Θέση εργασίας στο Τμήμα Δασών – Όλες οι πληροφορίες

Πρόσληψη Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου Συντηρητή Δασών για τις ανάγκες του Τμήματος Δασών

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), προκύπτει η ανάγκη για απασχόληση ενός (1) Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου στον Τομέα Πυροπροστασίας και Δασικής Μηχανικής, για σκοπούς υλοποίησης του έργου τακτής προθεσμίας με τίτλο “Forests Fire Protection”, στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για περίοδο τεσσάρων (4) ετών ή μέχρι την ολοκλήρωση της ανάγκης. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α8.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα, τις ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, τη διαδικασία πρόσληψης και τον τρόπο υποβολής αίτησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2022, τεύχος 5407, σελ. 161–163, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών στη διεύθυνση: http://www.moa.gov.cy/forest.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, είτε σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως στα γραφεία του Τομέα Πυροπροστασίας και Δασικής Μηχανικής, στην Αθαλάσσα, Λευκωσία (υπόψην κας.Κυριακής Θεμιστοκλέους), μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30, είτε με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση T.Θ. 24136, Τ.Κ. 1701, Λευκωσία αναγράφοντας στο εξωτερικό μέρος του φακέλου «Αίτηση για την πρόσληψη Ε.Ο.Χ. Συντηρητή Δασών», όχι αργότερα από τις 4 Μαρτίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στo τηλέφωνο 22805557 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: georgeorgiou@fd.moa.gov.cy.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ