Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό

Αιτήσεις μέχρι τη Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020.

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα (MSc) για μερική ή πλήρη απασχόληση (η πλήρης απασχόληση αντιστοιχεί σε 140 ώρες/μήνα) στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 36 μήνες. Οι Ειδικοί Επιστήμονες Έρευνας του ΚΟΕ χρηματοδοτούνται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ή/και χορηγίες του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: 
Τα καθήκοντα και ευθύνες του Ειδικού Επιστήμονα είναι μεταξύ άλλων:
•    Εκπόνηση έρευνας με τη χρήση οικονομετρικών/στατιστικών μεθόδων
•    Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού λογισμικού κώδικα οικονομετρικών/στατιστικών μεθόδων (programming) σε γλώσσες προγραμματισμού όπως π.χ. Julia, Python, C++, Matlab, R.
•    Διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων μέσω προγραμματισμού 
•    Συγγραφή άρθρων/εκθέσεων/δελτίων για επεξήγηση των μεθόδων ανάλυσης, ερμηνεία αποτελεσμάτων και διατύπωση συμπερασμάτων. 
•    Παρουσιάσεις μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων έρευνας σε συνέδρια, φορείς χάραξης πολιτικής.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
•    Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου Masters στον κλάδο της Ανάλυσης Δεδομένων ή Οικονομετρία ή Στατιστική ή Μαθηματικά ή Πληροφορική ή συναφή κλάδο με εμπειρία στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας.
•    Απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση οικονομετρικών/στατιστικών μεθόδων.
•    Απαραίτητη είναι η συγγραφή λογισμικού κώδικα με γλώσσες προγραμματισμού για στατιστική/οικονομετρικών μεθόδων για ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων.
•    Απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).
•    Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση και έφεση για έρευνα. 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 36 μήνες. Το μηνιαίο κόστος εργοδότησης καθορίζεται στα €1.800-€2.000 αναλόγως προσόντων. Από το ποσό αυτό θα αφαιρούνται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Δεν προνοείται 13ος μισθός.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω: 
•    Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση 
•    Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά 
•    Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
•    Ονόματα δύο ακαδημαϊκών από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα πιο πάνω ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment μέχρι την Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020.  Οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια  θα κληθούν σε συνέντευξη.

Επίσης, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα (PhD) για μερική ή πλήρη απασχόληση (η πλήρης απασχόληση αντιστοιχεί σε 140 ώρες/μήνα) στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 36 μήνες. 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Τα καθήκοντα και ευθύνες του Ειδικού Επιστήμονα είναι μεταξύ άλλων:
•    Εκπόνηση έρευνας με τη χρήση οικονομετρικών/στατιστικών μεθόδων
•    Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού λογισμικού κώδικα οικονομετρικών/στατιστικών μεθόδων (programming) σε γλώσσες προγραμματισμού όπως π.χ. Julia, Python, C++, Matlab, R.
•    Διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων μέσω προγραμματισμού 
•    Συγγραφή άρθρων/εκθέσεων/δελτίων για επεξήγηση των μεθόδων ανάλυσης, ερμηνεία αποτελεσμάτων και διατύπωση συμπερασμάτων. 
•    Παρουσιάσεις μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων έρευνας σε συνέδρια, φορείς χάραξης πολιτικής.  
•    Δυνατότητα συγγραφής επιστημονικών άρθρων που στοχεύουν σε δημοσίευση σε περιοδικά υψηλού διεθνούς κύρους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
•    Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου στον κλάδο της Ανάλυσης Δεδομένων ή Οικονομετρία ή Στατιστική ή Μαθηματικά ή Πληροφορική ή συναφή κλάδο με εμπειρία στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας.
•    Απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση οικονομετρικών/στατιστικών μεθόδων.
•    Απαραίτητη είναι η συγγραφή και ανάπτυξη σύνθετου λογισμικού κώδικα με γλώσσες προγραμματισμού για στατιστική/οικονομετρικών μεθόδων για ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων.
•    Απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

•    Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση και έφεση για έρευνα. 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 36 μήνες. Το μηνιαίο κόστος εργοδότησης καθορίζεται στα €2.200-€2.800 αναλόγως προσόντων. Από το ποσό αυτό θα αφαιρούνται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Δεν προνοείται 13ος μισθός.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω: 
•    Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση 
•    Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά 
•    Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
•    Ονόματα δύο ακαδημαϊκών από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις. 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ