Τρ. Κύπρου: Μείωση ΜΕΔ και συνολικές ζημιές €174 εκ. για το 2020

Βελτίωση στην διαχείρηση των ΜΕΔ και "ισχυρή ρευστότητα" καταγράφεται μεταξύ άλλων στα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου για το 2020.

Τα «Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020» δημοσιοποίησε η Τράπεζα Κύπρου.

Όπως αναφέρει ο Διευθύνον Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου «Παρά τις δύσκολες συνθήκες αγοράς, έχουμε παραμείνει επικεντρωμένοι στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό και στη βελτίωση της ποιότητας του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, όπου έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας, το έτος 2020 έκλεισε με συνολικές ζημιές 174,7 εκατομμυρίων ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για το 2019 ήταν 61,7 εκατομμύρια ευρώ.

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται στο θέμα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Η Τράπεζα καταγράφει για το 2020:

  • Μείωση ΜΕΔ ύψους €2.1 δις, αναπροσαρμοσμένη για τις πωλήσεις ΜΕΔ. Πωλήσεις ΜΕΔ ύψους €1.5 δις και οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους €0.6 δις
  • Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε 16% (7% μετά τις πιστωτικές ζημιές), και αύξηση ποσοστού κάλυψης ΜΕΔ με προβλέψεις στο 59%, αναπροσαρμοσμένα για τις πωλήσεις ΜΕΔ
  • Μείωση ποσοστού σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων προς σύνολο περιουσιακών στοιχείων σε 53%, αναπροσαρμοσμένο για τις πωλήσεις ΜΕΔ

Αναφερόμενος στην μείωση των ΜΕΔ, ο Διευθύνον Σύμβουλος της Τράπεζας, υπογραμμίζει ότι «Τον Αύγουστο του 2020, συμφωνήσαμε την πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ ύψους €0.9 δις και τον Ιανουάριο του 2021 συμφωνήσαμε την πώληση επιπρόσθετου χαρτοφυλακίου ΜΕΔ ύψους €0.5 δις. Το γεγονός αυτό αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο στην επίτευξη ενός από τους στρατηγικούς στόχους του Συγκροτήματος για βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω της μείωσης των ΜΕΔ. Σε συνδυασμό με οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους περίπου €600 εκατ., και με μια μικρότερη πώληση ΜΕΔ νωρίτερα κατά το έτος, η μείωση των ΜΕΔ κατά το 2020 αναπροσαρμοσμένη για τις πωλήσεις ΜΕΔ, ανήλθε σε περίπου €2.1 δις, μειώνοντας τα ΜΕΔ σε €1.8 δις και τον δείκτη ΜΕΔ προς δάνεια από 30% σε 16%. Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά €13.2 δις ή 88% και τον δείκτη ΜΕΔ προς δάνεια κατά 47 ποσοστιαίες μονάδες, από 63% σε 16%, αναπροσαρμοσμένος για τις πωλήσεις ΜΕΔ».

Η κεφαλαιακή Θέση του ιδρύματος κρίνεται ως «καλή», ενώ «ισχυρή» χαρακτηρίζεται η ρευστότητα, βάσει των στοιχείων που αφορούν το τελευταίο τρίμηνο του 2020. Συγκεκριμένα

  • Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 15.2% και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 18.7% (με μεταβατικές διατάξεις και αναπροσαρμοσμένοι για τις πωλήσεις ΜΕΔ)
  • Καταθέσεις ύψους €16.5 δις, περίπου στα ίδια επίπεδα σε ετήσια και τριμηνιαία βάση
  • Σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €4.2 δις (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας στο 254%)

 

Με θετικό πρόσημο, κλείνει για το 2020 και η διαχείριση του Τραπεζικού Ιδρύματος σε συνθήκες πανδημίας. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας η «Επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας με σαφείς προτεραιότητες» αφορά στα παρακάτω: 

  • Διαφύλαξη της υγείας του προσωπικού και των πελατών, διασφαλίζοντας παράλληλα την επιχειρησιακή λειτουργία της Τράπεζας  
  • Νέος δανεισμός ύψους περίπου €1.4 δις για στήριξη της ανάκαμψης της Κυπριακής οικονομίας
  • Αναστολή καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων μέχρι το τέλος του 2020 για περισσότερους από 25,000 πελάτες (€5.9 δις)

Επιπλέον, επισημαίνεται και η προσεκτική διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου του ιδρύματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Συγκεκριμένα υπογραμμίζεται η "Παροχή στήριξης σε επηρεαζόμενους πελάτες για αντιμετώπιση πρόβλημα των βραχυπρόθεσμης ρευστότητας. Ακόμη η "Στενή παρακολούθηση δανείων υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων" και η "Ενθαρρυντική απόδοση μετά τη λήξη της αναστολής καταβολής πληρωμών (31 Δεκεμβρίου 2020) - €3.6 δις είχαν καταβολή δόσης μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021 και το 95% αυτών κατέβαλαν την δόση τους"

 

Οι άμεσοι στόχοι

Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου "Με τα αποτελέσματά μας του τρίτου τριμήνου ανακοινώσαμε τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς μας στόχους, στους οποίους παραμένουμε δεσμευμένοι. Αυτοί περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό, η οποία αντιπροσωπεύεται μέσω στόχου για επίτευξη μονοψήφιου δείκτη ΜΕΔ προς δάνεια μέχρι το τέλος του 2022 και δείκτη ΜΕΔ προς δάνεια ύψους περίπου 5% στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Στοχεύουμε να πετύχουμε τον στόχο αυτό μέσω οργανικών και μη οργανικών ενεργειών, και ως εκ τούτου θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε την προοπτική για επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΔ μέσω περαιτέρω πωλήσεων. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους μετόχους μας μέσω επίτευξης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Tangible Equity) ύψους περίπου 7% στο μεσοπρόθεσμο διάστημα".

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ