Ολοκληρώθηκε η μεταφορά των εξυπηρετούμενων δανείων της RCB Bank

Η μεταφορά των εξυπηρετούμενων δανείων της RCB Bank στην Ελληνική ανακοινώθηκε και από τα δύο εμπλεκόμενα μέρη.

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς την απόκτηση του Μέρους Β του χαρτοφυλακίου δανείων από την RCB Bank.

Το Μέρος Β σχετίζεται με Κυπριακές και άλλες χορηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €64 εκατομμυρίων συνδεδεμένες εξασφαλίσεις σε μετρητά και άλλα πιστωτικά υπόλοιπα περίπου €21 εκατομμυρίων και εγγυητικές επιστολές περίπου €11 εκατομμυρίων.

Οι κύριοι τομείς έκθεσης του Μέρους Β είναι: 48% ακίνητα και κατασκευές και 40% ξενοδοχεία.

Λαμβάνοντας υπόψη την απόκτηση του Μέρους Α, όπως ανακοινώθηκε στις 24 Μαρτίου 2022, και την απόκτηση του Μέρους Β, το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων που αποκτήθηκε από την RCB Bank ανέρχεται σε περίπου €356 εκατομμύρια μεικτής λογιστικής αξίας.

Ανακοίνωσε την πώληση και η RCB - Τι αναφέρει

Την πώληση του Μέρους Β του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελληνική Τράπεζα, ανακοίνωσε και η RCB.

Το εν λόγω Μέρος Β αφορά σε Κυπριακές και Ευρωπαϊκές χορηγήσεις μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €64 εκατομμυρίων. Το σύνολο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της RCB Bank Ltd που έχει πωληθεί στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (Μέροι Α & Β) ανέρχεται σε περίπου €356 εκατ. μεικτής λογιστικής αξίας.

Υπενθυμίζεται ότι η RCB Bank Ltd, η οποία βρίσκεται σε στάδιο απεμπλοκής από τις τραπεζικές της υπηρεσίες λόγω των νέων γεωπολιτικών πραγματικοτήτων, αποφάσισε να προχωρήσει σε πώληση μέρους του εξυπηρετούμενου δανειακού της χαρτοφυλακίου ούτως ώστε να διασφαλίσει την ομαλή επιστροφή όλων των καταθέσεων στους πελάτες της.

Το συνολικό ποσό από την πώληση των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της RCB Bank Ltd στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ όχι μόνο καλύπτει όλες τις καταθέσεις που έχουν επιστραφεί ή που βρίσκονται στη διαδικασία επιστροφής αλλά προκύπτει και ένα σημαντικό πλεόνασμα ρευστών στοιχείων ενεργητικού για τις περαιτέρω δραστηριότητες της. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ