Θέσεις εργασίας στο Τμήμα Αλιείας - Μισθός έως €53.637

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019.

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σημειώνεται όπως αναφέρεται και πιο κάτω ότι οι παρούσες ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν όπως οι υποψήφιοι κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στη Θαλάσσια Βιολογία ή σε άλλο θέμα που σχετίζεται με τις Θαλάσσιες Επιστήμες.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα της αρμοδιότητας του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, συνήθως κάτω από την επίβλεψη ανώτερου λειτουργού και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις.

(β) Βοηθά στη διεξαγωγή έρευνας ή διεξάγει έρευνα σε συνεργασία με άλλους λειτουργούς του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και αναλαμβάνει ή συμμετέχει στη συγγραφή των σχετικών εκθέσεων.

(γ) Δυνατό να τοποθετηθεί και ως υπεύθυνος λειτουργικής μονάδας του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

όπως π.χ. του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών μέσω Δορυφόρου, Ερευνητικού Σταθμού Υδατοκαλλιέργειας, κλπ.

(δ) Εφαρμόζει, αξιολογεί και παρακολουθεί την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Τμήματος νομοθεσία.

(ε) Εποπτεύει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ