Κενή θέση Προϊστάμενου Λογιστηρίου με μισθό €3.000

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την πλήρωση μιας κενής θέσης Προϊστάμενου Λογιστηρίου για απασχόληση στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής στη Λευκωσία.

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α14(ΙΙ): €41.810,25 – 43.610,92 – 45.411,60 – 47.212,28 –49.012,96 – 50.813,64 – 52.614,31 – 54.414,99 – 56.215,67. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που προβλέπονται από σχετικά νομοθετήματα της Αρχής. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί των Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 2. Καθήκοντα και Ευθύνες:

Υπεύθυνος για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την ετοιμασία των Λογαριασμών και Ισολογισμών της Αρχής, τη διοίκηση βασικών τομέων ευθύνης της Οικονομικής Διεύθυνσης της Αρχής για δημοσιονομικά και λογιστικά θέματα, την ετοιμασία καταστάσεων και μελετών για τα οικονομικά της Αρχής, την εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα, που θα του ανατεθούν.

  3. Απαιτούμενα Προσόντα:

(α) Μέλος ενός από τα παρακάτω Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή οποιουδήποτε άλλου Σώματος, που θα εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών ως ισοδύναμο:

(α) Τhe Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

(β) Τhe Institute of Chartered Accountants in Scotland.

(γ) Τhe Institute of Chartered Accountants in Ireland.

(δ) Τhe Association of Certified and Corporate Accountants.

(ε)  The Institute of Costs and Management Accountants.

(β(ι) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν και

πεντάχρονη τουλάχιστο λογιστική ή/και ελεγκτική πείρα μετά την απόκτηση του επαγγελματικού λογιστικού προσόντος.

ή

(ιι) Οκτάχρονη τουλάχιστο λογιστική ή/και ελεγκτική πείρα μετά την απόκτηση του επαγγελματικού λογιστικού προσόντος.

(γ) Οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

(ε) Πείρα στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία λιμανιών καθώς και γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Σημειώσεις:

(α)  Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

(β)  Αναφορικά με τους υποψηφίους:

(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,

απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλου συμβαλλόμενου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή της Ελβετίας, να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. Αίτηση μπορεί να υποβάλει και πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος υπήκοος, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις των περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμων. 

5. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Αρχής (έντυπο ΑΛΚ Π.Δ. 5 – «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ»), που είναι διαθέσιμο στα κατά τόπους Γραφεία της Αρχής καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Αρχής www.cpa.gov.cy. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην Αρχή Λιμένων Κύπρου και να παραδίδονται με το χέρι στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 5 (5ος όροφος), 2112 Λευκωσία ή να αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη Γενική Διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Τ.Θ. 22007, 1516 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου, 2018.

6. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποιημένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά (αντίγραφα) τα οποία να επισυνάπτονται στην αίτηση.