Παν. Κύπρου: Ζητούνται λέκτορες και επίκουροι καθηγητές

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κάθε χρόνο γίνεται καλύτερο. Γι’ αυτό και θέλει να έχει μαζί του τους καλύτερους.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και λειτούργησε στη Λευκωσία το 1992, ενώ μέσα από αυτή τη σύντομη αλλά δημιουργική πορεία ανάπτυξης, κατέκτησε τη διεθνή καταξίωση και σήμερα βρίσκεται στα 52 καλύτερα νέα Πανεπιστήμια του κόσμου και ανάμεσα στα 351-400 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου (Times New Higher Education Rankings).

Αυτή η μεγάλη διάκριση είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης στην αριστεία και στη συνεχή εξέλιξη. Κατάφερε να ξεχωρίζει και να βραβεύεται στο ιδιαίτερα απαιτητικό και δυναμικό πεδίο της έρευνας, ανοίγοντας νέους επιστημονικούς δρόμους.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κάθε χρόνο γίνεται καλύτερο. Γι’ αυτό και θέλει να έχει μαζί του τους καλύτερους. Στην κατεύθυνση αυτή τα προγράμματα σπουδών του βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη και η πρόσληψη ακαδημαϊκών μελών υψηλού επιπέδου θα συμβάλουν ουσιαστικά στο σχεδιασμό και προσφορά νέων προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί η περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας στην οποία το νέο ακαδημαϊκό προσωπικό αναμένεται να
διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο.

Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα «Βιοϊατρική Μηχανική». Η Ειδική Επιτροπή θα εξετάσει υποψηφίους με εμπειρία και ενδιαφέρον να αναπτύξουν ένα ισχυρό ερευνητικό και διδακτικό πρόγραμμα στην περιοχή αυτή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων ενδεικτικών πεδίων:
 Μηχανική κυττάρων και ιστών
 Μηχανική τεχνιτών ιστών
 Ιατρικές συσκευές
 Υπολογιστική Εμβιομηχανική/ιατρική
 Ανάλυση σύνθετων βιολογικών συστημάτων

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Επιπλέον απαιτείται οι υποψήφιοι να είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου Μηχανικού από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο. Από τον επιτυχόντα υποψήφιο αναμένεται να διδάξει μαθήματα κορμού του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής θα μεταφερθεί στις νέες, υπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις του, μαζί με την υπόλοιπη Πολυτεχνική Σχολή (προβλεπόμενο κόστος €72 εκατομμύρια), στην Νέα Πανεπιστημιούπολη εντός του 2019. Τα σχέδια και περιγραφή των εγκαταστάσεων φαίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.ucy.ac.cy/facultyengineeringbuilding

Τα απαιτούμενα προσόντα, ανάλογα με τη βαθμίδα, αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/acad.staff.procedures

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δηµοκρατίας.

Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική. Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.

Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, θα είναι ευθύνη του προσληφθέντα καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται να μάθει την Ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών, λόγω του ότι η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Ελληνική.

Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα θα θέσει τα δικά του κριτήρια για το επίπεδο επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας που απαιτείται.

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) µε βάση την ισχύουσα Νομοθεσία ανέρχονται σε:

Λέκτορας (Κλίμακα Α12-Α13) €43.974,58 - €71.559,54
Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13-Α14) €57.856,50 - €78.029,90

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη μορφή, και δυο (2) σε ψηφιακή μορφή (USB sticks) – σε PDF (Portable Document Format) ή Word – των ακόλουθων:
I. Επιστολή στην οποία να αναφέρονται: το Τμήμα, η βαθμίδα, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής.
II. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
III. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις).
IV. Κατάλογο δημοσιεύσεων.
V. Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων.
VI. Αντίγραφα τίτλων σπουδών θα πρέπει να σαρώνονται και να περιλαμβάνονται στο ψηφιακό μέσο.
VII. Oι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές, σε μορφή PDF, από την ηλεκτρονική τους διεύθυνση απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη διεύθυνση references@ucy.ac.cy. Τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018). Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει απαραιτήτως να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Το Βιογραφικό Σημείωμα και η ανασκόπηση του ερευνητικού έργου πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά ή στα τουρκικά και σε μία διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον
αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.
Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης δεν είναι αποδεκτές.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν δια χειρός στην:
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού,
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πανεπιστημιούπολη,
Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»,
Τ.Θ. 20537,
1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ,
τηλ. 22894158/4155,
μέχρι τη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 2:00 μ.μ. ή να σταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο ο οποίος θα φέρει  ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 3 Σεπτεμβρίου 2018. Αιτήσεις που θ’ αποσταλούν ταχυδρομικά θα θεωρούνται εμπρόθεσμες νοούμενου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2018 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου μέχρι 3 Σεπτεμβρίου 2018), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του/της αιτητή/τριας.