Θέσεις εργασίας στην Ελεγκτική Υπηρεσία

Είκοσι θέσεις εργασίας.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση είκοσι εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στην Ελεγκτική Υπηρεσία για την περίοδο 2019 έως 30/6/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε της ιστοσελίδα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας: www.audit.gov.cy, ή την ιστοσελίδα του Κυβερνητικού Τυπογραφείου: www.mof.gov.cy/gpo (επιλέξτε Επίσημη Εφημερίδα – Κύριο Μέρος – Τμήμα Α).

Η τελευταία ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ