3 θέσεις εργασίας Μετεωρολογικού Λειτουργού

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Μετεωρολογικού Λειτουργού, Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 βάσει του Ν. 56(Ι)/2018 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc. gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:00.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Εκτελεί καθήκοντα σ’ έναν ή περισσότερους τομείς εργασίας του Τμήματος Μετεωρολογίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν την πρόγνωση καιρού, την ετοιμασία και υποβολή μετεωρολογικών εκθέσεων και μελετών, τη παροχή μετεωρολογικών δελτίων, πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των διάφορων τομέων εφαρμογών και λειτουργία και συντήρηση μετεωρολογικών σταθμών.

(β) Οργανώνει, εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την εργασία κατώτερου προσωπικού και μεριμνά για την εκπαίδευσή του.

(γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.