Ποιες εταιρείες τιμωρεί το ΧΑΚ με αναστολή των μετοχών τους

Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών της Ρυθμιζόμενης Αγοράς.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μετά από σχετική έγκριση που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τη συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου 2019, λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης τους, για το έτος που έληξε στις 31/12/2018:

-    Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ 
-    Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd
-    CPI Holdings Public Ltd
-    Cyprus Trading Corporation Plc 
-    Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Εταιρεία  Λτδ 
-    Elma Holdings Public Company Ltd
-    Ermes Department Stores Plc
-    Woolworth (Cyprus) Properties Plc
-    Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ 
-    Harvest Capital Management Public Ltd 
-    Liberty Life Insurance Public Company Ltd
-    A.L. Prochoice Group Public Ltd
-    Rolandos Enterprises Public Ltd 
-     Regallia Holdings & Investments Public Ltd

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι εν λόγω εταιρείες δεν έχουν επίσης υποβάλει και δημοσιοποιήσει την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2019.

Νοείται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών θα αρθεί, όταν και εφόσον υποβληθούν οι εκκρεμούσες οικονομικές καταστάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ