Προκηρύχθηκαν θέσεις στενογράφων για τα Δικαστήρια

Χρειάζονται συγκεκριμένα προσόντα.

Η Δικαστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), εφεξής ο «Νόμος» και στα πλαίσια της ψήφισης του Προϋπολογισμού του 2019, γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση πέντε (5) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Στενογράφων Δικαστηρίου, Δικαστική Υπηρεσία, για στελέχωση των Δικαστηρίων. 

Οι όροι απασχόλησης είναι αυτοί που εφαρμόζονται για τους εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου. Η βασική αμοιβή θα είναι η 4η βαθμίδα της κλίμακας Α2, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2019. Επιπλέον θα καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

Καθήκοντα και Ευθύνες: 

(α) Στενογραφεί στα Ελληνικά. 

(β) Αποστενογραφεί ορθά και με ακρίβεια και δακτυλογραφεί με ταχύτητα και χωρίς λάθη πρακτικά διαδικασίας των Επαρχιακών και Ειδικών Δικαστηρίων. 

(γ) Δακτυλογραφεί με ταχύτητα, ακρίβεια και χωρίς λάθη επιστολές, σημειώματα ή άλλα έγγραφα. 

(δ) Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως καθώς επίσης και γενικά γραφειακά καθήκοντα. 

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα της ανατεθούν. Σημειώσεις: Τα άτομα που θα απασχοληθούν, θα έχουν υποχρέωση να είναι σε καθήκον αναμονής εκτός ωρών εργασίας, κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες της δημόσιας υπηρεσίας, όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν, αναφορικά με την εξέταση αιτημάτων των αστυνομικών αρχών και έκδοση δικαστικών διαταγμάτων. 

Απαραίτητα Προσόντα: 

(α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (δ) Επιτυχία σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - 

Στην Ελληνική Στενογραφία με ταχύτητα 80 τουλάχιστο λέξεων κατά λεπτό (λ.κ.λ.), και (ii) Ελληνική Δακτυλογραφία.

(ε) Επιτυχία σε εξετάσεις Αγγλικής Δακτυλογραφίας θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ