Κέρδη €50 εκατ. ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου στον απόηχο Lone Star

Κέρδη 50 εκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο εξάμηνο ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου - Αντιληπτή η πρόοδος του Συγκροτήματος λέει ο Πανίκος Νικολάου.

Κέρδη €50 εκατομμυρίων ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου για το πρώτο εξάμηνο του 2022 έναντι κερδών €739 χιλιάδων κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ο CEO της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου ανέφερε ότι η πρόοδος του Συγκροτήματος γίνεται αντιληπτή στον απόηχο των προτάσεων εξαγοράς από το επενδυτικό ταμείο Lone Star ενώ κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων επιβεβαιώθηκε ξανά η πρόθεση για διανομή μερισμάτων στους μετόχους το 2023.

Τα βελτιωμένα αποτελέσματα, προκύπτουν λόγω των μειωμένων προβλέψεων, παρά τη μείωση κατά περίπου 6,5 εκατομμύρια από των καθαρών εσόδων από τόκους.

Οι συνολικές προβλέψεις της τράπεζας μειώθηκαν στα €37 εκατομμύρια κατά το 2022 σε σύγκριση με €50 εκατομμύρια κατά το 2021.

Το ποσοστό ΜΕΔ μειώθηκε στο 10,6% με το ποσοστό να κατεβαίνει στο 5,7% αν ληφθούν υπόψη και τα χαρτοφυλάκια τα οποία είναι προς πώληση.

Π. Νικολάου: Επιβεβαιώνεται η βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου

Κατά την ανακοίνωση των Οικονομικών αποτελεσμάτων ο Πανίκος Νικολάου ανέφερε ότι «Η απόδοση του Συγκροτήματος κατά το εξάμηνο 2022 επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου, με καλά διαφοροποιημένα και αυξημένα έσοδα, ενώ τα έξοδα παραμένουν υπό έλεγχο, δημιουργώντας υγιή κέρδη μετά τη φορολογία, πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, ύψους €59 εκατ. (αύξηση 20% σε ετήσια βάση) και αντίστοιχη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ύψους 7.3%.

Η επιχειρηματική δυναμική, οι ενέργειες που έχουμε λάβει, το βελτιωμένο περιβάλλον επιτοκίων και η σημαντικά ευνοϊκή μας θέση για τις περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων μας δίνουν πεποίθηση για επίτευξη του στόχου μας για διψήφια απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) νωρίτερα, το 2023», αναφέρει σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πανίκος Νικολάου.

«Η πρόοδός μας γίνεται αντιληπτή. Σε ανακοίνωσή του στις 19 Αυγούστου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη στρατηγική και τις προοπτικές μας, με τη βεβαίωση της λήψης και την ομόφωνη απόρριψη τριών εθελοντικών, υπό όρους, μη δεσμευτικών προσφορών από την Lone Star από τις 5 Μαΐου 2022, αναφορικά με πιθανή προσφορά σε μετρητά για το σύνολο του εκδομένου, και αυτού που θα εκδοθεί, μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας», προσθέτει.

«Παραμένουμε ξεκάθαρα επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας και με τη σημερινή αναβάθμιση των στόχων μας τώρα αναμένουμε να επιτύχουμε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 10% από το 2023 και μετέπειτα, θέτοντας τις βάσεις για διανομή μερίσματος από το 2023 και μετέπειτα, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και υπό τη λήψη εποπτικών εγκρίσεων», καταλήγει.

Μείωση ΜΕΔ με στόχο κάτω από 3% το 2025

Το ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων προς το συνολικό χαρτοφυλάκιο των δανείων ανέρχεται στο 10,6% ενώ η Τράπεζα αναφέρει ότι το ποσοστό μειώνεται στο 5.7% αν ληφθούν υπόψη τα χαρτοφυλάκια τα οποία κατέχει η Τράπεζα και είναι προς πώληση.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μειώθηκαν κατά €79 εκατ., ή 6% κατά το δεύτερο τρίμηνο 2022, σε σύγκριση με μείωση ύψους €96 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο 2022 σε €1,168 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022.

Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, τα ΜΕΔ μειώνονται περαιτέρω κατά €568 εκατ. σε €600 εκατ. με βάση τα στοιχεία στις 30 Ιουνίου 2022.

Τα ΜΕΔ αντιπροσωπεύουν το 10,6% του συνόλου των δανείων στις 30 Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με 11,4% στις 31 Μαρτίου 2022 και 12,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 58% στις 30 Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με 59% στις 31 Μαρτίου 2022, στην ίδια βάση.

Το Συγκρότημα έχει ήδη επιτύχει μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια και είναι σε ορθή πορεία ώστε να επιτύχει τον στόχο του για ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια περίπου 5% μέχρι το τέλος του 2022 και λιγότερο από 3% μέχρι το τέλος του 2025.

Μείωση καθαρών εσόδων από τόκους

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εξάμηνο 2022, ανήλθαν σε €145 εκατ., σε σύγκριση με €152 εκατ. το εξάμηνο 2021, μειωμένα κατά 4% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους από το χαρτοφυλάκιο του Helix 2 που αντιστοιχούν σε περίπου €15 εκατ. το εξάμηνο 2021.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εξάμηνο 2022, ανήλθε σε 1.32%, σε σύγκριση με 1.56% το εξάμηνο 2021 ενώ επηρεάστηκε αρνητικά από την αντίστοιχη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους και την αύξηση στο μέσο όρο των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων.

Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το εξάμηνο 2022, ανήλθαν σε €154 εκατ. (σε σύγκριση με €136 εκατ. το εξάμηνο 2021, αυξημένα κατά 13% σε ετήσια βάση) και αποτελούνται από καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ύψους €94 εκατ., καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €11 εκατ., καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €33 εκατ., καθαρά κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €7 εκατ. και λοιπά έσοδα ύψους €9 εκατ.

Η ετήσια αύξηση, οφείλεται κυρίως στα αυξημένα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες, μετά την εισαγωγή αναθεωρημένου καταλόγου χρεώσεων και προμηθειών και την επέκταση της χρέωσης των προμηθειών ρευστότητας σε ευρύτερη ομάδα πελατών κατά το τρίμηνο 2022.

Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες για το εξάμηνο 2022 ανήλθαν σε €94 εκατ., (σε σύγκριση με €84 εκατ. για το εξάμηνο 2021, αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση), κυρίως λόγω της εισαγωγής αναθεωρημένου καταλόγου χρεώσεων και προμηθειών το Φεβρουάριο 2022 και την επέκταση της χρέωσης των προμηθειών ρευστότητας σε ευρύτερη ομάδα πελατών το Μάρτιο 2022.

Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα για το εξάμηνο 2022, ανήλθαν σε €11 εκατ. σε σύγκριση με €9 εκατ. για το εξάμηνο 2021.

Τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε €33 εκατ. για το εξάμηνο 2022, σε σύγκριση με €31 εκατ. το εξάμηνο 2021. Η αύξηση ύψους 6% σε ετήσια βάση οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη νέων εργασιών και στις θετικές αλλαγές στις παραδοχές αποτίμησης, τα οποία αντισταθμίστηκαν εν μέρει από μεγαλύτερες απαιτήσεις στον ασφαλιστικό κλάδο.

Τα συνολικά έσοδα για το εξάμηνο 2022, ανήλθαν σε €299 εκατ., σε σύγκριση με €288 εκατ. για το εξάμηνο 2021 (αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση), κυρίως λόγω των αλλαγών στα μη επιτοκιακά έσοδα.

Τα Σχέδια Εθελούσιας Εξόδου και μείωση των καταστημάτων

Τα συνολικά έξοδα για το εξάμηνο 2022 ανήλθαν σε €190 εκατ. (σε σύγκριση με €186 εκατ. για το εξάμηνο 2021), αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση, εκ των οποίων 53% αφορά το κόστος προσωπικού (€100 εκατ.), 38% αφορά τα άλλα λειτουργικά έξοδα (€73 εκατ.) και 9% αφορά τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές (€17 εκατ.).

Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €100 εκατ. για το εξάμηνο 2022, σε σύγκριση με €101 εκατ. το εξάμηνο 2021, στα ίδια περίπου επίπεδα σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της επίδρασης των Εθελοντικών Σχεδίων Αποχώρησης Προσωπικού τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα τρίμηνα, της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης και παρά τον αυξανόμενο πληθωρισμό.

Η τράπεζα πέτυχε τη μείωση του αριθμού μόνιμου προσωπικού κατά περίπου 16%, με αναμενόμενη ετήσια εξοικονόμηση κόστους προσωπικού ύψους περίπου €37 εκατ. (19%).

Ακόμη, ανακοίνωσε τη μείωση καταστημάτων κατά 25% από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα.

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα για το εξάμηνο 2022, ανήλθαν σε €73 εκατ., σε σύγκριση με €70 εκατ. το εξάμηνο 2021 (αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση), αντικατοπτρίζοντας τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας κατά το τρίμηνο 2021.

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα, αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές, για το εξάμηνο 2022 ανήλθε σε 58%, σε σύγκριση με 59% το εξάμηνο 2021.

Μείωση προβλέψεων κατά 13 εκατομμύρια

Οι συνολικές προβλέψεις της τράπεζας μειώθηκαν στα €37 εκατ. σε σύγκριση €50 εκατ.

Οι πιστωτικές ζημιές δανείων για το εξάμηνο 2022 ανήλθαν σε €23 εκατ., σε σύγκριση με €35 εκατ. το εξάμηνο 2021 (μειωμένες κατά 34% σε ετήσια βάση), καθώς το εξάμηνο 2021 στις πιστωτικές ζημιές δανείων, περιλαμβάνονταν χρεώσεις αναφορικά με τον COVID-19.

Υψηλός Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος, ανήλθαν σε €18,450 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022 (σε σύγκριση με €17,660 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2022 και με €17,531 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4% το β’ τρίμηνο.

Στις 30 Ιουνίου 2022, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 299% (σε σύγκριση με 296% στις 31 Μαρτίου 2022 και με 298% στις 31 Δεκεμβρίου 2021), πολύ πιο πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%.

Το πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθε σε €6.7 δισ.(σε σύγκριση με €6.4 δισ. στις 31 Μαρτίου 2022 και €6.3 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021) καθιστώντας την Τράπεζα σε ευνοϊκή θέση για τις αυξήσεις των επιτοκίων.

Τα δάνεια του Συγκροτήματος (περιλαμβανομένων των δανείων που κατέχονται προς πώληση), ανήλθαν σε €11,047 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με €10,964 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2022 και €10,856 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, αυξημένα κατά 2% από την αρχή του έτους.

Αύξηση των νέων δανείων κατά 30%

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο ανήλθε σε €1,159 εκατ. για το εξάμηνο 2022 (σε σύγκριση με €894 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο 2021), αυξημένος κατά 30% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας το νέο δανεισμό κατά την αντίστοιχη περίοδο προ πανδημίας (εξάμηνο 2019) και διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού.

Η ετήσια αύξηση είναι κυρίως λόγω αύξησης στα δάνεια σε όλους τους τομείς, με τη μεγαλύτερη αύξηση στον τομέα μεγάλων επιχειρήσεων.

Κεφάλαια

Αναφορικά με τα κεφάλαια της τράπεζας, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 19,3% και ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) σε 14,2%, με μεταβατικές διατάξεις και σε αναπροσαρμοσμένη βάση.

Οφέλη από αύξηση επιτοκίων

Όπως σημειώνεται, η παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση στην Ουκρανία έχει αλλάξει το οικονομικό περιβάλλον που αντικατοπτρίζει πιθανή επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης λόγω των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων και αύξησης των επιτοκίων.

Ως αποτέλεσμα των μεταβαλλόμενων οικονομικών προοπτικών, το Συγκρότημα θα επωφεληθεί σημαντικά από τις αυξήσεις των επιτοκίων, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να βρίσκονται σε τροχιά ανάκαμψης αντισταθμίζοντας πιθανές πιέσεις στο σύνολο των λειτουργικών εξόδων και τη χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk).

Συνολικά, η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) αναμένεται να ανέλθει σε πάνω από 10% το 2023, υποστηρίζοντας τη δυνατότητα για ουσιαστική διανομή μερισμάτων από το 2023 και μετέπειτα, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και υπό τη λήψη εποπτικών εγκρίσεων. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 10% για τα έτη 2024-2025 επιβεβαιώνεται.

Προστίθεται ότι η αύξηση των επιτοκίων διευκολύνει την ταχύτερη αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, με τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2022 να αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €320 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2023 αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω κατά €100 εκατ. έως €120 εκατ. σε ετήσια βάση.

Τα βελτιωμένα καθαρά έσοδα από τόκους επιδεικνύουν την ταχύτερη επανατιμολόγηση δανείων και ρευστών διαθεσίμων από την επανατιμολόγηση του κόστους χρηματοδότησης και περιλαμβάνουν παραδοχές για σταδιακή αύξηση του κόστους των καταθέσεων, σταδιακή αλλαγή στο μείγμα καταθέσεων και υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης από κεντρικές τράπεζες

Τονίζεται ότι η προσπάθεια για ένα πιο αποδοτικό λειτουργικό μοντέλο αποτελεί βασικό στρατηγικό πυλώνα για το Συγκρότημα προκειμένου να προσφέρει μεσοπρόθεσμη αξία για τους μετόχους, ενώ παράλληλα χρηματοδοτεί την ψηφιακή μεταμόρφωσή και επενδύει στις εργασίες του. Η Διεύθυνση αναμένει επίσης σημαντική μείωση των εξόδων αναδιάρθρωσης, καθώς η μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Παρακολουθούν στενά τις προτάσεις Lone Star προς Τράπεζα Κύπρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ