Κενές θέσεις γραφείου Επιτρόπου Επικοινωνιών

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις εργασίας

1. Θέση Τεχνικού Μηχανικού, Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση με αριθμό 791 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 29.7.2022 έχει προκηρυχθεί για πλήρωση μία κενή μόνιμη θέση Τεχνικού Μηχανικού, στο Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με την ένδειξη «Αίτηση για Διορισμό στη θέση Τεχνικού Μηχανικού - ΓΕΡΗΕΤ» και να παραδοθούν στο ΓΕΡΗΕΤ οδός Ηλιουπόλεως 12, 1101 Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@ocecpr.ee.cy  το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00. 

Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί δεόντως το έντυπο αίτησης που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α5 (2η βαθμίδα): €16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907 Α7: €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968 Α8: (i) €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, 38.864 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Για πληροφορίες όσον αφορά στην υποβολή αίτησης για τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ocecpr.ee.cy/el/careers, ή/και να απευθύνονται στο Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στο τηλέφωνο +357 22 693000.

2. Θέσεις Γραφέα, Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση με αριθμό 792 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 29.7.2022 έχουν προκηρυχθεί για πλήρωση τρείς κενές μόνιμες θέσεις Γραφέα, στο Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με την ένδειξη «Αίτηση για Διορισμό στη θέση Γραφέα - ΓΕΡΗΕΤ» και να παραδοθούν στο ΓΕΡΗΕΤ οδός Ηλιουπόλεως 12, 1101 Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν  ηλεκτρονικά  στην  ηλεκτρονική   διεύθυνση  careers@ocecpr.ee.cy   το αργότερο  μέχρι την  Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:30. 

Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί δεόντως το έντυπο αίτησης που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544  Α5: 16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907 Α7: 22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Για πληροφορίες όσον αφορά στην υποβολή αίτησης για τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ocecpr.ee.cy/el/careers, ή/και να απευθύνονται στο Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στο τηλέφωνο +357 22 693000.

3. Θέση Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στον Τομέα Οικονομικών Θεμάτων, Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση με αριθμό 789 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 29.7.2022 έχει προκηρυχθεί για πλήρωση μία κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στον Τομέα Οικονομικών Θεμάτων, στο Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με την ένδειξη «Αίτηση για Διορισμό στη θέση Λειτουργού Οικονομικών Θεμάτων - ΓΕΡΗΕΤ» και να παραδοθούν στο ΓΕΡΗΕΤ οδός Ηλιουπόλεως 12, 1101 Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@ocecpr.ee.cy  το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00. 

Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί δεόντως το έντυπο αίτησης που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667 Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Για πληροφορίες όσον αφορά στην υποβολή αίτησης για τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ocecpr.ee.cy/el/careers, ή/και να απευθύνονται στο Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στο τηλέφωνο +357 22 693000.

4. Θέσεις Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στον Τομέα Τεχνικών Θεμάτων, Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση με αριθμό 790 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 29.7.2022 έχουν προκηρυχθεί για πλήρωση δύο κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στον Τομέα Τεχνικών Θεμάτων, στο Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με την ένδειξη «Αίτηση για Διορισμό στη θέση Λειτουργού Τεχνικών Θεμάτων - ΓΕΡΗΕΤ» και να παραδοθούν στο ΓΕΡΗΕΤ οδός Ηλιουπόλεως 12, 1101 Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@ocecpr.ee.cy  το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00. 

Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί δεόντως το έντυπο αίτησης που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667 Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Για πληροφορίες όσον αφορά στην υποβολή αίτησης για τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ocecpr.ee.cy/el/careers, ή/και να απευθύνονται στο Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στο τηλέφωνο +357 22 693000.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Σε διπλή μορφή ο κρατικός προϋπολογισμός το 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ