Διευθυντική θέση εργασίας με μισθό €89.161

Στο τμήμα πολεοδομίας και οικήσεως. 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τη μόνιμη θέση Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, η οποία αναμένεται να κενωθεί από 1.2.2019 λόγω αφυπηρέτησης της κατόχου της θέσης. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).

Ο μισθός της θέσης είναι πάγιος και ανέρχεται στο ποσό των €89.161, στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 1η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Υπεύθυνος για:

(ι) Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος και την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες τούτου νομοθεσίας, και
(ιι) την εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής καθώς και τη λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων αποφάσεων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, ειδικά για θέματα που αφορούν τη Χωροταξία, την Πολεοδομία, την Οίκηση και τη Διαχείριση Κυβερνητικών Οικισμών.

(β) Συμβουλεύει για τη διαμόρφωση πολιτικής πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος και ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του Τμήματος και του Πολεοδομικού Συμβουλίου.

(γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
Α. Για Πρώτο Διορισμό:

(1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος, ή ισότιμο προσόν στην Πολεοδομία και Χωροταξία και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε κατάλληλο θέμα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως,
ή
(β) (ι) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Αρχιτεκτονική ή Πολιτική Μηχανική ή Διαχείριση Ακινήτων ή Γεωγραφία ή Οικονομικές ή Κοινωνικές Επιστήμες ή άλλο θέμα αποδεκτό για εισδοχή για μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολεοδομία και Χωροταξία, και
(ιι) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολεοδομία και Χωροταξία, ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στην Πολεοδομία και Χωροταξία διετούς τουλάχιστον κύκλου σπουδών.

(Σημ.: Ο όρος "Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Δεκαετής τουλάχιστο μεταπτυχιακή πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Οικήσεως, από την οποία πενταετής τουλάχιστο διοικητική πείρα.

Β. Για Προαγωγή:
(1) Τα ίδια προσόντα που απαιτούνται πιο πάνω στην παράγραφο Α για Πρώτο Διορισμό,
ή
(2) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α(1)(β)(ι) πιο πάνω
(β) δεκαπενταετής τουλάχιστον υπηρεσία, σε υπεύθυνη θέση στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως σε θέματα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Οικήσεως από την οποία δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε Πολεοδομικούς Τομείς και πενταετής τουλάχιστο διοικητική πείρα.

Γ. Και για τα δύο Α και Β:

(1) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική, οργανωτική και διευθυντική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 1η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Αριάδνη. Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.

Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.