Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών

Πολλοί είναι οι επιχειρηµατίες που βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση διαφόρων τρόπων και στρατηγικών, µε κύριο µέληµα τη µεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, ενίσχυση της κερδοφορίας και ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους.

*Μιχάλης Οικονομίδης, CEO της Δικηγορικής εταιρείας Chambersfield Economides Kranos

Ο χρόνος, άλλωστε, είναι χρήµα, σύµφωνα µε την πασίγνωστη φράση, που χρησιµοποιείται κατά κόρον από τον επιχειρηµατικό τοµέα. 

Εποµένως, λόγω των γρήγορων ρυθµών, στους οποίους κινείται ο επιχειρηµατικός κόσµος σήµερα, είναι σηµαντικό η Κύπρος να εδραιωθεί ως ένας ασφαλής επενδυτικός προορισµός, όπου η ταχύτητα, η αξιοπιστία, καθώς η εµπιστοσύνη να είναι αυτά που θα τη χαρακτηρίζουν. Γι’ αυτό είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός ηλεκτρονικού και αποτελεσµατικού νοµικού πλαισίου, έτσι ώστε ο επενδυτής, όταν προβαίνει σε σύναψη επενδυτικών συµφωνιών στην Κύπρο, σε περίπτωση πιθανής παραβίασης οποιασδήποτε συµφωνίας, να γνωρίζει ότι µπορεί να διεκδικήσει το δίκαιό του σε άµεσο χρόνο και όχι σε χρόνο που µπορεί να έχει διάρκεια µεταξύ των 4-8 χρόνων.

Τι θέλουν οι επενδυτές

Το αίσθηµα της ασφάλειας, εµπιστοσύνης, γρήγορης ανταπόκρισης και του δικαίου σε ένα νοµικό σύστηµα αποτελεί σηµαντικό πυλώνα για την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων στη χώρα µας. Όσα πλεονεκτήµατα και αν παρουσιάζονται, όσα επενδυτικά σχέδια ή ευκαιρίες και αν προβάλλονται, οι επενδυτές αναζητούν ταχύτατη και δίκαιη λύση των πιθανών προβληµάτων που θα µπορούσαν να προκληθούν στις επενδύσεις τους. 

Ήδη η Κύπρος θεωρείται επενδυτικό επιχειρηµατικό κέντρο. Φανταστείτε πόσο ακόµη θα αναπτυχθεί, εάν καταστεί γνωστό προς τον επιχειρηµατικό κόσµο ανά το παγκόσµιο, ότι το νοµικό πλαίσιο κινείται σε ηλεκτρονική βάση και δεν υπάρχουν καθυστερήσεις ως προς την προώθηση και διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους.

Εποµένως είναι µείζονος σηµασίας οι νοµικές υπηρεσίες να προχωρήσουν σε ουσιαστικές και δραστικές αλλαγές στις νοµικές διαδικασίες και διαδικαστικούς µηχανισµούς επίλυσης διαφορών, έτσι ώστε οι προϋποθέσεις που εµπίπτουν υπό του νοµικού πλαισίου να αποκτήσουν σταδιακά και σταθερά την ανάλογη ταχύτητα, µε την οποία κινείται ο επιχειρηµατικός κόσµος του σήµερα.

Αναβάθμιση Εφόρου Εταιρειών

Σηµαντικός τοµέας που χρήζει άµεσης αναβάθµισης, είναι ο Έφορος Εταιρειών. Είναι πολύ σηµαντικό οι εγγραφές εταιρειών, αλλά και οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν στις εταιρείες να γίνονται ηλεκτρονικά µε απώτερο στόχο την ολοκλήρωσή τους εντός 48 ή ακόµη και 24 ωρών. Είναι µια ενέργεια, η οποία είναι εφικτή και πολύ ενθαρρυντική για τον επενδυτικό επιχειρηµατικό κόσµο, καθώς παραδείγµατα παρόµοιων, αξιόπιστων συστηµάτων Εφόρου Εταιρειών από αρκετές άλλες χώρες, όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, έχουν αποδείξει την αµέριστη χρηστικότητα και ευνοϊκή αντιµετώπιση του εν λόγω συστήµατος από τους επενδυτές. Οι επιχειρηµατίες του σήµερα δρουν και κινούνται µε ταχύτατους ρυθµούς, µε στόχο τη βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων της επιχείρησής τους. Με τον ίδιο ρυθµό θα πρέπει να κινούνται και οι εταιρικές διαδικαστικές διαδικασίες, µε στόχο τη µείωση εγγραφής εταιρείας από 7-9 ηµέρες σε πολύ λιγότερο.

Η ηλεκτρονική αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών αυτών από τις κυβερνητικές Αρχές της ∆ηµοκρατίας, κατά την άποψή µου, εάν εφαρµοσθούν, θα απλοποιήσουν και θα αναβαθµίσουν περαιτέρω τις σηµαντικές δοµές του επιχειρηµατικού τοµέα, έτσι ώστε οι ξένοι επενδυτές, όταν έρχονται αντιµέτωποι µε το Δικαστήριο και τον Έφορο Εταιρειών, άµεσα και γρήγορα να ολοκληρώνουν τις συναλλαγές τους. 

Εκσυγχρονισμός στο Κτηματολόγιο

Επίσης, οι επενδυτές αρκετές φορές έρχονται αντιµέτωποι µε τον πολύ σηµαντικό τοµέα των πωλήσεων και µεταβιβάσεων των ακινήτων στο Κτηµατολόγιο που, επίσης, χρήζει άµεσου εκσυγχρονισµού, για να δύνανται άµεσα και γρήγορα να ολοκληρώνουν τις συναλλαγές τους. Για παράδειγµα, σήµερα µια διαδικασία µεταβίβασης µέχρι την ολοκλήρωσή της θα πρέπει να περάσει από αριθµό τµηµάτων του Κτηµατολογίου, αλλά παράλληλα να προηγηθεί και επίσκεψη στον Έφορο Φορολογίας για έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, σε περιπτώσεις συναλλαγών µεταξύ µίας ή περισσοτέρων νοµικών οντοτήτων. Μια απλούστερη διαδικασία στις πωλήσεις και µεταβιβάσεις θα µπορούσε να βοηθήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, έχοντας µόνο ένα σηµείο αναφοράς.

Καταληκτικά, η κυπριακή Κυβέρνηση έχει ήδη προβεί σε αξιόλογες µεταρρυθµίσεις του συστήµατος ∆ικαίου, Εφόρου Εταιρειών και Κτηµατολογίου, αλλά θα πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια αυτή µέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της αναβάθµισης των προαναφερθεισών υπηρεσιών, εντός του πλαισίου της ηλεκτρονικής µεταρρύθµισής τους, ώστε η Κύπρος να µπορεί να περηφανεύεται επάξια, όχι µόνο για την αξιοπιστία, αλλά και για την άµεση εκτελεστική και αποτελεσµατική παροχή των υπηρεσιών της.

-