Ποια η έκθεση της Τράπεζας Κύπρου σε Ρωσία, Ουκρανία και Λευκορωσία

Ποια η έκθεση της Τράπεζας Κύπρου σε Ουκρανία, Ρωσία και Λευκορωσία και ποιους κινδύνους σημειώνει η Τράπεζα κατόπιν των ανακοινώσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2022.

Επιμέλεια: Ξένιος Μεσαρίτης

Ως περιορισμένη χαρακτηρίζει την έκθεσή της σε Ουκρανία, Ρωσία και Λευκορωσία η Τράπεζα Κύπρου αναγνωρίζοντας, ωστόσο, τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει στην Κυπριακή Οικονομία η κρίση στην Ουκρανία.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Τράπεζα, μόνο το 0,4% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της αφορά δάνεια που εμπλέκουν Ουκρανία, Ρωσία και Λευκορωσία ενώ οι καταθέσεις πελατών ρωσικής, ουκρανικής ή λευκορωσικής υπηκοόητητας αποτελούν μόνο το 6% των συνολικών καταθέσεων πελατών στις 31 Μαρτίου 2022.

Στα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου για το 1ο τρίμηνο του 2022 αναφέρεται περιορισμένη άμεση έκθεση σε δάνεια που αφορούν την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, που ανέρχεται σε περίπου 0.4% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων στις 31 Μαρτίου 2022 ή περίπου 1% του συνόλου των καθαρών δανείων στις 31 Μαρτίου 2022.

Σημειώνεται ότι η καθαρή λογιστική αξία αυτών των δανείων ανέρχεται σε περίπου €100 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2022, εκ των οποίων περίπου €90 εκατ. είναι εξυπηρετούμενα, ενώ τα υπόλοιπα είχαν κατηγοριοποιηθεί ως ΜΕΔ πριν από την τρέχουσα κρίση.

Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από αριθμό δανείων και είναι εξασφαλισμένο κυρίως με περιουσιακά στοιχεία στην Κύπρο.

Οι καταθέσεις πελατών που αφορούν Ουκρανούς, Ρώσους ή Λευκορώσους πελάτες αποτελούν μόνο το 6% των συνολικών καταθέσεων πελατών στις 31 Μαρτίου 2022 ενώ τονίζεται ότι η έκθεση αυτή δεν είναι σημαντική, δεδομένης της ισχυρής ρευστότητας της Τράπεζας.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Τράπεζα λειτουργεί με σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας των €6.4 δις (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας ύψους 296%) στις 31 Μαρτίου 2022.

Σχετικά με αυτό σημειώνεται επίσης ότι μόνο περίπου 3% των καθαρών εσόδων από δικαιώματα και προμήθειες το 2021 προήλθε από Ουκρανούς, Ρώσους ή Λευκορώσους, ως οι πραγματικοί δικαιούχοι (ultimate beneficiary owners).

Παρέμεινε έκθεση κάτω από 5 εκατομμύρια ευρώ στην Ρωσία

Αναφορικά με την έκθεση της Τράπεζας σε Ουκρανία και Ρωσία η Τράπεζα Κύπρου ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει τραπεζικές δραστηριότητες στη Ρωσία ή την Ουκρανία, μετά την πώληση των δραστηριοτήτων του στην Ουκρανία το 2014 και στη Ρωσία το 2015.

Το Συγκρότημα έχει εναπομένουσα καθαρή έκθεση στη Ρωσία χαμηλότερη από €5 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2022, την οποία είναι στη διαδικασία μείωσης.

Επίσης δεν υπάρχει έκθεση σε Ρωσικά ομόλογα ή Ρωσικές τράπεζες που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Έμμεσες Επιδράσεις από το Ουκρανικό

Η Τράπεζα Κύπρου τονίζει ότι παρά το γεγονός ότι η άμεση έκθεση του Συγκροτήματος σε Ουκρανία, Ρωσία και Λευκορωσία είναι περιορισμένη, η κρίση στην Ουκρανία δύναται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην Κυπριακή οικονομία.

Εξηγώντας, αναφέρει την αρνητική επίδραση που επιφέρει η κρίση στην Ουκρανία κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων στους τομείς του τουρισμού και των υπηρεσιών, τις πληθωριστικές πιέσεις λόγω αυξήσεων στις τιμές ενέργειας, καθώς και τις διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Σε περίπτωση σημαντικής μείωσης στον αριθμό και όγκο συναλλαγών ως αποτέλεσμα της κρίσης, αυτό δύναται να επηρεάσει αρνητικά τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες του Συγκροτήματος ιδιαίτερα από τον τομέα διεθνών τραπεζικών εργασιών, σημειώνει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ