Μειώθηκαν κατά 5,5% οι ταμειακές εισροές της ΚΕΔΙΠΕΣ

Οι εξυπηρετούμενες χορηγήσεις διαμορφώθηκαν σε €544εκ. στο τέλος του Γ’ Τριμήνου 2019.

Μείωση κατά 5,5% από το προηγούμενο τρίμηνο καταγράφουν οι ταμειακές εισροές του Γ’ Τριμήνου 2019 οι οποίες ανήλθαν σε €102,1εκ., με την διοίκηση να θεωρεί ότι παραμένουν σε ψηλά επίπεδα λόγω της αδειοδότησης της ΣΕΔΙΠΕΣ. 
Οι εισπράξεις από χορηγήσεις και ακίνητα ανήλθαν σε €100,0εκ ή 1,3% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων στο τέλος του Β’ Τριμήνου 2019.

Οι σωρευτικές ταμειακές ροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ ανήλθαν σε €390,5εκ.  Οι εισπράξεις από χορηγήσεις και ακίνητα ανήλθαν σε €371,0εκ. ή 4,6% του αρχικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων.

Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Γ’ Τριμήνου 2019 ανήλθαν σε €27,1εκ. ελαφρά μειωμένες από το προηγούμενο τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα το πλεόνασμα εισροών έναντι δαπανών το Γ’ Τρίμηνο 2019 ανήλθε σε €75,0εκ.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις δεν υπήρχαν σημαντικές υποχρεώσεις το Γ’ Τρίμηνο 2019 με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των ταμειακών υπολοίπων στις 30/9/2019 σε €243,6εκ. έναντι €170,6εκ. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. 

Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €7.114εκ. στο τέλος του Γ’ Τριμήνου 2019 από €7.235εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας απομόχλευση 1,7% λόγω εισπράξεων και διαγραφών. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών ανήλθε σε 3,5%. 

Οι εξυπηρετούμενες χορηγήσεις διαμορφώθηκαν σε €544εκ. στο τέλος του Γ’ Τριμήνου 2019 από €531εκ. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου (+2,5%) και από €487εκ. κατά την έναρξη εργασιών (+11,7%). Οι μη-εξυπηρετούμενες χορηγήσεις διαμορφώθηκαν σε €6.570εκ. στο τέλος του Γ’ Τριμήνου 2019 από €6.704εκ. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου       (-2,0%) και από €6.884εκ. κατά την έναρξη εργασιών (-4,6%). 

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, οι λύσεις αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης μέσω ALTAMIRA διατηρήθηκαν σε ψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε €307,5εκ. το Γ’ Τρίμηνο 2019 έναντι €376,9εκ. το προηγούμενο τρίμηνο. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών ανήλθαν σε €861,2εκ. ή 11,7% του αρχικού υπολοίπου δανείων. 

Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του Γ’ Τριμήνου 2019 διαμορφώθηκαν σε €8.097εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €243εκ., ακίνητη περιουσία €653εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €544εκ.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ