Κενή θέση κλητήρα στη Λευκωσία

Στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. 

Τίτλος: Ωρομίσθιος Αχθοφόρος / Κλητήρας
Αρ. θέσεων: Μία (1)
Κατηγορία: Ωρομίσθιο Προσωπικό
Μισθολογική τοποθέτηση: Ε5/Ε6

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ωρομίσθιου Αχθοφόρου/ Κλητήρα στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Ο μισθός της θέσης είναι στην κλίμακα Ε5. Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:
Καθήκοντα και ευθύνες:

(1) Ανοίγει και κλείνει τα γραφεία, συμπεριλαμβανομένων των παραθύρων.
(2) Ανάβει τις θερμάστρες και συσκευές κλιματισμού πριν από την έναρξη της εργασίας και σβήνει αυτές, τα φώτα και τους ηλεκτρικούς ανεμιστήρες μετά τη λήξη της εργασίας.
(3) Μεταφέρει φακέλους, επιστολές, έγγραφα, μηνύματα, γραφική ύλη και άλλα υλικά από και προς το Τυπογραφείο, άλλες Υπηρεσίες, ιδιώτες κτλ., ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού /Αρχής.
(4) Χειρίζεται φωτοτυπικές μηχανές, γραφειακό εξοπλισμό και άλλα τεχνικά μέσα και φροντίζει για τη συντήρηση και καλή λειτουργία τους.
(5) Απαντά σε τηλεφωνήματα.
(6) Βοηθά στην μετακίνηση επίπλων/ γραφειακού και άλλου εξοπλισμού.
(7) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία
(3) Κατοχή άδειας οδηγού μοτοσικλέτας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Ο/η κάτοχος της θέσης υποχρεούται να προσέρχεται στην εργασία 20 λεπτά πριν την έναρξή της και να αναχωρεί 15 λεπτά μετά τη λήξη αυτής. Νοείται ότι ο συνολικός αριθμός ωρών δεν θα υπερβαίνει τις κανονικές του εργάσιμες ώρες την εβδομάδα.
2. Κάτοχοι απολυτηρίου σχολής κωφών εξαιρούνται από την απαίτηση για την κατοχή του στην παράγραφο (1) απαιτούμενου προσόντος.
3. Ανάλογα με τις ανάγκες της ΑΑΕΚ, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.
4. Οι αιτητές/ τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Νοείται ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί - (α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή (β) Πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια».
5. Κανένας δε διορίζεται στην ΑΑΕΚ εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγή νομίμως από αυτές.
6. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς και προφορικώς. Όλοι οι αιτητές /τριες θα κληθούν σε γραπτή εξέταση ως έχει αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΑΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα απαιτούμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΑΕΚ διατηρεί το δικαίωμά του να αποκλείσει υποψήφιο/α σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης εάν διαπιστωθεί ότι ο/η υποψήφιος/α δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Επισημαίνεται δε, ότι σε τέτοια περίπτωση τα γραπτά δεν θα ληφθούν υπόψη.

Επίσης, βάσει του καταλόγου επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση, θα καλεστούν σε προφορική εξέταση οι πρώτοι 4 επιτυχόντες νοουμένου ότι κατέχουν τα προσόντα που προβλέπονται στο σχέδιο υπηρεσίας.

Η ημερομηνία της γραπτής εξέτασης θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το τέλος για υποβολή της αίτησης για τη συγκεκριμένη θέση ανέρχεται στα €10 και θα πρέπει να καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 357019716150 - ΙΒΑΝ CY06 0020 0195 00003570 1971 6150 - SWIFT: BCYPCY2N – Τράπεζα Κύπρου και στις λεπτομέρειες να προστεθεί το όνομα και η ταυτότητα του υποψηφίου.

Εναλλακτικά, το τέλος μπορεί να καταβληθεί και μέσω JCC smart, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e- bill/33310012.

Η απόδειξη πληρωμής πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση, σε αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΑΕΚ διατηρεί το δικαίωμά του να αποκλείσει υποψήφιο/α.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο αιτήσεων από την ιστοσελίδα της ΑΑΕΚ www.naac.org.cy ή από τα Γραφεία της ΑΑΕΚ (Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ. – 3.30 μ.μ.) στη διεύθυνση, Ιωσήφ Χατζηιωσήφ 35 και Ανδρέα Αβρααμίδη, 1ος όροφος, 2028 Στρόβολος, Λευκωσία.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, διαφορετικά η αίτησή τους δε θα γίνει αποδεκτή. (Τα πρωτότυπα να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν με τις ακόλουθες τρεις επιλογές:
(α) Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΕΚ (www.naac.org.cy). Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία, προκειμένου αυτή να γίνει αποδεκτή. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 3.30 μ.μ.

(β) Να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για τη Θέση Ωρομίσθιου Αχθοφόρου/Κλητήρα» μέχρι την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 3.30 μ.μ. στα Γραφεία της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (Ιωσήφ Χατζηιωσήφ 35 και Ανδρέα Αβρααμίδη, 1ος όροφος, 2028 Στρόβολος, Λευκωσία) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ.- 3.30 μ.μ.), όπου θα λαμβάνεται και σχετική απόδειξη παραλαβής.

(γ) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@naac.org.cy μέχρι την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 3.30 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΑΑΕΚ ή να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22442960/20 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή, 8.00 π.μ.-3.30 μ.μ.). 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ