Σημαντική ενίσχυση στα κεφάλαια της Ελληνικής με σφραγίδα ΕΚΤ

Άδεια της ΕΚΤ για τροποποίηση του υπολογισμού του δείκτη λειτουργικού κινδύνου για τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία («ΣΠΣ»), με τα συνολικά ΣΠΣ στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 να αυξάνονται σε €4.930,6 εκατ.

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Εταιρεία» ή ο «Όμιλος») ανακοινώνει ότι η ΕΚΤ έχει ενημερώσει την Εταιρεία για την: 

(α) Έγκριση για τη συμπερίληψη των κερδών του τρίτου τριμήνου 2018 (ύψους €259,6 εκατ.) στα CET1 κεφάλαια, μετά από την αίτηση της Εταιρείας προς την ΕΚΤ, σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Ένα σημαντικό μέρος των προαναφερθέντων κερδών σχετίζεται με την αρνητική υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Ως αποτέλεσμα, το CET1 κεφάλαιο με μεταβατικές διατάξεις αυξήθηκε σε €726,1 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, σε σύγκριση με €484,7 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2018.  

(β) Άδεια για τροποποίηση του υπολογισμού του δείκτη λειτουργικού κινδύνου για τον καθορισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τον αυξημένο λειτουργικό κίνδυνο της ενοποιημένης οντότητας. Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά ΣΠΣ στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 αυξήθηκαν κατά €110,4 εκατ. σε €4.930,6 εκατ., σε σύγκριση με το ενδεικτικό ποσό ύψους €4.820,2 εκατ. 

Μετά τις αποφάσεις της ΕΚΤ, οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 είναι ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την εξασφαλισμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €150 εκατ. (που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2019), ο ενδεικτικός Δείκτης CET1 και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου εκτιμώνται σε 17,77% και 20,40%, αντίστοιχα, με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2018 και υπόκεινται στις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ