Κέρδος €24,2 εκατ. για την Ελληνική Τράπεζα το 2022

Αυξημένο κατά 307% σε ετήσια βάση το κέρδος

Αύξηση κερδών κατά 307% σε ετήσια βάση κατέγραψε για το 2022 η Ελληνική Τράπεζα. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική, το κέρδος για το 2022 ανήλθε στα €24,2 εκατ. σε σχέση με ζημιές €11,7 εκατ. το 2021.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η υπογραφή της συμφωνίας «Project Starlight», η οποία μειώνει τα ΜΕΔ κατά περίπου €0,7 δισ. και τον αναπροσαρμοσμένο Δείκτη των MEΔ, εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, στο 3,6% και αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2023.

Από την Ελληνική επισημάνθηκε επίσης η μείωση του αριθμού των εργαζομένων κατά 600 άτομα περίπου, μέσω της αποχώρησης έκτακτων εργαζομένων και μόνιμου προσωπικού στα πλαίσια ενός επιτυχημένου σχεδίου εθελούσιας πρόωρης αποχώρησης (ΣΕΠΑ).

Τα κυριότερα σημεία:
•    Κέρδος €24,2 εκατ. για το έτος 2022, αυξημένο κατά 307% σε ετήσια βάση
•    Σταθερή Κεφαλαιακή θέση: Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 19,1%  περίπου και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,4% περίπου, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις 
•    Μείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Ο αναπροσαρμοσμένος  Δείκτης των MEΔ ήταν 9,8% και ο αναπροσαρμοσμένος Δείκτης ΜΕΔ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, στο 3,6%  περίπου
•    Project Starlight: Συμφωνία για την πώληση περίπου €0,7 δισ. ΜΕΔ και της APS Debt Servicer, αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2023
•    Στρατηγικό Σχέδιο για τον μετασχηματισμό και την αντιμετώπιση δομημένων προκλήσεων σε εξέλιξη, το οποίο επικεντρώνεται στην ψηφιοποίηση και τον έλεγχο του κόστους
•    Επιτυχής ολοκλήρωση του Σχεδίου Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης (ΣΕΠΑ) 
 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, ο κ. Oliver Gatzke, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:

Παρά τις προκλήσεις εξαιτίας της κρίσης στην Ουκρανία και των πληθωριστικών πιέσεων, το 2022 καταφέραμε να παρουσιάσουμε πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα, παρουσιάζοντας κέρδη ύψους €24,2 εκατ. (έναντι ζημιών €11,7 εκατ. το 2021). Το αποτέλεσμα αυτό ξεπέρασε τις προσδοκίες μας επιβεβαιώνοντας την πρόοδο που σημειώνεται στην υλοποίηση του μετασχηματισμού μας σε μια πελατοκεντρική τράπεζα, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία. Προσαρμοσμένα στη βάση του έκτακτου κόστους του Σχεδίου Εθελούσιας Πρόωρης Αφυπηρέτησης τα κέρδη ανέρχονται στα €95,0 εκατ., αντικατοπτρίζοντας το ισχυρό επιχειρηματικό μας μοντέλο σε ένα περιβάλλον θετικών επιτοκίων μετά τις πρόσφατες αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σημαντικά αποτελέσματα για το 2022

Το 2022 ο νέος δανεισμός ανήλθε στα €1,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 30% σε ετήσια βάση, πετυχαίνοντας ακόμα μια χρονιά ρεκόρ για την Ελληνική Τράπεζα. Η χρηματοδότηση τομέων όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η Τεχνολογία, η φιλοξενία, οι μεταφορές και η ναυτιλία παραμένει υψηλή προτεραιότητα για την τράπεζα, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγικότητα της οικονομίας. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €300,8 εκατ., αυξημένα κατά 17% σε ετήσια βάση, ενώ τα μη επιτοκιακά  έσοδα για το 2022 ανήλθαν σε €113,4 εκατ. παρουσιάζοντας επίσης αύξηση 10%, σε σύγκριση με το 2021.

Άλλα σημαντικά δεδομένα του 2022 περιλαμβάνουν:

•     Την απόκτηση εξυπηρετούμενων δανείων από την RCB, αξίας περίπου €346 εκατ., η οποία βελτίωσε σημαντικά το κομμάτι του εταιρικού δανεισμού.

•     Την υπογραφή της συμφωνίας «Project Starlight», η οποία μειώνει τα ΜΕΔ κατά περίπου €0,7 δισ. και τον αναπροσαρμοσμένο Δείκτη των MEΔ, εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, στο 3,6% και αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2023.

•     Τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων κατά 600 άτομα περίπου, μέσω της αποχώρησης έκτακτων εργαζομένων και μόνιμου προσωπικού στα πλαίσια ενός σχεδίου εθελούσιας πρόωρης αποχώρησης (ΣΕΠΑ).

•     Την έναρξη πληρωμής τόκου για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ΜΑΚ.

Με ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 21,4%, αναπροσαρμοσμένος για το Project Starlight, πολύ πιο πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 444%), παραμένουμε προσηλωμένοι και σε πολύ καλή θέση να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους λιανικούς και επιχειρηματικούς μας πελάτες στο μέλλον, ανέφερε ο κ. Gatzke.

Προοπτικές του 2023

Όσον αφορά στις προοπτικές, ο κ. Gatzke ανέφερε: Τα αποτελέσματα του Πλάνου Μετασχηματισμού μας, καθώς και τα υψηλότερα επιτόκια παγκοσμίως, μας δίνουν την αυτοπεποίθηση ότι θα πετύχουμε τον μεσοπρόθεσμο στόχο για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (Return οn Tangible Εquity – ROTE) στο 10% τουλάχιστον, εντός του 2023, αναμένοντας κέρδος πριν από τη φορολογία πέραν των €200 εκατ., που μεταφράζεται σε ROTE πριν από τη φορολογία πέραν του 17%.

Το ταξίδι του Μετασχηματισμού είναι στο σωστό δρόμο, με στόχο την αντιμετώπιση δομικών προκλήσεων, το ξεκλείδωμα όλων των δυνατοτήτων μας και την ενίσχυση της στρατηγικής μας για βιώσιμη κερδοφορία. Έγιναν αποφασιστικά βήματα προς την ψηφιοποίηση, την αναδιοργάνωση του δικτύου καταστημάτων, την απλοποίηση των διαδικασιών και της διαχείρισης του κόστους και περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών προκειμένου να μετατραπεί η Τράπεζά μας σε έναν πελατοκεντρικό οργανισμό.

Επιπλέον, ενισχύουμε το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση και έμφαση στο τρίπτυχο Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση (ESG). Για την εφαρμογή της Στρατηγικής ESG, έχουμε θέσει ξεκάθαρους και μακροπρόθεσμους στόχους, επικεντρωμένοι στις πιο κάτω πρωταρχικές επιδιώξεις:

• Να γίνουμε μια ενεργειακά αποδοτική Τράπεζα και ουδέτερη κλιματικά έως το 2050

• Να εξασφαλίσουμε τη διαφορετικότητα και την ευημερία του προσωπικού

• Να βελτιώσουμε τα πλαίσια και τις γνωστοποιήσεις Διαχείρισης Κινδύνων

• Να στηρίξουμε πελάτες και επενδυτές στην πράσινη μετάβασή τους

• Να έχουμε ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινότητα.

Ο κ. Gatzke ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους για τη συνεχή υποστήριξη και τους διαβεβαίωσε ότι η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Παράλληλα, πρόσθεσε: Θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου εκτίμηση προς τους ανθρώπους μας: Αυτούς που έφυγαν από την Τράπεζα για τις πολύτιμες υπηρεσίες και τη δέσμευσή τους όλα τα χρόνια υπηρεσίας τους και αυτούς που παραμένουν στην Τράπεζα για τη δέσμευση, την εργατικότητα και την πετυχημένη διαχείριση του μεγάλου όγκου εργασίας μετά το σχέδιο αφυπηρέτησης.

Άλλα βασικά στοιχεία:

·     Καθαρά έσοδα από τόκους για το 2022 στα €300,8 εκατ.

·     Νέος δανεισμός ρεκόρ κατά το 2022 στο €1,2 δισ., αυξημένος κατά 30% σε ετήσια βάση 

·     Αναπροσαρμοσμένος Δείκτης κάλυψης προβλέψεων των ΜΕΔ στο 51% στις 31 Δεκεμβρίου 2022, εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων

·     Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για το έτος 2022 ανήλθε στο 68%, σε σύγκριση με 73% για το έτος 2021 

·     Άνετη ρευστότητα, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 444% και με €6,1 δισ. τοποθετημένα στην ΕΚΤ, επιτρέποντας στην Τράπεζα να επωφεληθεί από την αύξηση των επιτοκίων

·     Δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις στο 39%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη.

Διαβάστε επίσης: Έδωσε λόγο ότι θα συνεχίσει την ίδια οικονομική πολιτική ο Πρόεδρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ