Πράσινο φως στις χορηγίες για φοιτητικές εστίες στην εντός των τειχών Λευκωσία

O προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται στα €15 εκατ. και αφορά την περίοδο 2023-2026

Απόφαση σε σχέση με το Μέτρο Ενίσχυσης, με τίτλο: «Σχέδιο Χορηγιών για φοιτητικές εστίες / φοιτητικά δωμάτια στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας», εξέδωσε η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου στις 27 Σεπτεμβρίου. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων που αναμεταδίδει το ΓΤΠ, ο προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται στα  €15 εκατ. και αφορά την περίοδο 2023-2026.

Η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και την υλοποίηση του Μέτρου είναι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Αντικείμενο του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, σε ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας, ή ενοικιαστές κτηρίων (με ενυπόγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών) στην περιοχή που καλύπτει το Σχέδιο, για ανακαίνιση/αποκατάσταση των υποστατικών τους, με βασικό σκοπό τη μετατροπή τους σε φοιτητικές εστίες/ φοιτητικά δωμάτια.

Οι κύριοι στόχοι του Σχεδίου, σε συνάρτηση με το αντικείμενό του, αφορούν στην κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας, με την προσέλκυση φοιτητών και άλλων συναφών επενδύσεων και την αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας και η συμβολή στην κυκλική οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη, μέσω της αποκατάστασης/ ανακαίνισης κτηρίων και της επαναχρησιμοποίησής τους.

Το σχέδιο αποσκοπεί επίσης στην παροχή επιλογών στέγασης σε φοιτητές με ελεγχόμενο ενοίκιο, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την απόφαση δυνητικοί δικαιούχοι είναι Φυσικά Πρόσωπα, τα οποία πρέπει να είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να κατέχουν Λευκό Ποινικό Μητρώο, Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα), των οποίων η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή ευρύτερα, τον έλεγχο ασκούν Κύπριοι πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιλέξιμοι δικαούχοι είναι επίσης Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, τα οποία έτυχαν οποιασδήποτε κρατικής χορηγίας από άλλο Σχέδιο Χορηγιών για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες για το κτήριό τους δύνανται να θεωρηθούν δυνητικοί δικαιούχοι του παρόντος Σχεδίου, μετά από παρέλευση δέκα (10) ετών από τη χορηγηθείσα ενίσχυση.

Στους μη δυνητικούς δικαιούχους συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων οι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κήρυξε μια ενίσχυση, χορηγηθείσα από το ίδιο κράτος μέλος, παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι το κόστος ανακαίνισης κτηρίων με σκοπό τη μετατροπή τους σε φοιτητικές εστίες και αναλύονται ως εξής:

i. Οικοδομικές εργασίες που αφορούν ΜΟΝΟ στο μέρος του κτηρίου που θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως φοιτητική εστία και οι άμεσα συνδεδεμένοι βοηθητικοί χώροι/ χρήσεις με αυτήν,

iii. ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις (κλιματισμού και εξαερισμού) που αφορούν ΜΟΝΟ στο μέρος του κτηρίου που θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως φοιτητική εστία και οι άμεσα συνδεδεμένοι βοηθητικοί χώροι/χρήσεις με αυτήν,

iii. μέτρα ασφάλειας/ πυρασφάλειας,

iv. ακίνητος εξοπλισμός,

v. αμοιβές για παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών ή άλλων συμβούλων (επιμετρητών, μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών κ.λπ.) που έχουν σχέση με τις οικοδομικές εργασίες,

vi. κόστος κατασκευής και τοποθέτησης της πινακίδας/πλάκας που απαιτείται να περιληφθεί σε έργα των οποίων το συνολικό κόστος της επιλέξιμης επένδυσης υπερβαίνει τις €500.000, για σκοπούς δημοσιότητας.

Το συνολικό ύψος των αμοιβών των Συμβούλων Μελετητών που θα χαρακτηριστεί ως επιλέξιμη δαπάνη δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Έργου.

Η ένταση της ενίσχυσης θα είναι 75% επί των επιλέξιμων δαπανών κάθε πρότασης για μετατροπή υφιστάμενου κτηρίου σε φοιτητική εστία. Στην περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου κτηρίου, για εμβαδόν επέκτασης πέραν του 30% του υφιστάμενου κτηρίου, η χορηγία θα ανέρχεται στο 50% επί των επιλέξιμων δαπανών.

Επισημαίνεται ότι δύναται να λάβει χρηματοδότηση μόνο το μέρος του κτηρίου που θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως φοιτητική εστία και οι άμεσα συνδεδεμένοι βοηθητικοί χώροι / χρήσεις με αυτήν. Σημειώνεται ακόμα ότι το μέρος του κτηρίου που θα αφορά σε χρήση φοιτητικής εστίας / φοιτητικών δωματίων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 60% του συνολικού εμβαδού του κτηρίου. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται φοιτητικά δωμάτια, κοινόχρηστο καθιστικό και κουζίνα, πλυσταριό και χώροι διακίνησης.

Tο μέγιστο ποσό χορηγίας ανά δικαιούχο ανέρχεται στα δύο εκατ. ευρώ, ενώ δεν θα θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε πρόταση με συνολική επιλέξιμη δαπάνη μικρότερη από 140 χιλιάδες ευρώ.

Το ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του Έργου θεωρείται ίδια συμμετοχή και δύναται να καλυφθεί από ιδίους πόρους ή δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η ίδια συμμετοχή θα αποδεικνύεται με επίσημα στοιχεία που θα υποβάλλονται με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

Τέλος σημειώνεται ότι η χορηγία θα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, η μία στο στάδιο της υλοποίησης του 50% του έργου και η άλλη μετά την ολοκλήρωσή του.

ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Νέοι όροι για φορολογικές οφειλές σωματείων και επιπτώσεις από μη συμμόρφωση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ