Θέσεις λειτουργών στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (AAEK) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο θέσεων λειτουργών.

Θέση Πρώτου Διορισμού - Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Αναλαμβάνει την εξέταση διάφορων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Αρχής και του Γραφείου/ Υπηρεσίας/ Τομέα που τοποθετείται.
(β) Συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία και πληροφορίες και διασφαλίζει την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την ποιότητά τους.
(γ) Ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά.
(δ) Υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διάφορων προβλημάτων του Γραφείου/Υπηρεσίας/Τομέα του και υλοποιεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
(ε) Εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις:
1. Ο κάτοχος της θέσης αναμένεται να εργάζεται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Αρχής, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ωρών την εβδομάδα.
2. Τα καθήκοντα της θέσης απαιτούν όπως ο κάτοχος της θέσης ταξιδεύει εκτός γραφείου στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Απαιτούμενα Προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ’ ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Διοίκηση Δημόσιας Υγείας, Αγωγή και Προαγωγή Υγείας, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Κοινωνική Διοίκηση, Κοινωνική Εργασία/Ευημερία/Πρόνοια, Κοινωνικές Επιστήμες, Τοξικοεξάρτηση, Στατιστική, Ιατρική, Ψυχιατρική.
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω ή/και διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.