Τι να κάνετε αν λάβετε επιστολή για πώληση του δανείου σας

Ανακοίνωση του ΣΥΠΡΟΔΑΤ.

Οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν επιχειρήσεις και ιδιώτες, όταν λαμβάνουν επιστολή από την τράπεζά τους αναφορικά με τις πωλήσεις των δανείων τους σε άλλους φορείς ή Ταμεία, απέστειλε στα μέλη του ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ).

Σε επιστολή την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κώστας Μελάς, γίνεται αναφορά στις πρόνοιες της νομοθεσίας, στα δικαιώματα, στις υποχρεώσεις, αλλά και στις ενδεδειγμένες ενέργειες των δανειοληπτών, προκειμένου να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. 

Ακολουθούν οι οδηγίες, σύμφωνα με τον ΣΥΠΡΟΔΑΤ, αναφορικά με τις επιστολές που αποστέλλουν οι Τράπεζες για πωλήσεις δανείων. 

1) Οι δανειολήπτες καλούνται να απαντούν στις επιστολές πρόθεσης πώλησης δανείων που τους αποστέλλονται από τις Τράπεζες, με τις οποίες καλούνται να κάνουν προσφορά εξαγοράς εντός 45 ημερών.

2) Συγκεκριμένα οι Δανειολήπτες θα πρέπει να ζητούν γραπτώς από την τράπεζα να τους αποκαλύπτει το ποσό για το οποίο θα γίνει η πώληση της εκάστοτε πιστωτικής διευκόλυνσης και μετά να  υποβάλλουν την προσφορά εξαγοράς τους, εάν επιθυμούν.

3) Θα πρέπει επίσης οι Δανειολήπτες να απαιτούν γραπτώς, όπως σε περίπτωση απόρριψης της δικής τους προσφοράς, να τους αποκαλύπτονται οι λόγοι απόρριψης.

4) Περαιτέρω, οι Δανειολήπτες θα πρέπει γραπτώς να καταστήσουν σαφές στην τράπεζα ότι η ημερομηνία σύνταξης της επιστολής απέχει σημαντικά από την ημερομηνία παραλαβής της. Τούτο είναι αντίθετο με το σχετικό νόμο που καθορίζει ότι οι 45 ημέρες υπολογίζονται από την ημερομηνία παραλαβής.

5) Τέλος, επισημαίνεται ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Δανειοληπτών όπως καθορίζονται από τις δανειακές τους συμφωνίες, δεν επηρεάζονται ποσώς.  Εάν η πώληση γίνει τότε ο αγοραστής υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλα όσα ίσχυαν και πριν. Υποχρεούται να εφαρμόζει την οδηγία και τον κώδικα της Κεντρικής Τράπεζας  για τις αναδιαρθρώσεις και γενικά να επιδιώκει βιώσιμες και μακροπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις.

6) Σημαντικό επίσης είναι να τονισθεί ότι οι Δανειολήπτες πρέπει να απαιτούν συμμόρφωση προς τα όσα αναφέρονται στις επιστολές τύπου «Θ» εάν ο αγοραστής αποστείλει τέτοια επιστολή στα πλαίσια προώθησης της διαδικασίας ιδιωτικής εκποίησης.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ