Ένα βήμα πιο κοντά στην ευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων

Εκδόθηκε η πρώτη από τις τρεις γνωμοδοτήσεις σχετικά με το αναγκαίο αυτό εγχείρημα.

Ένα βήμα πιο κοντά στην θέσπιση ενός κοινού συστήματος προστασίας καταθέσεων με ευρωπαϊκή δομή βρίσκεται ο τραπεζικός κλάδος, καθώς η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) ξεκίνησε τις σχετικές διαδικασίες. 

Συγκεκριμένα, η ΕΒΑ εξέδωσε την πρώτη από τις τρεις γνωμοδοτήσεις που έχουν εξαγγελθεί για την εφαρμογή της οδηγίας για τα Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι άλλες δύο αναμένεται να δοθούν μέχρι το τέλος του 2019. 

Σύμφωνα με την έντυπη έκδοση της εφημερίδας Ναυτεμπορική, οι αλλαγές που προτείνονται είναι εξαιρετικά σημαντικές, κάτι που καθιστά την διενεργούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των καταθετών, την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Η πρώτη γνωμοδότηση που έλαβε χώρα καλύπτει την επιλεξιμότητα των καταθέσεων αλλά και το επίπεδο κάλυψης και τη συνεργασία μεταξύ των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων που είναι πολύ σημαντικό ώστε να ισχύουν αντίστοιχοι κανόνες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το θέμα της ύπαρξης ενός κοινού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων συνάντησε στο πρόσφατο παρελθόν μεγάλες αντιρρήσεις κυρίως από τη Γερμανία αλλά και άλλες χώρες, καθώς αρκετές τράπεζες στον Ευρωπαϊκό Νότο δεν πληρούν τα κριτήρια σε ό,τι αφορά το ποσοστό των NPEs επί του συνόλου του δανειακού τους χαρτοφυλακίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ενοποιηθούν τα συστήματα εγγυήσεων των καταθέσεων στις χώρες μέλη αποτελεί η ευθυγράμμιση του ποσοστού των NPEs σε όλο το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Και επειδή η παραπάνω εναρμόνιση πραγματοποιείται, αυτός είναι ο λόγος που προχωράει και το ενιαίο σύστημα εγγύησης καταθέσεων.

Η πρώτη γνωμοδότηση προτείνει αλλαγές σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις με τη συνεργασία των ευρωπαϊκών αρχών, σχετικά με τη μεταφορά πόρων από το ένα σύστημα εγγυήσεων στο άλλο, όπως και αλλαγές σχετικά με τις εξαιρέσεις που ισχύουν, και την ανταλλαγή πληροφόρησης για τους καταθέτες.

Ωστόσο, αμετάβλητο παραμένει το ισχύον επίπεδο κάλυψης των καταθέσεων, το οποίο ανέρχεται στις 100.000 ευρώ, στις διατάξεις για τη συνεργασία μεταξύ των χωρών καταγωγής των καταθέσεων και υποδοχής αυτών, ή των συμφωνιών που ήδη ισχύουν μεταξύ της EBA και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου.

Το ποσό των 100.000 ευρώ είναι εγγυημένο ανά τράπεζα και ανά καταθέτη, ανεξαρτήτως του τρέχοντος επιπέδου των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων οποιουδήποτε Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων. 

Το ποσό αυτό αποτελεί αποζημίωση για την κατάθεση μέσω ενός Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων, δεν έχει καμία επίπτωση στο επίπεδο της εγγύησης αυτής και, σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης της εγγύησης.

Σε περίπτωση που μεταβιβάζονται πόροι μεταξύ συστημάτων εγγυήσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες, όπως συγκεκριμένοι δείκτες που αξιολογούν την επικινδυνότητα των συγκεκριμένων συστημάτων, ώστε τα ποσά της μεταβίβασης να αποδίδουν τον κίνδυνο σωστά.

Σχετικά με το ποιες καταθέσεις είναι επιλέξιμες για κάλυψη, σε ένα κράτος μέλος μόνον, στη Νορβηγία, το επίπεδο κάλυψης ανέρχεται σε 2.000.000 ΝΟΚ, δηλαδή περίπου στα 200.000 ευρώ, παρόλο που οι ισχύουσες διατάξεις δεν επιτρέπουν την εφαρμογή για πάνω από 100.000 ευρώ.

Εξαιρέσεις 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από την επιλεξιμότητα των εγγυήσεων εξαιρούνται καταθέσεις που ανήκουν σε:

- Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων.

- Συνταξιοδοτικά συστήματα και δημόσιες αρχές.

- Καταθέσεις των οποίων ο κάτοχος δεν έχει προσδιοριστεί ποτέ.

- Κάλυψη καταθέσεων στα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων της Ε.Ε. σε τρίτες χώρες.

Σε ό,τι αφορά τα ιδρύματα πληρωμών, γι’ αυτά εφαρμόζεται η οδηγία 2015/2366 που απαιτεί από τα θεσμικά όργανα να διασφαλίζουν όλα τα κεφάλαια που έχουν ληφθεί από τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, είτε εξασφαλίζοντας ότι τα κεφάλαια δεν θα συγχέονται ανά πάσα στιγμή με τα κεφάλαια οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου εκτός των χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών, είτε τα κεφάλαια αυτά θα καλύπτονται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή άλλη εγγύηση. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ