Ζητείται ερευνήτρια στο Υπ. Γεωργίας με μισθό κλίμακας Α8

Απασχόληση εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία. 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), προτίθεται να εργοδοτήσει ένα/μια (1) ερευνητή/τρια για ορισμένο χρόνο στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, για το έργο «Carobs, theBlackGoldofCyprus: Sciencemeetsindustry- BlackGold».

1. Απαιτούμενα Προσόντα

α. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Γεωπονία. Ο όρος «Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιάκο δίπλωμα ή τίτλο.

 β. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της ΕΔΥ.

Πρόσθετα Προσόντα

 γ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή τίτλος επιπέδου (MSc) στην Επιστήμη Οπωροκηπευτικών ή στη Φυσιολογία Φυτών ή στη Βελτίωση Φυτών ή στη Βιοτεχνολογία αποτελεί πλεονέκτημα.

 δ. Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στην Επιστήμη Οπωροκηπευτικών ή στη Φυσιολογία Φυτών ή στη Βελτίωση Φυτών ή στη Βιοτεχνολογία αποτελεί πλεονέκτημα.

 ε. Προηγούμενη ερευνητική πείρα και ενασχόληση σε ερευνητικές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τα καθήκοντα/αντικείμενο της θέσης όπως περιγράφονται στο σημείο 2, αποτελεί πλεονέκτημα.

στ. Συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά αποτελεί πλεονέκτημα.

2. Καθήκοντα

Τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται στα πλαίσια του έργου συμπεριλαμβάνουν τη δειγματοληψία γενετικού υλικού, την εκτέλεση γενετικών και φυσικοχημικών αναλύσεων, τη στατιστική ανάλυση δεδομένων, τη συγγραφή εργασιών για δημοσίευση σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και τη σύνταξη εκθέσεων που προβλέπονται από το 1040 πρόγραμμα. 

Ειδικότερα ο/η ερευνητής/τρια θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσει τις συγκεκριμένες παρακάτω μεθόδους/τεχνικές οι οποίες θα προσμετρούνται στη βαθμολόγηση της ερευνητικής πείρας:

Απομόνωση DNA από φυτικούς ιστούς.

Τεχνικές αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR).

Τεχνικές υγρής χρωματογραφίας (HPLC).

Τεχνικές φασματοφωτομετρίας.

Τεχνικές προσδιορισμού ενζυμικής δραστηριότητας.

3. Η βασική αμοιβή θα είναι η αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α8, μειωμένη κατά 10%, περιλαμβανομένου και του 13ουμισθού.

4. Η περίοδος απασχόλησης του/της ερευνητή/τριας ορισμένου χρόνου θα είναι είκοσι επτά (27) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης. Σε περίπτωση παράτασης του έργου η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση που η εργασία την οποία ο/η ερευνητής/τρια ορισμένου χρόνου προσλήφθηκε να εκτελέσει παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 έως 2003. Στην περίπτωση που η απόδοση του/της εργοδοτούμενου/νης κριθεί ως ανεπαρκής κατά την ετήσια αξιολόγηση του/της, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 έως 2003. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση του ατόμου τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.

5. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο Ι το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Αρχείο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Αμφιπόλεως 6, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία) ή από την ιστοσελίδα www.moa.gov.cy ή από την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών www.ari.gov.cy. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει:

Αίτηση για πρόσληψη ερευνητή/τριας για ορισμένο χρόνο στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, για το έργο «Carobs, theBlackGoldofCyprus: Sciencemeetsindustry- BlackGold».

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στη Λευκωσία (Αμφιπόλεως 6, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία) ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 16 Αυγούστου 2019. Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που κατέχουν. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι πληροφορίες που τεκμηριώνονται με τίτλους, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Δρ Μάριο Κυριάκου στους αριθμούς 22403221 ή 22403105 ή στο email m.kyriacou@ari.gov.cy.

6. Κριτήρια και Μονάδες

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Σημειώσεις:

1) Απαραίτητη τεκμηρίωση της επάρκειας στις μεθόδους/τεχνικές που περιγράφονται στον πίνακα της παραγράφου 6 συνιστά (α) η παραπομπή σε έγκριτες δημοσιευμένες εργασίες όπου αυτές εφαρμόστηκαν με τη συμμετοχή του αιτητή/αιτήτριας στη συγγραφική ομάδα ή (β) βεβαίωση εργοδότη για την εφαρμογή των συγκεκριμένων μεθόδων/τεχνικών κατά τη διάρκεια εργοδότησης του/της αιτητή/αιτήτριας.

2) Σε περίπτωση ισοβαθμίας αξιολογείται ο βαθμός πτυχίου και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η υποβολή αναλυτικής κατάστασης βαθμολογίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ