ΕΤΕΚ: 2 θέσεις εργασίας γραμματείας με μισθό €1.147

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρωση της θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Θέση Πρώτου Διορισμού).

Μισθοδοτική Κλίμακα E2-5-7 (Συνδυασμένες Κλίμακες): 1.147 Ευρώ (ακαθάριστος πρώτος μηνιαίος μισθός με βάση το τιμαριθμικό επίδομα που ήταν σε ισχύ την 01.01.2019).

Καθήκοντα και Ευθύνες:

Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα, καθήκοντα επί της υποδοχής και βοηθά ή και διεκπεραιώνει τη σχετική με τα καθήκοντα του αλληλογραφία
Αναλαμβάνει τη τήρηση αρχείου μητρώου ή/και βιβλιοθήκης, βοηθά στην οργάνωση συνεδριάσεων και στην τήρηση πρακτικών των αιρετών σωμάτων του ΕΤΕΚ και άλλων συσκέψεων και βοηθά στη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται
Βοηθά στη διεξαγωγή λογιστικών εργασιών, διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει τις σχετικές αποδείξεις
Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια
Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του, χειρίζεται τηλεφωνικό σύστημα, καταγράφει και διαβιβάζει μηνύματα και παρέχει πληροφορίες γενικής φύσεως για το ΕΤΕΚ και καθοδηγεί τα μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους πάνω σε θέματα του ΕΤΕΚ
Χειρίζεται τηλεφωνικό σύστημα, καταγράφει και διαβιβάζει μηνύματα και παρέχει πληροφορίες γενικής φύσεως για το ΕΤΕΚ
Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται
Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντά του νομοθεσίας
Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες όπου χρειάζεται
Εκτελεί καθήκοντα ιδιαίτερης γραμματέως
Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του ΕΤΕΚ
Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και επιτυχία σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις που διεξάγει το ΕΤΕΚ. Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί
στις 27.07.2019.
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει:
είτε στην Ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών
είτε εξετάσεις ικανότητας στη χρήση ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειμένων (Word) που διεξάγονται από το ΕΤΕΚ.
Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, πρωτοβουλία, ευγένεια και καλός τρόπος έκφρασης.

Πλεονέκτημα:

Αποτελεί πλεονέκτημα, επιτυχία σε εξετάσεις ταχύτητας που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην Ελληνική ή/και Αγγλική Δακτυλογραφία με ταχύτητα τουλάχιστο 40 λέξεις κατά λεπτό ή/και κατοχή πιστοποιητικού επιτυχίας στις εξετάσεις ΚΕΒΕ ή ισοδύναμου, σε θέματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειμένων (word) ή/και ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας (excel) ή/και πιστοποιητικό ECDL για την περίπτωση γραφέα.

Άλλες Αναγκαίες Προϋποθέσεις:

Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Υποβολή Αιτήσεων:

Για περισσότερες πληροφορίες και για προμήθεια του εντύπου αίτησης και του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο ΕΤΕΚ (Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία, Τηλ.: 22877644, Τηλεομοιότυπο: 22730373). Το σχέδιο υπηρεσίας και το έντυπο αίτησης για τη θέση βρίσκονται επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ στη διεύθυνση: www.etek.org.cy/site-article-2177-52-el.php.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του ΕΤΕΚ στη διεύθυνση Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη Τ.Θ. 21826, 1513 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 01.07.2019. Θα πρέπει, επίσης, να απευθύνονται προς τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ και απαραίτητα να συνοδεύονται με όλα τα σχετικά    πιστοποιητικά.

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης όπως προνοεί το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Σημειώσεις:

(1)    Σε Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό της Κλίμακας Ε7 δυνατό να ανατεθούν καθήκοντα υπεύθυνου αρχείου με εισήγηση του Διευθυντή

(2)    Οι υπάλληλοι θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα

(3)    Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σ’ αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού

(4)    Τα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, δηλαδή (α) ή (β) πιο πάνω, θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Για σκοπούς της παρούσας διαδικασίας για την μία υπό πλήρωση θέση ισχύει η παράγραφος 3α στα «Απαιτούμενα Προσόντα» του οικείου σχεδίου υπηρεσίας:

«οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει είτε στην Ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών» και για την άλλη υπό πλήρωση θέση ισχύει η παράγραφος 3β:

«οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει σε εξετάσεις ικανότητας στη χρήση ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειμένων (word) που διεξάγονται από το ΕΤΕΚ»

(5) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικήςεκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους

(6) Με το πέρας της καθορισμένης διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων θα καταρτιστεί πίνακας διοριστέων σύμφωνα με τη τελική σειρά κατάταξης τους. Με βάση τον πίνακα αυτό θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύονται καθώς και των θέσεων που προκύπτουν από την ημερομηνία καταρτισμού του πίνακα και για χρονικό διάστημα δύο ετών

(7) Το κόστος υποβολής αίτησης ανέρχεται στα €30 ανά αίτηση. Υποψήφιοι οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση σε περισσότερες από μια θέσεις, θα καταβάλλουν το ποσό των €30 για την κάθε θέση. H καταβολή του κόστους γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους

α) Μετρητά,

β) Επιταγή,

γ) Πιστωτική Κάρτα

στα γραφεία του ΕΤΕΚ, στην οδό Θησέως 5 – Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία καθημερινώς μέχρι τις 13:30 και το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ