Σημαντική μείωση πέραν του 26% στα ΜΕΔ

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανήρτησε σήμερα στην ιστοσελίδα της επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) (Συγκεντρωτικά Στοιχεία για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα).

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2020 σημειώθηκε περαιτέρω πτώση κατά €1.392 εκατ. ή 26.1% στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων σε σύγκριση με το τέλος  Σεπτεμβρίου 2020. Οι συνολικές χορηγήσεις μειώθηκαν από €29.992 εκατ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 στα €28.892 εκατ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, παρουσιάζοντας μείωση ύψους €1.100 εκατ. ή 3,7%. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς το σύνολο των χορηγήσεων μειώθηκε από 21,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 στο 17,7% στο τέλος Δεκεμβρίου 2020.

Ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στο 45,9% στο τέλος Δεκεμβρίου 2020 σε σύγκριση με 53,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 31.12.2014-31.12.2020 σημειώθηκε συνολική πτώση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους €22,2 δισ. ή 81,3%. 

H καθοδική πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 οφείλεται, με σειρά σημαντικότητας, σε πώληση/μεταφορά δανειακών χαρτοφυλακίων σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (credit acquiring companies), σε διαγραφές χορηγήσεων που γίνονται είτε στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων και συνήθως αφορούν ποσά για τα οποία προϋπάρχουν προβλέψεις επισφάλειας στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων, είτε αφορούν μη συμβατικές ή "λογιστικές" διαγραφές έναντι ποσών που περιλαμβάνονται ήδη στις προβλέψεις με στόχο την πιο αντιπροσωπευτική απεικόνιση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων.

Επίσης, στη συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνέτειναν σημαντικά και οι αποπληρωμές δανείων, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με στοιχεία ενεργητικού (ακίνητη περιουσία) καθώς και τα δάνεια που έχουν επιτυχώς αναδιαρθρωθεί και επανενταχθεί στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με το πέρας της περιόδου παρακολούθησης.

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2020 ανέρχονταν στα €3.304 εκατ., από τα οποία €2.229 εκατ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Σημειώνεται ότι για τον καθορισμό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, σύμφωνα με τον οποίο όταν μια μη εξυπηρετούμενη χορήγηση αναδιαρθρώνεται δεν μεταφέρεται αυτόματα στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων για πρόσθετη περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν ο δανειολήπτης ακολουθεί χωρίς καθυστερήσεις το νέο συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό, ένα μέρος των αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων παραμένει ως μη εξυπηρετούμενο έστω και αν ο δανειολήπτης τηρεί το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ