Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό

Αιτήσεις μέχρι και τις 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει για πλήρωση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τις ακόλουθες θέσεις για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-20 και 2020-21, στα Προγράμματα Σπουδών που παρουσιάζονται στη συνέχεια. Η περιγραφή των Θεματικών Ενοτήτων του κάθε Προγράμματος Σπουδών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα των Προγραμμάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/programme/.

Τα καθήκοντα των μελών ΣΕΠ, των Συντονιστών Θεματικών Ενοτήτων και των Ακαδημαϊκών Υπευθύνων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου περιγράφονται στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/jobs/ak.

Η προκήρυξη γίνεται βάσει της εκτίμησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ότι ο αριθμός των φοιτητών που θα εγγραφούν στις πιο κάτω αναφερόμενες Θεματικές Ενότητες θα είναι τέτοιος που να δικαιολογεί την προσφορά τους ως

Θεματικές Ενότητες στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021 και αναμένοντας ότι μεταξύ των υποψηφίων που θα υποβάλουν αίτηση βάσει της παρούσας προκήρυξης θα συγκαταλέγονται κατάλληλα καταρτισμένοι και πεπειραμένοι υποψήφιοι που θα έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν άριστα τις πιο κάτω αναφερόμενες Θεματικές Ενότητες, αφού το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφασίσει ότι η προσφορά τους είναι δικαιολογημένη.

Η υποβολή των αιτήσεων μελών ΣΕΠ διεξάγεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΑΠΚΥ, https://recruitment.ouc.ac.cy/apply και θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019, στις 13:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ)

Τα κάτωθι προγράμματα σπουδών προσφέρονται σε εξαμηνιαία βάση, το χειμερινό (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος) και το

εαρινό (Ιανουάριος-Μάιος) εξάμηνο:

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «COGNITIVE SYSTEMS» (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

COS624 Topics in Data Science (χειμερινό εξάμηνο)

COS514 Computational Neuroscience (χειμερινό εξάμηνο)

COS623 Cognitive System Design (εαρινό εξάμηνο)

COS522 Learning and Memory in Humans (εαρινό εξάμηνο)

COS614 Adaptive and Interactive Systems (εαρινό εξάμηνο)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η πιο κάτω Θεματική Ενότητα προσφέρεται σε όλα τα προγράμματα σπουδών καθ’ όλο το ακαδημαϊκό έτος. Τα μέλη ΣΕΠ θα επισκέπτονται τους φοιτητές στο χώρο που πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση τους στην Κύπρο τουλάχιστον μια (1) φορά, για να ενημερωθούν σχετικά με την επίδοσή τους και τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις της εργασίας τους.

ΠΕΣ695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο).

I. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Τα υποψήφια μέλη Σ.Ε.Π, σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 18 του περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Νόμου (Ν. 234(Ι)/2002), θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών από αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Σε ορισμένες περιπτώσεις, και όπου η φύση του γνωστικού αντικειμένου το απαιτεί, μπορεί να απασχολούνται ως μέλη Σ.Ε.Π και άτομα που δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, αλλά έχουν πολύχρονη εμπειρία και βαθιά γνώση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ή διακρίνονται στο συγκεκριμένο τομέα.

Η γλώσσα διδασκαλίας και επικοινωνίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική γλώσσα ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα μέλη Σ.Ε.Π απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου συγκεκριμένης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, για την κάλυψη συγκεκριμένων διδακτικών ή/και ερευνητικών αναγκών. Βασική λειτουργική μονάδα των προγραμμάτων σπουδών του ΑΠΚΥ είναι η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), η οποία καλύπτει ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Η διάρκεια κάθε Θ.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων, είναι πέντε ή δέκα μήνες, (εξαμηνιαίες ή ετήσιες Θ.Ε.). Ο χρόνος απασχόλησης των μελών Σ.Ε.Π. θα συνάδει με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου.

Σε κάθε μέλος Σ.Ε.Π. συνήθως ανατίθεται ένα τμήμα. Οι υποψήφιοι που δεν απασχολούνται σε άλλο Πανεπιστήμιο, δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό, είναι δυνατό να αναλάβουν περισσότερα τμήματα.

Σε ορισμένα μέλη ΣΕΠ είναι δυνατό να ανατεθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθήκοντα Συντονιστή Θ.Ε. ή και Ακαδημαϊκού Υπευθύνου Προγράμματος.

Οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Τη συνάφεια προς τη Θ.Ε. του ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου.

2. Το ερευνητικό, συγγραφικό και επαγγελματικό έργο κατά την τελευταία πενταετία.

3. Τη γενική διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμιο κατά την τελευταία πενταετία.

4. Την ειδική διδακτική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την τελευταία πενταετία και την ικανότητα χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας.

5. Το χρόνο που ο υποψήφιος δύναται να διαθέσει για την παροχή των υπηρεσιών, και

6. Τις αξιολογήσεις από προηγούμενες ακαδημαϊκές περιόδους της τελευταίας πενταετίας (εφόσον υπάρχουν).

Βάσει αυτών των κριτηρίων, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα καταρτίσει ενιαίο κατάλογο κατάταξης με τριετή ισχύ (2018-2019,2019-2020, 2020-2021), από τον οποίο θα επιλέγονται τα μέλη ΣΕΠ, βάσει των εκάστοτε αναγκών του Πανεπιστημίου.

Διευκρινίζεται ότι οι όροι εργοδότησης δεν εξαντλούνται στην προκήρυξη αλλά θα περιλαμβάνονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του ΑΠΚΥ και των μελών ΣΕΠ που θα επιλεγούν.

IΙ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.

Η αποζημίωση των μελών Σ.Ε.Π. του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του οργανισμού και καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου. Σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση, το ύψος της αποζημίωσης των μελών Σ.Ε.Π. για τις Θ.Ε. κυμαίνεται από €250 μέχρι και €1200 μηνιαίως, ανάλογα με τον αριθμό φοιτητών σε κάθε τμήμα. Η αποζημίωση των μελών Σ.Ε.Π., θα καθορίζεται μετά την τελική ημερομηνία που οι φοιτητές έχουν δικαίωμα αποχώρησης από Θ.Ε.. Τα ανωτέρω ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

ΙΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης, στον σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply από τις 22 Νοεμβρίου 2019 μέχρι και τις 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00.

2. Σε ορισμένες περιπτώσεις και προκειμένου να ενημερωθεί πληρέστερα η Επιτροπή Αξιολόγησης, είναι πιθανόν να ζητηθούν από τους υποψηφίους ορισμένες από τις δημοσιεύσεις που αναφέρονται στην αίτησή τους.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και σε τέσσερις (4) Θ.Ε. για το σύνολο των Προγραμμάτων Σπουδών.

4. Για περισσότερες πληροφορίες για τη Θεματική Ενότητα «ΠΕΣ695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο: +357 22411742.

Για πληροφορίες που αφορούν στις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, στα τηλέφωνα +357 22411600/662, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (08:30–14:30). Περισσότερες πληροφορίες για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, για τη δομή και το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών και των επιμέρους Θ.Ε., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου http://www.ouc.ac.cy.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ