LOGICOM SOLUTIONS: Ο ιδανικός συνεργάτης 

Για ψηφιακή μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό.

Η Logicom Solutions αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες και πιο πρωτοπόρες εταιρείες τεχνολογίας στην Κύπρο, διατηρώντας δυνατές συνεργασίες µε τους µεγαλύτερους οργανισµούς παγκοσµίως, όπως τη CISCO, τη Microsoft και την Accenture. Με εµπειρία αρκετών ετών στην παροχή υπηρεσιών στον χώρο του ICT, µε την αξιοπιστία του οµίλου της Logicom και µια άρτια καταρτισµένη οµάδα από έµπειρους επαγγελµατίες, η Logicom Solutions στοχέυει στην παροχή ποιοτικών, σύγχρονων και καινοτόµων τεχνολογικών λύσεων στις Κυπριακές επιχειρήσεις.

Σε συνέντευξή του στο Economy Today, o Διευθύνων Σύµβουλος της Logicom Solutions, Χρυσόστοµος Κρητιώτης, µίλησε µεταξύ άλλων για τους στόχους της εταιρείας, για τον ψηφιακό κόσµο, αλλά και για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.

Της Γιώτας Κούµουρου

Η  Logicom Solutions είναι από τις µεγαλύτερες και πιο πρωτοπόρες εταιρείες τεχνολογίας στην Κύπρο. Τι σηµαίνει για τη Logicom Solutions ο ψηφιακός µετασχηµατισµός;

Το «buzz word» ψηφιακός µετασχηµατισµός έγινε πλέον µέρος της καθηµερινότητάς µας. Επιχειρήσεις ανά τον κόσµο µελετούν τρόπους για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, σε έναν κόσµο όπου η τεχνολογία µπορεί να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία τους. Αρκετές επιχειρήσεις σήµερα αναγνωρίζουν την ανάγκη να µετατραπούν σε οργανισµούς πιο ευέλικτους, προσαρµοστικούς, µε δυνατότητα ταχείας ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των πελατών τους και εν τέλει πιο αποτελεσµατικούς. Οι εταιρείες που αγνοούν αυτή την πραγµατικότητα θα γίνουν λιγότερο ανταγωνιστικές και τελικά θα κινδυνεύσουν µε απαξίωση, χάνοντας τη θέση τους σε οποιαδήποτε αγορά και αν δραστηριοποιούνται. Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις που θα µπορέσουν να ενσωµατώσουν τις αλλαγές που φέρνει η ψηφιακή εποχή θα µπορέσουν όχι µόνο να απλοποιήσουν τις επιχειρηµατικές διαδικασίες τους, αλλά και να κεφαλαιοποιήσουν τις αλλαγές αυτές µε αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών τους. Αυτό είναι και η θεωρία του «ψηφιακού δαρβινισµού», η επιβίωση δηλαδή όχι των µεγαλύτερων, δυνατότερων ή πλουσιότερων οργανισµών, αλλά των πιο ευέλικτων και προσαρµοστικών.

Οι 4 πυλώνες του ψηφιακού µετασχηµατισµού

Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι ο ψηφιακός µετασχηµατισµός επηρεάζει τις επιχειρήσεις σήµερα;

Στη Logicom Solutions πιστεύουµε ότι ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες. Αυτοί οι πυλώνες παρέχουν ένα πλαίσιο στις επιχειρήσεις, το οποίο προσδιορίζει τις περιοχές στις οποίες πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους προς µεγιστοποίηση των θετικών επιδράσεων που µπορεί να επιφέρει η υλοποίηση ενός προγράµµατος ψηφιακού µετασχηµατισµού τους.
● Ο πρώτος πυλώνας είναι η πιο αποτελεσµατική διάδραση µε τους πελάτες. Η πρόκληση µιας επιχείρησης είναι να ενισχύσει την πελατειακή εµπειρία που προσφέρει και κατ’ επέκταση να βελτιώσει τα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών της. Παράλληλα, να ενδυναµώσει την εταιρική της εικόνα και ταυτότητα, µέσω όλων των πιθανών φυσικών και ψηφιακών σηµείων επαφής µε τους πελάτες της. 
● Ο δεύτερος πυλώνας είναι η ενδυνάµωση των εργαζοµένων της. Οι επιτυχηµένες ψηφιακές επιχειρήσεις επικεντρώνονται και επενδύουν στην οικοδόµηση µιας κουλτούρας καινοτοµίας, υψηλής απόδοσης και ανάπτυξης των εργαζοµένων τους. Προσφέρουν στο προσωπικό τους ευκαιρίες επαγγελµατικής ανέλιξης, ευκαιρίες εκπαίδευσης µε στόχο την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων που να συνάδουν µε τις ανάγκες της νέας ψηφιακής εποχής, καθώς και τεχνολογικά εργαλεία που να βοηθούν στην καλύτερη και πιο αποτελεσµατική διεξαγωγή των καθηκόντων τους.
● Ο τρίτος πυλώνας είναι η βελτιστοποίηση των εσωτερικών της διαδικασιών και λειτουργιών. Το γνωστό τρίγωνο «άνθρωποι, διαδικασίες και συστήµατα» εµπλουτίζεται µε µια νέα διάσταση, αυτή των δεδοµένων. Με τη σηµασία που δίνεται σήµερα στον τοµέα των δεδοµένων και της σωστής πληροφόρησης, η επιχείρηση και ο κάθε εργαζόµενος σε αυτήν λαµβάνουν πιο αποτελεσµατικά και εµπεριστατωµένα αποφάσεις που βοηθούν στην πιο ορθολογιστική και εύρυθµη λειτουργία του οργανισµού, επιφέροντας οικονοµικά και λειτουργικά οφέλη.
● Τέλος, ο τέταρτος πυλώνας είναι ο µετασχηµατισµός προϊόντων και υπηρεσιών. Το ουσιώδες σηµείο είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι επιχειρήσεις αξιοποιούν την τεχνολογία και τα δεδοµένα που συλλέγουν για να αναπτύξουν και να προσφέρουν καινοτόµες λύσεις στην αγορά και στους πελάτες τους.

Ποια είναι η κατάσταση των κυπριακών επιχειρήσεων σε σχέση µε τον ψηφιακό τους µετασχηµατισµό και ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν για να καταστεί η Κύπρος ψηφιακά έτοιµη για να ανταγωνιστεί άλλες χώρες της Ευρώπης;

Σε γενικές γραµµές και βάσει ευρωπαϊκών δεικτών, όπως ο DESI, η Κύπρος έχει αρκετό δρόµο να διανύσει για να αξιοποιήσει, σε ικανοποιητικό βαθµό, τις ευκαιρίες που έχει να προσφέρει η ψηφιακή οικονοµία. Βλέπουµε στην αγορά να γίνονται αποσπασµατικές κυρίως κινήσεις από επιχειρήσεις και κυβερνητικούς φορείς, χωρίς να υπάρχει ένα ολοκληρωµένο στρατηγικό πλάνο το οποίο να καθορίζει επακριβώς τις ενέργειες και δράσεις που θα οδηγήσουν στη ψηφιακή τους µεταρρύθµιση µε επιτυχία. 

Ως Logicom Solutions, συνεργαζόµαστε µε οργανισµούς σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας. Ένα γενικό συµπέρασµα το οποίο θα µπορούσα να µοιραστώ είναι ότι οι επιχειρήσεις σήµερα στην Κύπρο επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για να εξετάσουν τα οφέλη που προσφέρει ο ψηφιακός κόσµος, αλλά αρκετές από αυτές είναι ακόµα διστακτικές στο να προβούν σε σοβαρές και στοχευµένες επενδύσεις. Μέσα από τις δραστηριότητές µας στην αγορά, βλέπουµε να ξεχωρίζουν εταιρείες σε συγκεκριµένους τοµείς της οικονοµίας ως προς την ωριµότητα που επιδεικνύουν για ψηφιοποίηση των επιχειρηµατικών τους µοντέλων. Για παράδειγµα, ο τραπεζικός τοµέας επενδύει σηµαντικά, δεδοµένων και των ανταγωνιστικών πιέσεων που δέχεται από «Fintech» εταιρείες, οι οποίες, υιοθετώντας ψηφιακά επιχειρησιακά µοντέλα, τα οποία δίνουν σηµασία στην εµπειρία του πελάτη, προσεγγίζουν πελάτες µέσω ψηφιακών καναλιών, χωρίς να υπάρχουν οι γεωγραφικοί περιορισµοί του παρελθόντος. Οι µεγάλες τράπεζες του τόπου έχουν ήδη εξετάσει διεξοδικά την υιοθέτηση προγραµµάτων ψηφιακού µετασχηµατισµού και προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση µε αυτοµατοποίηση διαδικασιών, υιοθέτηση έξυπνων «analytics» και ενίσχυση των καναλιών ηλεκτρονικής και «mobile» τραπεζικής εργασίας τους.

Επίσης, ο ασφαλιστικός τοµέας ξεκινά δειλά-δειλά να επενδύει στον ψηφιακό του µετασχηµατισµό, λόγω και της καθόδου των «insurtech», οι οποίες υιοθετούν ψηφιακές τεχνολογίες και πλατφόρµες, µε δυνατότητες απευθείας προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών στους τελικούς πελάτες. Στον ασφαλιστικό τοµέα βλέπουµε ιδιαίτερη σηµασία να προσδίδεται στην ανάπτυξη mobile και διαδικτυακών εφαρµογών, µε στόχο την πιο άµεση εξυπηρέτηση του πελάτη. Επενδύσεις γίνονται επίσης από εταιρείες τηλεπικοινωνιών και λιανεµπορίου, µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη αλλά και την παροχή πιο εξατοµικευµένων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Θεωρούµε ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά για να µπορέσουν η Κύπρος και οι κυπριακές επιχειρήσεις να καρπωθούν πλήρως τα οφέλη που έχει να προσφέρει ο ψηφιακός µετασχηµατισµός. Σηµαντική είναι η θεσµοθέτηση µιας ολοκληρωµένης και επικαιροποιηµένης εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, η οποία να εφαρµόζεται µε συνέπεια και να στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών µέσω της τεχνολογίας. Η κυπριακή κυβέρνηση θα πρέπει να καθορίσει, από κοινού µε τον ιδιωτικό τοµέα, ένα πρόγραµµα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, σε όλα τα επίπεδα, αξιοποιώντας τη δυναµική που δηµιουργείται και τις εµπειρίες και την τεχνογνωσία που έχουν χτιστεί σε κυβερνήσεις και οργανισµούς σε όλη την Ευρώπη.

Ολοκληρωµένη  και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση πελατών

Γιατί πιστεύετε ότι η Logicom Solutions είναι ο ιδανικός συνεργάτης των οργανισµών στην Κύπρο για την ψηφιακή τους µεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµό;

Η διεύθυνση της Logicom Solutions και του οµίλου της Logicom έχουν ως στόχο την ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των πελατών τους, προσφέροντας σύγχρονες και καινοτόµες λύσεις που στοχεύουν στην επίλυση επιχειρηµατικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν.
Οι οργανισµοί σήµερα χρειάζονται έναν συνεργάτη ο οποίος να µπορεί να προσφέρει το πλήρες φάσµα υπηρεσιών και προϊόντων που θα τους βοηθήσει να πετύχουν το επιχειρηµατικό τους όραµα και να είναι πιο ανταγωνιστικές στον νέο ψηφιακό επιχειρηµατικό κόσµο.
Η Logicom Solutions έρχεται να προσφέρει ακριβώς αυτό. 
● Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες ξεκινούν από τον καθορισµό του επιχειρηµατικού οράµατος και της στρατηγικής του οργανισµού, εµβαθύνουν στη διαµόρφωση συγκεκριµένων πολιτικών και διαδικασιών, αγγίζουν τον σχεδιασµό κατάλληλων επιχειρηµατικών και τεχνολογικών πλαισίων και τέλος κατευθύνουν ως προς τη σωστή υλοποίηση των πιο πάνω. 
● Ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωµένων «business solutions» και εξειδικευµένων εφαρµογών που στοχεύουν στην επίλυση διαφόρων επιχειρηµατικών προβληµάτων σε έναν οργανισµό. Από την αυτοµατοποίηση διαδικασιών, την ανάπτυξη portals πελατών και συνεργατών, την εφαρµογή συστηµάτων «CRM» και «ERP», µέχρι και την ανάπτυξη λύσεων «ΒΙ» και «Analytics», η Logicom Solutions προσφέρει το πλήρες φάσµα υπηρεσιών ανάπτυξης και υλοποίησης λογισµικού.
● Τέλος, η Logicom Solutions προσφέρει υπηρεσίες και λύσεις υποδοµών πάνω στις οποίες θα αναπτυχθεί όλο το τεχνολογικό πλαίσιο του οργανισµού, από «Data Centers» και υποδοµές ασφαλείας, σε «Cloud» και «ΙοΤ» εφαρµογές και πλαίσια, καθώς επίσης «Collaboration» λύσεις και λύσεις «Networking» και τηλεφωνίας.

Πλεονεκτήµατα έναντι ανταγωνισµού

Ποιο θα ορίζατε ως το σηµαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της Logicom Solutions σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της;
Θα έλεγα ότι τρεις είναι οι σηµαντικοί παράγοντες που προσδίδουν σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην εταιρεία µας.

Ο πρώτος είναι η σταθερότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο όµιλος εταιρειών Logicom, ένας διεθνής όµιλος εταιρειών, µε πάνω από 800 υπαλλήλους, πάνω από 8.000 πελάτες, δραστηριότητες σε περίπου 20 χώρες και µια πολυετή πείρα στον χώρο του ΙΤ. 

Ο δεύτερος είναι οι άνθρωποί µας. Είµαστε µια εταιρεία υπηρεσιών και η επιτυχία µας στηρίζεται στην ποιότητα των ανθρώπων µας. Η υψηλή τεχνολογική κατάρτιση και γνώση, η ευελιξία, η ειδίκευση, το οµαδικό πνεύµα και προπάντων η προσήλωση στην ικανοποίηση του πελάτη, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που µας κάνουν περήφανους για τους ανθρώπους µας.

Τέλος, ο τρίτος παράγοντας είναι οι συνεργάτες µας. Η Logicom Solutions διατηρεί δυνατές συνεργασίες µε τους µεγαλύτερους οργανισµούς παγκοσµίως στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται. Παραδείγµατα, η CISCO στον τοµέα των δικτύων και ψηφιακών υποδοµών, η Microsoft στις εφαρµογές και στο cloud, και τέλος η Accenture στο κοµµάτι των συµβουλευτικών υπηρεσιών.

Οι πιο πάνω τρεις παράγοντες είναι αυτοί που καθορίζουν και την επιτυχία της εταιρείας µας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ