Όταν η Ελληνική Τράπεζα εξαγόραζε την Barclays 22 χρόνια πριν

Η τέχνη της εξαγοράς στο τραπεζικό σύστημα.

Η εξαγορά και η απορρόφηση εργασιών άλλης τράπεζας δεν αποτελεί κάτι καινούριο για την Ελληνική Τράπεζα. Μια ανάλογη συμφωνία είχε συνάψει και στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία.

Τον Απρίλιο 1996 η Ελληνική Τράπεζα, με μια ιστορικής σημασίας συμφωνία για την ίδια, ανέλαβε τις εγχώριες εργασίες της Τράπεζας Barclays PLC στην Κύπρο, στο πλαίσιο των στρατηγικών επιδιώξεων της Τράπεζας για επέκταση και ενδυνάμωσή της.

Ένα μήνα αργότερα, με τη δρομολόγηση σωρείας ενεργειών, τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα ενοποίησης των δύο τραπεζών, ενώ μέχρι το τέλος του έτους η ενσωμάτωση είχε φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο. Το 1997, η Ελληνική Τράπεζα είχε καταφέρει να ενσωματώσει πλήρως τις εργασίες της πρώην Barclays PLC.

Και το 1996 μέλημα της Ελληνικής ήταν η διατήρηση της πελατείας τόσο της πρώην Barclays PLC όσο και της ίδιας. Κατάφερε να το πετύχει αναβαθμίζοντας περαιτέρω την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης προς τους πελάτες της και προβαίνοντας στη σταδιακή και ομαλή ενσωμάτωση των συστημάτων και του προσωπικού της πρώην Barclays PLC:

Μετά την ενοποίηση των συστημάτων και μεθόδων εργασίας, ακολούθησε η σταδιακή μεταφορά 45 περίπου καταστημάτων της, επεκτείνοντας σημαντικό το δίκτυο καταστημάτων της Ελληνικής Τράπεζας. Έπειτα, στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του δικτύου, η Τράπεζα προχώρησε στο κλείσιμο περίπου 20 καταστημάτων σε τοποθεσίες όπου γειτνίαζαν.

Τέλος, με την εξαγορά των εργασιών της πρώην Barclays, αυξήθηκε σημαντικά και το ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Τράπεζας. Αντιλαμβανόμενη τον ουσιαστικό ρόλο του προσωπικού στην επίτευξη των στόχων της, η Τράπεζα έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την ομαλή ενσωμάτωσή τους και τη δημιουργία ομοιογένειας. Αφού αντιμετώπισε έγκαιρα όλα τα θέματα που αφορούσαν το προσωπικό, έδωσε έμφαση στην εκπαίδευση του νέου προσωπικού στα νέα συστήματα και στην αξιοποίηση των εμπειριών και των δυνατοτήτων τους.

Αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης ήταν να κινηθεί ανοδικά το Συγκρότημα της Ελληνικής Τράπεζας, γεγονός που αποδείχθηκε από όλα τα κύρια στοιχεία του Ισολογισμού του. Συγκεκριμένα, το 1996 το σύνολο των καταθέσεων του Συγκροτήματος είχε κατά 91.4% σε σύγκριση με το 1995, και έφτανε στα £841,5 εκατ. Επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση  κατά 77,5%, από £300,1 εκατ. το 1995 σε £532,7 εκατ. το 1996, και στα συνολικά δάνεια και τις χορηγήσεις.

Σήμερα, η Ελληνική Τράπεζα ακολουθώντας την ίδια επιτυχημένη πορεία, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή και απρόσκοπτη ενσωμάτωση των εργασιών της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και δημιουργεί έναν ακόμα πιο ισχυρό και υγιή οργανισμό, έτοιμο να πετύχει κάθε στρατηγικό στόχο και να καλύψει τις ανάγκες των πελατών του.