Εκτός ΧΑΚ η Pepsi Cola

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρείας A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Ltd, θα προχωρήσει με διαγραφή των τίτλων της εταιρείας, με βάση το Άρθρο 181 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και την «Οδηγία ΧΑΚ 01 του 2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη Διαγραφή Κινητών Αξιών από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου κατόπιν αίτησης της Εκδότριας Εταιρείας – Κ.Δ.Π. 392/2015».

Υπενθυμίζεται ότι για την εταιρεία A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Ltd έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς από την εταιρεία A&P (Andreou & Paraskevaides) Investments Ltd. Η ημέρα διαγραφής των τίτλων της εταιρείας θα είναι η Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018.

Η έναρξη των εργασιών της Εταιρείας τοποθετείται το 1959, όταν συστάθηκε (αριθμός εγγραφής 844) ως ιδιωτική εταιρεία, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, υπό την επωνυμία Louca & Christodoulou Limited. Μετά τη σύστασή της το 1959, η Εταιρεία σύναψε συμφωνία δικαιόχρησης (franchising) με την εταιρεία PepsiCo Inc., η οποία κατέχει παγκοσμίως το εμπορικό σήμα της Pepsi Cola, και άρχισε την προώθηση των προϊόντων της Pepsi Cola στην Κυπριακή αγορά.

Με βάση αυτή τη συμφωνία η Εταιρεία απέκτησε την αποκλειστική άδεια παραγωγής, εμφιάλωσης, διανομής και πώλησης του αεριούχου αναψυκτικού Pepsi Cola στην Κυπριακή αγορά. Στις 9 Αυγούστου 1967 η Εταιρεία σύναψε μια ακόμα συμφωνία δικαιόχρησης με την PepsiCo Inc. με βάση την οποία απέκτησε άδεια παραγωγής, εμφιάλωσης, διανομής και πώλησης του αεριούχου αναψυκτικού χωρίς ζάχαρη Diet Pepsi Cola.

Στις 9 Αυγούστου 1972, η Εταιρεία μετονομάστηκε από Louca & Christodoulou Limited σε Λοϊζος Λουκά & Υιοί Λτδ. Το 1990 η Εταιρεία αγόρασε τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας Southfields Industries Limited, η οποία μέχρι τότε είχε την αποκλειστικότητα στην παραγωγή και εμφιάλωση των αεριούχων αναψυκτικών Seven-up και των προϊόντων Lex. Παράλληλα με την εξαγορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Southfield Industries υπογράφτηκε νέο συμβόλαιο δικαιόχρησης μεταξύ της Εταιρείας και της Seven-Up International για τα προϊόντα Seven-Up. Από την εξαγορά αυτή προέκυψε εμπορική εύνοια £1.000.000 η οποία διαγράφηκε σε περίοδο 15 ετών. Το 1998 η Εταιρεία διέγραψε όλη την εμπορική εύνοια σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ. 36.

Ακολούθως η Εταιρεία προώθησε στην Κυπριακή αγορά το αεριούχο αναψυκτικό Ήβη (λεμονάδα και πορτοκαλάδα) το οποίο παρήγαγε, εμφιάλωνε και διένειμε (αφού σύναψε ξεχωριστή συμφωνία δικαιόχρησης με την PepsiCo Inc.), ενώ αργότερα η Εταιρεία λάνσαρε με μεγάλη επιτυχία το νέο προϊόν της Pepsi-Cola, το αεριούχο αναψυκτικό Pepsi-Max (αφού έγινε τροποποίηση στην συμφωνία δικαιόχρησης με την PepsiCo Inc. έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και την παραγωγή, εμφιάλωση και διανομή της Pepsi-Max).

Οι δραστηριότητες της Εταιρεία εμπλουτίστηκαν με την εισαγωγή και διανομή του μεταλλικού νερού Ήβη Λουτράκι και την παραγωγή και διανομή των φρουτοχυμών Ήβη στην Κύπρο (αφού έγινε τροποποίηση στη συμφωνία δικαιόχρησης με την PepsiCo Inc. έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και την παραγωγή, εμφιάλωση και διανομή των φρουτοχυμών Ήβη και την εισαγωγή μεταλλικού νερού Ήβη Λουτράκι). Τον Ιούνιο του 1996, σύναψε συμφωνία δικαιόχρησης με τη Unilever International Market Development Company για την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων Lipton Ice Tea στην εγχώρια αγορά.

Στις 7 Ιουλίου 2000, η A&P Beverages Limited απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Λοϊζος Λουκά & Υιοί Λίμιτεδ και στις 31 Αυγούστου 2000 η Λοϊζος Λουκά & Υιοί Λίμιτεδ μετονομάστηκε σε A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Ltd. Από τις 7 Ιουλίου 2000 η Εταιρεία ανανέωσε τόσο το συμβόλαιο για την αντιπροσωπεία των προϊόντων της PepsiCo Inc. όσο και το συμβόλαιο για την αντιπροσωπία των προϊόντων της Seven-Up International.

Ακολούθως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην διάρθρωση της Εταιρείας για σκοπούς δημοσιοποίησης διευρύνοντας τον τομέα δραστηριοτήτων της. Στις 13 Ιουλίου 2000, συστάθηκε η πλήρως εξαρτημένη εταιρεία A&P (Andreou & Paraskevaides) Foods and Beverages Limited (αριθμός εγγραφής 113051), ως ιδιωτική εταιρεία, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. Αμέσως μετά την ίδρυσή της στις 13 Ιουλίου 2000, η A&P Foods and Beverages απέκτησε τα στοιχεία ενεργητικού καθώς και τις εργασίες της εταιρείας A&P (Andreou & Paraskevaides) Limited που αφορούσαν την εισαγωγή και διανομή των κατεψυγμένων προϊόντων McCain και το κατεψυγμένο ψάρι. Το τίμημα της απόκτησης ανήλθε σε £668.905 που αντιπροσωπεύει στοιχεία ενεργητικού ύψους £668.905 ως είχαν στις 13 Ιουλίου 2000. Για την εξαγορά δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε ποσό για εμπορική εύνοια. Στις 17 Ιουλίου 2000 η A&P Foods and Beverages ανέλαβε με βάση συμβόλαιο την αντιπροσωπία των προϊόντων των McCain και την 1η Αυγούστου 2000 υπέγραψε συμβόλαιο με τη Χ.Ι. Πανταζής Α.Ε. για εισαγωγή, πώληση και διάθεση στην Κυπριακή αγορά των προϊόντων τα οποία πωλεί ή εμπορεύεται η Χ.Ι. Πανταζής Α.Ε. Στις 15 Ιανουαρίου 2001 η A&P Foods and Beverages υπέγραψε συμφωνία δικαιόχρησης για την αποκλειστική αντιπροσωπία και διανομή των προϊόντων της Pavlos N. Pettas S.A. Η εταιρεία αυτή δραστηριοποιείται στην παραγωγή φυτικών ελαίων και πρώτων υλών αρτοποιίας. Στις 15 Απριλίου 2001 η A&P Foods and Beverages υπέγραψε συμβόλαια με τις εταιρείας MOU PARK LIMITED και DNB Fast Fish για εισαγωγή, πώληση και διάθεση στην Κυπριακή αγορά των προϊόντων τα οποία πωλούν ή εμπορεύονται οι δύο εταιρείες. Στις 11 Μαΐου 2001 η Εταιρεία σύναψε συμφωνία με την εξαρτημένη της A&P Beverages για την παραχώρηση όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη Συμφωνία Εισαγωγής και Διανομής Μπύρας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 14 Σεπτεμβρίου 2000 να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μετατροπή της Εταιρείας σε δημόσια σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ 113 και αφού μετατραπεί σε δημόσια να προβεί με έκδοση νέων μετοχών με Πρόσκληση για Εγγραφή και Ενημερωτικό δελτίο και ακολούθως να εισαχθεί στο ΧΑΚ. Με έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Σεπτεμβρίου 2000 μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία για σκοπούς του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Με ειδικό ψήφισμα ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2000 και 1ης Αυγούστου 2001 αποφασίστηκε όπως οι 23.654.485 νέες μετοχές που θα προσφερθούν στο ευρύ κοινό με την Παρούσα Πρόσκληση για Εγγραφή να μη προσφερθούν στους υφιστάμενους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2005 εγκρίθηκε ειδικό ψήφισμα για μετονομασία της Εταιρείας από «A & P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Ltd» σε «A & P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Co Ltd».