Πώς ενοικιάζονται οι κυβερνητικές κατοικίες στο Τρόοδος για τον χειμώνα

Τι ισχύει για τις υπό ενοικίαση κυβερνητικές κατοικίες στο Τρόοδος για την χειμερινή περίοδο.

Αριθμός κυβερνητικών κατοικιών στο Τρόοδος θα παραχωρηθεί με ενοίκιο κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου από 30 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 29 Απριλίου 2022 σε αξιωματούχους του κράτους και δημόσιους υπαλλήλους που επιθυμούν να κάνουν χρήση των κατοικιών αυτών. Προτεραιότητα θα δίνεται σε όσους, κατά την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων, έχουν παιδί ηλικίας μικρότερης των 16 χρονών, εφόσον θεωρούνται ισοδύναμοι στα κριτήρια με άλλους αιτητές. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται πιστοποιητικό γέννησης ενός παιδιού με τέτοια ηλικία.

Η παραχώρηση των κατοικιών γίνεται από Επιτροπή που απαρτίζεται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, ως Πρόεδρο και από ένα αντιπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων, ως μέλη.

Το πληρωτέο ενοίκιο κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος, την τοποθεσία και την κατάσταση της κάθε κατοικίας από €1.105,19 - €1.415,37 για ολόκληρη την περίοδο. Επιπρόσθετα, οι ενοικιαστές θα βαρύνονται με τα ακόλουθα έξοδα:

(α) Κατανάλωση υγραερίου: Για δύο κυλίνδρους των 10 κιλών για ολόκληρη την χειμερινή περίοδο: €30,00.

(β) Κατανάλωση ύδατος: €20,00.

(γ) Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος Ο λογαριασμός μεταβιβάζεται από την Α.Η.Κ. στο όνομα του κάθε ενοικιαστή. Όλα τα έξοδα της μεταβίβασης και της κατανάλωσης βαρύνουν τον ενοικιαστή.

(δ) Μετακίνηση σκυβάλων: €25,00.

(ε) Διάφορα: €5,00.

(στ) Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Στο ποσοστό που καθορίζει η νομοθεσία, επί του συνολικού ποσού.

(ζ) INTERNET (Προαιρετικό): €40,00/μήνα

Τονίζεται ότι προτίμηση για συγκεκριμένη κατοικία δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Η κατανομή των αριθμών των κατοικιών θα γίνεται αυτόματα από το λογισμικό πρόγραμμα με τη διαδικασία της τυχαίας επιλογής, ανάλογα με το μέγεθος της κατοικίας και τη σύνθεση της οικογένειας του κάθε δικαιούχου. Βασικό κριτήριο για παραχώρηση κατοικίας δύο, τριών ή τεσσάρων υπνοδωματίων θα είναι ο αριθμός εξαρτώμενων παιδιών της οικογένειας του δικαιούχου.

Για την παραλαβή της κατοικίας είναι απαραίτητο να παρουσιάζεται από τον δικαιούχο η πολιτική του ταυτότητα καθώς και η απόδειξη μεταβίβασης του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά του.

Οι ενδιαφερόμενοι κρατικοί αξιωματούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι για ενοικίαση κυβερνητικής κατοικίας στο Τρόοδος, θα πρέπει να αποταθούν γραπτώς στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αποστέλλοντας, (στη διεύθυνση: Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος), κατάλληλα συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο 'Ά", επισυνάπτοντας πρόσφατη κατάσταση μισθοδοσίας και πιστοποιητικό γέννησης ενός παιδιού ηλικίας μικρότερης των 16 χρόνων, όπου ισχύει αυτό, το αργότερο μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2021. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι αιτητές μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους και με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22498910, με συμπληρωμένα πάντοτε ευκρινώς όλα τα στοιχεία. Όλες οι συμπληρωμένες πρωτότυπες αιτήσεις θα πρέπει είτε να αποστέλλονται ταχυδρομικώς είτε να παραδίδονται με το χέρι στο Αρχείο του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Όσες αιτήσεις ληφθούν μετά τις 3 Σεπτεμβρίου 2021 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Για όσους από τους εγκριθέντες για ενοικίαση κυβερνητικής κατοικίας προβούν σε ακύρωση της κράτησής τους μετά την πληρωμή του ενοικίου, θα κατακρατείται το ποσό των €55,00 από το συνολικό ποσό που κατέβαλαν σαν ενοίκιο, για σκοπούς κάλυψης του διοικητικού κόστους που προκύπτει και η κατοικία θα παραχωρείται σε άλλο δικαιούχο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ