Θέση εργασίας προϊστάμενου μονάδας αγορών και προμηθειών 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Προϊστάμενου Μονάδας Αγορών και Προμηθειών, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος μισθός €57,858 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Καθήκοντα και ευθύνες:

- Προΐσταται της Μονάδας Προμηθειών και Αγορών του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
- Υπεύθυνος για τη δημιουργία ενιαίου ετήσιου προγράμματος προμηθειών του Οργανισμού και όλων των μονάδων υγείας, που υπάγονται σε αυτόν, καθώς και την αποτελεσματική διεκπεραίωση διαγωνισμών, συμβάσεων και αγορών, με την εφαρμογή βέλτιστων διαδικασιών και πρακτικών.
- Μεριμνά για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και βελτιστοποίηση του κόστους, για θέματα προμηθειών, υλικών, φαρμάκων, υπηρεσιών και εξοπλισμού, όπως από τη διαχείρισή τους επιβάλλεται.
- Παρέχει υποστήριξη στις νοσηλευτικές μονάδες και κέντρα υγείας, εποπτεύοντας ανάλογες δραστηριότητες.
- Συνεργάζεται εποικοδομητικά με το Υπουργείο Υγείας και άλλες κρατικές Υπηρεσίες σχετικά.
- Ασκεί σχετικές αρμοδιότητες και παρέχει υποστήριξη για την εκτέλεση των λειτουργιών ευθύνης του στον Οργανισμό και τις μονάδες ευθύνης του.
- Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού και ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και εισηγήσεις σχετικά με την επίλυση διάφορων θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού.
- Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το Γενικό και τον Οικονομικό Διευθυντή .

Απαιτούμενα Προσόντα :
- Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος, ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Οικονομικές Επιστήμες, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Πολιτικές Επιστήμες και Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister at law), κι άλλων συναφών με τα ανωτέρω θεμάτων (σημ.: ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο, που συνεκτιμάται, όπως και ως Μέλος Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου σώματος Λογιστών, σύμφωνα και με τον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017, όπως εκάστοτε τροποποιείται, θα θεωρείται πλεονέκτημα).

- Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία και ευθυκρισία, όπως αποδεικνύεται και από σχετικές συστατικές επιστολές.
- Πενταετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο (1), μέρος της οποίας σε υπηρεσίες υγείας θα εκτιμηθεί.
- Καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες της θέσης ή/και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας νομοθεσίας, καθώς και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
- Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Διάρκεια Απασχόλησης

- Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους πρότυπου συμβολαίου, το οποίο θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί ) Κανονισμοί του 2017».

- Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμά του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.

- Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους.

- Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως.

- Η περίοδος απασχόλησης περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.

- Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, δυνατό να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού
- Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή, πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί ) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και, σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί: 

(i) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή
(ii) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.

Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση

Υποβολή Αιτήσεων

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy ή αποτεινόμενοι στον Οργανισμό στο τηλέφωνο 22605610 - 22605416.

Θα πρέπει να απευθύνονται στον “Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.)” και να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης Προϊστάμενου Μονάδας Αγορών και Προμηθειών, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο Β πιο πάνω, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 - 14:30 στη διεύθυνση: Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1449 Λευκωσία έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία.
Υποβολή αιτήσεων όχι αργότερα από την 11η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14.30 (Θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται.)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ