Πράσινο φως από ΕΚΤ σε Τράπεζα Κύπρου για Helix

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η Συναλλαγή μειώνει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) του Συγκροτήματος κατά €2.7 δις και βελτιώνει το ποσοστό ΜΕΔ επί του συνόλου των δανείων  από 47% σε 36%. 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 28 Αυγούστου 20181 αναφορικά με την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, γνωστό ως «Project Helix» ή η «Συναλλαγή», η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και, μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») ανακοινώνει ότι έχει λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ») αναφορικά με το όφελος από τη Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου (Significant Risk Transfer, «SRT») που προκύπτει από τη Συναλλαγή.

Η έγκριση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η οποία παραμένει υπό την αίρεση ικανοποίησης αριθμού προϋπάρχουσων προϋποθέσεων. Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του β’ τριμήνου 2019.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η Συναλλαγή μειώνει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) του Συγκροτήματος κατά €2.7 δις και βελτιώνει το ποσοστό ΜΕΔ επί του συνόλου των δανείων  από 47% σε 36%. 

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ με προβλέψεις, αναπροσαρμοσμένο για τη Συναλλαγή, ανέρχεται σε 47%. 

Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η αποαναγνώριση του χαρτοφυλακίου του Project Helix αναμένεται να έχει θετική επίδραση στους κεφαλαιακούς δείκτες κατά περίπου 160 μονάδες βάσης, λόγω της μείωσης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) (με μεταβατικές διατάξεις) και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας,  ναπροσαρμοσμένοι για τις ΑΦΠ και το Helix, ανέρχονται σε 15.4% και 18.3% αντίστοιχα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@bankofcyprus.com.