Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού προσλαμβάνει νέο Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε καθήκοντα και ευθύνες.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή με ιδιωτική σύμβαση πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για το

Συμβούλιο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Η προκήρυξη της εν λόγω θέσης γίνεται μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης της θέσης Γενικού Διευθυντή στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (Κλ. Α15 και Α16), σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013-2015.

Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (Με Σύμβαση)

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α15: € 64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813) - Συνδυασμένες κλίμακες

Α16: € 71.020, 73.640, 76.260, 78.880, 81.500, 84.120) - Συνδευασμένες κλίμακες

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Με βάση το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ζητείται για πλήρωση, τα απαιτούμενα προσόντα και τα καθήκοντα φαίνονται πιο κάτω:

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Μηχανική (οποιοδήποτε κλάδο), Οικονομικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister at Law), Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Πολιτικές Επιστήμες.

(Σημ.: Ο όρος “Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο),

ή

(β) Μέλος οποιουδήποτε Σώματος Ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις

Διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.

2. Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση από την οποία πενταετής τουλάχιστο πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

3. Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τα Αποχετευτικά Συστήματα Νομοθεσίας και των Κανονισμών που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου.

4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

6. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1(α), ή/και μέλος οποιουδήποτε σώματος Ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου, στην περίπτωση υποψηφίου που κατέχει και τα στην παρ. 1 (α) προσόντα αποτελεί πλεονέκτημα.

Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Είναι υπεύθυνος για

(α) Την οργάνωση, διοίκηση, το συντονισμό και την αποτελεσματική λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συμβουλίου,

(β) την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Νομοθεσίας και Κανονισμών,

(γ) την παροχή συμβουλών πάνω σε θέματα της αρμοδιότητάς του,

(δ) την ομαλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος,

(ε) την ετοιμασία του προγράμματος δράσης και του ετήσιου προϋπολογισμού του Συμβουλίου και την υποβολή αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο,

(στ) την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων επιτροπών, τη διεκπεραίωση των αποφάσεων και οδηγιών του και τη διεξαγωγή της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας.

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Δ. ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Ο Γενικός Διευθυντής θα αμείβεται με βάση τις συνδυασμένες μισθολογικές κλίμακες

Α15: € 64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813)

Α16: € 71.020, 73.640, 76.260, 78.880, 81.500, 84.120)

και θα λαμβάνει ετήσιες προσαυξήσεις με βάση τις κλίμακες αυτές και σύμφωνα με τους περί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 1999 έως 2010. Στο μισθό του θα προστίθενται το εκάστοτε παραχωρούμενο για το μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό τιμαριθμικό επίδομα και οι γενικές αυξήσεις μισθών. Στο Γενικό Διευθυντή θα καταβάλλεται, επιπλέον 13ος μισθός.

2. Στον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή καταβάλλονται, ετήσιο επίδομα φιλοξενίας, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των €3.570 και ετήσιο επίδομα τηλεφώνου, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των €595, όπως αυτά ήθελαν καθοριστούν από το Συμβούλιο.

3. Παραχωρείται υπηρεσιακό αυτοκίνητο με βάση τις διατάξεις των περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμων του 2014, στους περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

Κανονισμούς του 2014 και στους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς που ψηφίζονται στη βάση των εν λόγω Νόμων.

4. Ο Γενικός Διευθυντής δικαιούται 29 εργάσιμες ημέρες άδεια ανάπαυσης ετησίως. Επιπρόσθετα, ο Γενικός Διευθυντής έχει όλα τα δικαιώματα αναφορικά με την άδεια ασθενείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όπως δικαιούνται οι μόνιμοι υπάλληλοι του Συμβουλίου. Ο Γενικός Διευθυντής, πριν τη λήξη του Συμβολαίου του, οφείλει να εξαντλήσει την άδεια ανάπαυσης που έχει σε πίστη του, εφόσον δεν θα καταβάλλεται το αντίτιμο για οποιοδήποτε υπόλοιπο άδειας.

5. Ο Γενικός Διευθυντής θα καταβάλλει ποσοστό συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με το εκάστοτε προβλεπόμενο από τη σχετική Νομοθεσία ποσοστό επί των ασφαλιστέων αποδοχών του για την απασχόληση μισθωτού που δεν καλύπτεται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων.

Πρόσθετα, ο Οργανισμός ως εργοδότης θα καταβάλλει στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τερματισμού Απασχόλησης, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής, τις οριζόμενες εισφορές που προνοούνται για εργοδότες από την εκάστοτε σε ισχύ σχετική Νομοθεσία.

6. Στο Γενικό Διευθυντή κατά τη λήξη ή τον τερματισμό του συμβολαίου του ή σε περίπτωση θανάτου, παραχωρείται φιλοδώρημα το οποίο θα ισούται με το 1/12 του μέσου όρου των μηνιαίων απολαβών, πολλαπλασιαζόμενο επί τους μήνες υπηρεσίας, για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στη θέση Γενικού Διευθυντή. Ο Γενικός Διευθυντής θα καταβάλλει από τις μηνιαίες απολαβές του ποσοστό ίσο με 3% επί των μηνιαίων απολαβών του, σύμφωνα με τον περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτουμένους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο του 2014 (Ν. 14(Ι)/2014.

7. Στο φιλοδώρημα επιβάλλεται φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου.

8. Ο Γενικός Διευθυντής θα είναι μέλος του Ταμείου Ευημερίας των υπαλλήλων του Συμβουλίου με βάση τους περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 2008.

9. Ο Γενικός Διευθυντής θα έχει τις αρμοδιότητες και θα ασκεί επιμελώς τα καθήκοντα που προνοούνται στο Νόμο και στους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς του Συμβουλίου και στο εγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης του Γενικού Διευθυντή.

10. Ο Γενικός Διευθυντής θα απασχολείται κατά τέτοιο τρόπο όπως καθορίσει το Συμβούλιο και δεν θα επιδοθεί ή αναμιχθεί αμέσως ή εμμέσως σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή επιχείρηση οποιασδήποτε φύσεως ή θα πάρει προμήθειες ή οφέλη οποιουδήποτε είδους, αλλά θα αφιερώνει το σύνολο του χρόνου και της προσοχής του στην προαγωγή των συμφερόντων του Συμβουλίου και θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις αποφάσεις του Συμβουλίου.

11. Το Συμβούλιο δικαιούται να τερματίσει άμεσα τις υπηρεσίες του Γενικού Διευθυντή:

(i) Εάν κατά τους κρατούντες στη Δημοκρατίας νόμους κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως,

(ii) λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας ή άλλης οποιασδήποτε ανεξαιρέτως ασθένειας κατέστη ανίκανος να εκπληρώσει επαρκώς τα καθήκοντά του,

(iii) καταδικάστηκε σε ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα,

(iv) παρουσιάσει ανάρμοστη συμπεριφορά ή συστηματική απουσία ή αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του,

(v) παραβιάσει τους παρόντες όρους ή/και το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.

12. Για την καλύτερη διεκπεραίωση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Γενικού Διευθυντή, το Συμβούλιο αναλαμβάνει:

(α) Να διαθέσει κατάλληλο γραφείο προς χρήση του Γενικού Διευθυντή,

(β) να παρέχει στο Γενικό Διευθυντή ιδιαιτέρα γραμματέα για να τον υποβοηθά στο έργο του, και

(γ) να παρέχει στο Γενικό Διευθυντή πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, στοιχεία, υλικό και έγγραφα που εύλογα απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών του.

13. Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι πενταετής ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

14. Οποιοδήποτε θέμα δεν αναφέρεται ρητά στους όρους εργασίας αυτό ρυθμίζεται με βάση τους περί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 1999 έως 2010.

15. Όλοι οι όροι εργασίας θεωρούνται ουσιώδεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ