Προκλήσεις και προοπτικές για την κυπριακή οικονομία και τον τραπεζικό τομέα

Παρ’ όλα τα αισιόδοξα µηνύµατα, ο τραπεζικός τοµέας δεν πρέπει να επαναπαύεται, εφόσον υπάρχουν πολλές και σηµαντικές προκλήσεις που θα κληθεί να αντιµετωπίσει.

Του Γιάννη Λοΐζου*

Φτάνουµε αισίως στο τέλος µιας ακόµη χρονιάς, η οποία ήταν καθοριστική τόσο για την παγκόσµια όσο και για την κυπριακή οικονοµία. Μια χρονιά η οποία, αν και επηρεάστηκε αρνητικά λόγω της συνεχιζόµενης πανδηµίας, που από το 2020 προκαλεί αβεβαιότητα στις παγκόσµιες αγορές, τείνει να κλείσει µε σχετικά αισιόδοξους οιωνούς.

Η οικονοµία κινείται σταδιακά σε πορεία ανάκαµψης, γεγονός που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό και στην επιτυχία του εµβολιαστικού προγράµµατος, που επέτρεψε την επιστροφή στην κανονικότητα, καθώς επίσης και στη στήριξη της οποίας έτυχαν οι Κύπριοι καταναλωτές και επιχειρηµατίες από το κράτος. Παρ’ όλα τα αισιόδοξα µηνύµατα, ο τραπεζικός τοµέας δεν πρέπει να επαναπαύεται, εφόσον υπάρχουν πολλές και σηµαντικές προκλήσεις που θα κληθεί να αντιµετωπίσει τη νέα χρονιά. Παρά την ανθεκτικότητα που επέδειξε, τα κύρια προβλήµατα που επηρεάζουν την οικονοµία παραµένουν, αν και υπάρχουν οι µηχανισµοί για την κατάλληλη διαχείρισή τους.

ΤΑ ΜΕ∆

Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια εξακολουθούν να ταλανίζουν την κυπριακή οικονοµία και οι προσπάθειες για µείωσή τους πρέπει να συνεχιστούν. Μολονότι οι τράπεζες χρησιµοποιούν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, το µέγεθός τους εξακολουθεί να είναι µεγάλο σε σχέση µε το µέγεθος της οικονοµίας µας. Η πιθανή µετατροπή της ΚΕ∆ΙΠΕΣ σε «κακή τράπεζα», που δυνητικά θα µπορούσε να απορροφήσει τα ΜΕ∆ της τραπεζικής αγοράς, κινείται κατά την άποψή µου προς τη σωστή κατεύθυνση από πλευράς κυβέρνησης.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Μια ακόµη πρόκληση που θα µας απασχολήσει έντονα το 2022 είναι η κλιµατική αλλαγή και οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές συνέπειες που επιφέρει. ∆εν είναι κάτι που πρέπει να αγνοηθεί από τον τραπεζικό τοµέα, ο οποίος θα πρέπει να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της πράσινης οικονοµίας. Γι’ αυτό, είναι αναγκαίο να γίνει ένας από τους κύριους στόχους για τη νέα χρονιά, ώστε να προωθηθούν κατάλληλες χρηµατοδοτήσεις και ειδικά σχέδια µε στόχο την απάµβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. H Αncoria Bank ήδη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και έχει υπό σχεδιασµό διάφορα πράσινα προϊόντα.

Εν µέσω αυτών των προκλήσεων, το τραπεζικό σύστηµα έχει να διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια ανάκαµψης της οικονοµίας και στη διαµόρφωση ενός νέου παραγωγικού προτύπου, που θα βασίζεται στην καινοτοµία. Ο ρόλος αυτός είναι ακόµα πιο σηµαντικός σε µια µικρή και ανοικτή οικονοµία, όπως η κυπριακή, η οποία βασίζεται κυρίως στις µικροµεσαίες και µικρές επιχειρήσεις. Αυτές µε τη σειρά τους στηρίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο τραπεζικό σύστηµα προκειµένου να αντλήσουν τα απαιτούµενα κεφάλαια τόσο για τη λειτουργία τους όσο και για τη διενέργεια νέων επενδύσεων. Για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό και σε τεχνολογικές αναβαθµίσεις αποτελεί εργαλείο µεγίστης σηµασίας. Η Ancoria Bank δίνει ιδιαίτερη έµφαση τόσο στην τεχνολογία όσο και στην ανάπτυξη και επιµόρφωση του προσωπικού της, διασφαλίζοντας την αποτελεσµατικότερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η εµπιστοσύνη των πελατών, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις, πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε τραπεζικού ιδρύµατος και αποτελεί µια πάγια πρόκληση. Κάθε τράπεζα οφείλει να ακολουθεί πολιτικές διαφάνειας σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, τον τρόπο διακυβέρνησης, τις πολιτικές που ακολουθούνται και τις χρεώσεις, ώστε ο πελάτης να είναι πάντα ενηµερωµένος. Με αυτόν τον τρόπο θα ενδυναµωθεί και θα θεµελιωθεί η πελατειακή σχέση. Αυτή η αρχή παραµένει κύρια προτεραιότητά µας στην Ancoria Bank και είναι µέρος της φιλοσοφίας µας και του τρόπου λειτουργίας µας.

 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Κάθε πρόκληση δηµιουργεί συνάµα και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Η πρόκληση που παρουσιάστηκε µε την απότοµη εξάπλωση της πανδηµίας ανά το παγκόσµιο έκανε επιτακτική την ανάγκη του ψηφιακού µετασχηµατισµού. Η χρήση της τεχνολογίας έγινε προτεραιότητα για τα τραπεζικά ιδρύµατα, και όχι µόνο, ώστε να είναι έτοιµα να διευκολύνουν τους πελάτες τους –ιδιώτες και επιχειρήσεις– στις χρηµατοοικονοµικές τους ανάγκες. Η ψηφιακή εποχή στον τραπεζικό τοµέα ήρθε για να µείνει και η επένδυση στην τεχνολογία αναµφισβήτητα θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, αναβαθµίζοντας την εµπειρία των πελατών. Ως Ancoria Bank, ένας από τους βασικούς µας στόχους, από τη δηµιουργία της τράπεζας, ήταν η χρήση της τεχνολογίας προς όφελος των πελατών µας. Οι βραβευµένες µας εφαρµογές, όπως το Ancoria Bank Create, µέσα από το οποίο δίνεται η δυνατότητα ανοίγµατος λογαριασµού εξ αποστάσεως, βοήθησαν στη δηµιουργία αλλά και στη συνέχιση της σχέσης µε τους πελάτες µας, τηρώντας παράλληλα και τα υγειονοµικά πρωτόκολλα. Αποτελεί υπόσχεση και δέσµευσή µας να συνεχίσουµε να χρησιµοποιούµε και να επενδύουµε στην τεχνολογία ως το µέσο για να προσφέρουµε αναβαθµισµένες υπηρεσίες και καινοτόµα προϊόντα µε στόχο την ευκολία των πελατών στη διαχείριση των οικονοµικών τους.

Το τραπεζικό σύστηµα στην Κύπρο έχει διαχρονικά αποδείξει την ανθεκτικότητά του και την προσαρµοστικότητά του, παρά τις οποιεσδήποτε δυσκολίες που έχει κληθεί να αντιµετωπίσει. Η Ancoria Bank, αν και νεοσύστατη τράπεζα, έχει αποδείξει την ετοιµότητά της στη διαχείριση και αντιµετώπιση των προκλήσεων και συνεχίζει να διαγράφει θετική πορεία, κατακτώντας την εµπιστοσύνη των πελατών της. Η ευελιξία που τη χαρακτηρίζει και η συνεχής στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων την ανεβάζουν χρόνο µε τον χρόνο στις προτιµήσεις σηµαντικής µερίδας πελατών.

*Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή της Ancoria Bank

 

-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ