Ζητείται Γενικός Διευθυντής στο Χρηματιστήριο Κύπρου 

Προκήρυξη της θέσης του Γενικού Διευθυντή. 

Από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) γίνονται δεκτές αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέση Γενικού Διευθυντή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με συμβόλαιο ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας, ή μικρότερης ώστε αυτή να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για το ΧΑΚ όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:
1.    Είναι υπεύθυνος για:

(α) Τη γενική διεύθυνση των εργασιών του Χρηματιστηρίου όπως καθορίζει ο Νόμος και οι Κανονισμοί του Χρηματιστηρίου.
(β) Την οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία των εργασιών του Χρηματιστηρίου.
(γ) Την εποπτεία των εργασιών των διάφορων τμημάτων και υπηρεσιών του Χρηματιστηρίου, των οποίων εξασφαλίζει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία τους.
2.    Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Β. Απαιτούμενα Προσόντα:
1.    (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή σε
συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister - at - Law), Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Μηχανική (οποιοδήποτε κλάδο), Πληροφορική.
(Σημ: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος», καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο),
ή
(β) Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.

2.    Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

3.    Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Χρηματιστηρίου νομοθεσίας και των χρηματιστηριακών εργασιών.

4.    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
Εν όψει απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των “Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών” υπάρχει στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

5.    Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

6.    Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) της Παραγράφου 1 πιο πάνω ή / και Μέλος οποιουδήποτε σώματος Ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου στην περίπτωση υποψηφίου που κατέχει και τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο (α) της Παραγράφου 1 προσόντα ή / και διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης πέραν της απαιτούμενης στην Παράγραφο 2 πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα.

Γ Όροι Εργασίας:
1.    Η διάρκεια της Σύμβασης Εργοδότησης του Γενικού Διευθυντή είναι πενταετής, ή μικρότερη ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για το ΧΑΚ όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

2.    Η αντιμισθία του Γενικού Διευθυντή αποτελείται από πάγιο μισθό €89.161 στον οποίο θα προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί και που εκάστοτε εγκρίνονται για το μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό του Χρηματιστηρίου και το εκάστοτε καταβαλλόμενο τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

3.    Ο Γενικός Διευθυντής ως εργοδοτούμενος και το Χρηματιστήριο ως εργοδότης, θα καταβάλλουν στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικής Συνοχής, Πλεονάζοντος Προσωπικού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τις καθορισμένες εισφορές που προνοούνται για εργοδότες και εργοδοτούμενους στην εκάστοτε σε ισχύ σχετική Νομοθεσία. Νοείται περαιτέρω ότι τόσο ο Γενικός Διευθυντής όσο και το Χρηματιστήριο είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τις υποχρεωτικές εισφορές που προβλέπονται για εργοδότες και εργοδοτούμενους με βάση τις πρόνοιες οποιασδήποτε υφιστάμενης ή νέας Νομοθεσίας.

4.    Ανεξάρτητα των όσων αναφέρονται στους Όρους Εργασίας, οι πρόνοιες των περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1999 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και ισχύουν κατά το χρόνο υπογραφής της Σύμβασης Εργασίας, καθώς επίσης και οι εκάστοτε τροποποιήσεις τους, καθίστανται μέρος της Σύμβασης Εργασίας και εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών σε σχέση με το Γενικό Διευθυντή ως εάν αυτός να κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή με διορισμό πάνω σε μόνιμη βάση, με εξαίρεση τις πρόνοιες που αφορούν την ηλικία αφυπηρέτησης, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης και οποιαδήποτε άλλα θέματα για τα οποία γίνεται ειδική ρύθμιση και ή πρόνοια στη Σύμβαση Εργασίας.

5.    Τηρουμένων και χωρίς επηρεασμό των πιο πάνω, ο Γενικός Διευθυντής δικαιούται τα ακόλουθα ωφελήματα:
(α)    13° μισθό με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που παραχωρείται στο μόνιμο υπαλληλικό
προσωπικό του Χρηματιστηρίου.
(β) Επίδομα φιλοξενίας όπως εκάστοτε προβλέπεται και καθορίζεται στον Προϋπολογισμό του ΧΑΚ.
(γ) Άδεια απουσίας με βάση τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμούς. Η άδεια ανάπαυσης καθορίζεται στις 29 εργάσιμες ημέρες κατά έτος για πενθήμερη εβδομάδα εργασίας. Η άδεια ασθενείας καθορίζεται με βάση τις άδειες ασθενείας που δικαιούνται και οι μόνιμοι υπάλληλοι του ΧΑΚ. Ο Γενικός Διευθυντής πριν τη λήξη της Σύμβασής του οφείλει να εξαντλήσει την τυχόν άδεια ανάπαυσης που έχει σε πίστη του και δεν μπορεί να καταβάλλεται σε αυτόν αντίτιμο για οποιοδήποτε υπόλοιπο άδειας.
(δ) Ιατρικών προνομίων περίθαλψης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό του Χρηματιστηρίου.
(ε) Δικαίωμα παραχώρησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου με βάση τις διατάξεις των περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμων του 2014, εφόσον αυτό προβλέπεται, στους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς που ψηφίζονται στη βάση των εν λόγω Νόμων.
(στ) Ασφάλεια ζωής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό του Χρηματιστηρίου.
(ζ) Επίδομα συντήρησης εξωτερικού το οποίο θα υπολογίζεται στην ίδια κατηγορία που ανήκουν τα Μέλη του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου για τους σκοπούς των Διατάξεων που διέπουν την καταβολή του εν λόγω επιδόματος.
(η) Ωφελήματα του Ταμείου Ευημερίας του Χρηματιστηρίου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό του Χρηματιστηρίου.
(θ) Ετήσιο επίδομα τηλεφώνου €595.
(ι) Κατά τη λήξη ή τον τερματισμό της Σύμβασης ή σε περίπτωση θανάτου, παραχωρείται φιλοδώρημα το οποίο θα υπολογίζεται με βάση το 1/12 του μέσου όρου των μηνιαίων απολαβών, για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στη θέση Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού.

Σε περίπτωση πειθαρχικής διαδικασίας και ανάλογα με την πειθαρχική ποινή που δυνατό να επιβληθεί θα αποφασίζεται, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των έκτακτων υπαλλήλων, κατά πόσο θα καταβάλλεται ή όχι φιλοδώρημα με βάση και τα αντίστοιχα ισχύοντα για τους μόνιμους υπαλλήλους.

Το εν λόγω φιλοδώρημα υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Τηρουμένων των προνοιών του περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2014 (Ν.14(Ι)/2014), και συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 4, αποκόπτεται από τις μηνιαίες απολαβές του Γενικού Διευθυντή ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 3 επί τοις εκατό (3%) επί των μηνιαίων απολαβών του.

6.    Δεδομένου ότι η φύση των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή συνεπάγεται απασχόληση πέραν του καθορισμένου αριθμού ωρών απασχόλησης για κάθε εβδομάδα, το σύνολο των ωφελημάτων που παρέχονται στους Όρους Εργασίας, υπολογίστηκε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει και να συμπεριλαμβάνει και αποζημίωση για οποιαδήποτε υπερωριακή απασχόληση.

7.    Ο Γενικός Διευθυντής θα έχει τις αρμοδιότητες και θα ασκεί επιμελώς τα καθήκοντα που προνοούνται στην εκάστοτε εν ισχύ Νομοθεσία και Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου, καθώς επίσης και στο εγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης του Γενικού Διευθυντή. Θα έχει επίσης τις αρμοδιότητες που προνοούνται για το Γενικό Διευθυντή του Χρηματιστηρίου δυνάμει οποιασδήποτε άλλης Νομοθεσίας, καθώς και τις αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί ή θα εκχωρούνται στο Γενικό Διευθυντή του Χρηματιστηρίου, δυνάμει των προνοιών οποιασδήποτε Νομοθεσίας καθώς επίσης και με οποιαδήποτε απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου.

8.    Ο Γενικός Διευθυντής απασχολείται κατά τέτοιο τρόπο όπως καθορίσει το Συμβούλιο και θα αφιερώνει το σύνολο του χρόνου και της προσοχής του στην Υπηρεσία το Χρηματιστηρίου και θα καταβάλλει όλες του τις προσπάθειες για την προαγωγή των συμφερόντων του Χρηματιστηρίου. Θα συμμορφώνεται επίσης με τις οδηγίες και τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου.

9.    Για την καλύτερη διεκπεραίωση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Γενικού Διευθυντή, το Χρηματιστήριο αναλαμβάνει:
(α) Να διαθέσει κατάλληλο γραφείο προς χρήση του Γενικού Διευθυντή,
(β)    να παρέχει στο Γενικό Διευθυντή ιδιαιτέρα γραμματέα για να τον υποβοηθά στο έργο του, και
(γ)    να παρέχει στο Γενικό Διευθυντή πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, στοιχεία, υλικό και έγγραφα
που εύλογα απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών του δυνάμει των Όρων Εργασίας του.

10.    Τηρουμένων και χωρίς επηρεασμό των πιο πάνω, σε περίπτωση πειθαρχικής ευθύνης θα εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών (mutatis mutandis) οι πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Πειθαρχικός Κώδικας) Κανονισμών, ΚΔΠ174/99 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

11.    Το Συμβούλιο δικαιούται να τερματίσει άμεσα το διορισμό του Γενικού Διευθυντή, αν και εφόσον ο Γενικός Διευθυντής:
(α) Κατά τους κρατούντες στη Δημοκρατία νόμους κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης,
(β) λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας ή άλλης οποιασδήποτε ανεξαιρέτως ασθένειας καταστεί μόνιμα ανίκανος να εκπληρώσει επαρκώς τα καθήκοντά του,
(γ) καταδικαστεί σε ποινικό αδίκημα ατιμωτικής φύσεως ή αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα, ή έχει το χαρακτηρισμό του κακουργήματος,
(δ) παρουσιάσει ανάρμοστη συμπεριφορά ή συστηματική αδικαιολόγητη απουσία ή αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του,
(ε) παραβιάσει τους Όρους Εργασίας,
(στ) συμπεριφερθεί ή ενεργήσει κατά τρόπο που θέτει σε εφαρμογή τις σχετικές πρόνοιες του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου 24/1967, (με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του) που προνοούν τερματισμό της απασχόλησης χωρίς προειδοποίηση.

12.    Σε περίπτωση ακύρωσης από το Διοικητικό Δικαστήριο της Απόφασης για το διορισμό του Γενικού Διευθυντή, η Σύμβαση Εργασίας του τερματίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Δ. Σημειώσεις
1.    Για το Έντυπο Αίτησης, το Σχέδιο Υπηρεσίας, το οποίο καθορίζει τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης, και τη Σύμβαση Εργασίας, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους όρους εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο ΧΑΚ ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου όπου είναι αναρτημένες όλες οι σχετικές πληροφορίες.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν στο ειδικό έντυπο του ΧΑΚ το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://www.cse.com.cy/el-GR/home/) και να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο μέσω Συστημένης Αλληλογραφίας ή να παραδοθούν Ιδιοχείρως (μεταξύ των ωρών 8.30πμ - 2.00μμ), μέχρι τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019, με την ένδειξη “Αίτηση για τη θέση του Γενικού Διευθυντή”, να απευθύνονται προς τον Πρόεδρο του ΧΑΚ και θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά.

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης όπως προνοεί το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι αιτήσεις πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται με όλα τα σχετικά αντίγραφα των Πιστοποιητικών σπουδών, βεβαιώσεων υπηρεσίας για την απαιτούμενη πείρα, άλλων συναφών προσόντων κλπ των υποψηφίων και οι αιτητές υποχρεούνται να αποδείξουν ότι κατέχουν τα απαιτούμενα της θέσης προσόντα και πείρα, βάσει του Σχεδίου Υπηρεσίας τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά.

Οι αιτητές που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα υποβληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, τηλ. 22712526.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ