρευστότητα, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 580% και με €5,1 δισ. τοποθετημένα στην ΕΚΤ, επιτρέποντας στην Τράπεζα να επωφεληθεί από τις αυξήσεις των επιτοκίων

Εξελίξεις στη μετοχική δομή

Η Eurobank συμφώνησε για την απόκτηση επιπρόσθετης συμμετοχής ύψους 26,1%, η οποία, μετά από έγκριση των εποπτικών αρχών, θα αυξήσει τη συμμετοχή της στο 55,3% και, σύμφωνα με τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμος του 2007 (Ν. 41(I)/2007), η Eurobank θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε υποχρεωτική προσφορά για όλες τις υπόλοιπες μετοχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ