Αξιολόγηση "αναβάθμισης" Moody's σε Ελληνική Τράπεζα

Ο οίκος αξιολόγησης Μoody’s αναβάθμισε την αξιολόγηση της καταθετικής βάσης της Ελληνικής Τράπεζας στο B1 από B3, με θετική προοπτική.

Ο οίκος αξιολόγησης Μoody’s αναβάθμισε την αξιολόγηση της καταθετικής βάσης της Ελληνικής Τράπεζας στο B1 από B3, με θετική προοπτική.

H αναβάθμιση αποτυπώνει το ενισχυμένο πιστωτικό προφίλ της Τράπεζας και ειδικότερα τη βελτιωμένη αξιοπιστία της, έχοντας αυξημένες εξασφαλίσεις, ώστε να πορευτεί στο εξαιρετικά δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που έχουν δημιουργήσει οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19. 

Η αναβάθμιση στην αξιολόγηση της καταθετικής βάσης της Τράπεζας αντικατοπτρίζει και την εφαρμογή της ελάχιστης εποπτικής απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), η οποία θα εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια και θα αλλάξει τη δομή ευθύνης των τραπεζών, απαιτώντας την αύξηση των εξασφαλίσεων για προστασία των καταθέσεων από ιδία κεφάλαια.

 Η θετική προοπτική αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες των Moody’s ότι η Τράπεζα θα συνεχίσει να βελτιώνει το προφίλ της φερεγγυότητάς της, παρά την πιθανή αύξηση των ΜΕΧ εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας στο οικονομικό περιβάλλον. Όπως αναφέρεται, το 8% των δανείων της Τράπεζας αφορούν έκθεση στον τουριστικό κλάδο, ο οποίος έχει πληγεί σημαντικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας, ωστόσο είναι ενθαρρυντικό ότι το ποσοστό των δανείων της Τράπεζας που αποπληρώνονται και πάλι κανονικά, μετά την άρση του μορατόριουμ ανήλθε στο 95%.

Στα επόμενα τρίμηνα δεν αποκλείεται η αναβάθμιση των αξιολογήσεων εάν: η Τράπεζα διατηρήσει την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση και ρευστότητα, περιοριστεί ο αντίκτυπος της πανδημίας στην κυπριακή οικονομία και η Τράπεζα βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα των περιουσιακών της στοιχείων, με όλα τα μέσα, ακόμα και με πώληση κάποιων στοιχείων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ