Κεντρική Τράπεζα: Πρόστιμο €50.000 στην CDB

Πρόστιμο €50.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα στην Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως.

Η Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το πρόστιμο 50.000 ευρώ που επιβλήθηκε στην Τράπεζα Αναπτύξεως για παραβίαση των νομοθεσιών περί Αξιολόγησης των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Στην ανακοίνωση της ΚΤ αναφέρεται ότι ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 42 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 3) του 2021, στις 16 Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000), στο Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Η απόφαση αυτή αφορά μη συμμόρφωση του Αδειοδοτημένου Πιστωτικού Ιδρύματος με τις διατάξεις του άρθρου 19Β των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 3) του 2021 και της παραγράφου 13(4)(α), καθώς και σημείου (η) του Παραρτήματος 1 της περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Οργάνου και Διευθυντών των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγίας του 2014, ΚΔΠ 525/2014, για τη χρονική περίοδο 7 Φεβρουαρίου 2017 – 16 Νοεμβρίου 2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ