Αυξήθηκαν οριακά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Καταγράφηκε μικρή αύξηση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Αύξηση ύψους €19 εκατ. ή 0,4% στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων σε σύγκριση με το τέλος  Δεκεμβρίου 2020, σημειώθηκε στο τέλος Μαρτίου 2021, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.
 
Οι συνολικές χορηγήσεις μειώθηκαν από €28.882 εκατ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2020 στα €28.633 εκατ. στο τέλος Μαρτίου 2021, παρουσιάζοντας μείωση ύψους €249 εκατ. ή 0,9%.

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς το σύνολο των χορηγήσεων αυξήθηκε από 17,7% στο τέλος Δεκεμβρίου 2020 στο 17,9% στο τέλος Μαρτίου 2021. Ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στο 47,1% στο τέλος Μαρτίου 2021 σε σύγκριση με 45,9% στο τέλος Δεκεμβρίου 2020.
 
Οι συνολικές ΜΕΧ ανήλθαν στο τέλος Μαρτίου στα €5.130 εκατ. και οι συνολικές χορηγήσεις με καθυστέρηση 90 ημερών στα €4.000 εκατ.
  
Όπως αναφέρει η ΚΤΚ, η μικρή αύξηση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 οφείλεται κυρίως σε νέες εισροές και χρέωση τόκων.

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Μαρτίου 2021 ανέρχονταν στα €3.529 εκατ., από τα οποία €2.221 εκατ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

Σημειώνεται ότι για τον καθορισμό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, σύμφωνα με τον οποίο όταν μια μη εξυπηρετούμενη χορήγηση αναδιαρθρώνεται δεν μεταφέρεται αυτόματα στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων για πρόσθετη περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν ο δανειολήπτης ακολουθεί χωρίς καθυστερήσεις το νέο συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό, ένα μέρος των αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων παραμένει ως μη εξυπηρετούμενο έστω και αν ο δανειολήπτης τηρεί το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής.
 
Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 31.12.2014-31.03.2021 σημειώθηκε συνολική πτώση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους €22,2 δισ. ή 81,2%. 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ