Θέση εργασίας στη Eurobank 

Με βάση την Λευκωσία.

Η Eurobank Cyprus λειτουργεί σήμερα ένα δίκτυο οκτώ τραπεζικών κέντρων σε όλες τις μεγάλες πόλεις του νησιού. Με βάση τα σταθερά οικονομικά της αποτελέσματα, συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη και τη συνεχή στήριξη της κυπριακής οικονομίας.

Ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας της είναι η δέσμευσή της στη διαχείριση σχέσεων, με υψηλού επιπέδου προσωπικό που στοχεύει να παρέχει το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης και συμβουλών. 

Σήμερα επιδιώκουμε να προσλάβουμε έναν επαγγελματία για τη θέση του Αγοραστή, του αντισυμβαλλομένου και του Υπεύθυνου Κινδύνου Ρευστότητας.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Ο υπεύθυνος για τον κίνδυνο αγοράς θα είναι υπεύθυνος για τη μέτρηση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση σημαντικών κινδύνων αγοράς, αντισυμβαλλομένου και ρευστότητας που είναι εγγενείς στις δραστηριότητες της Τράπεζας, χρησιμοποιώντας κατάλληλα συστήματα μέτρησης και παρακολούθησης κινδύνου.

Κύριες αρμοδιότητες

- Ερευνήστε και αποκτήστε δεδομένα για ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναφορές.
- Προετοιμασία κανονιστικών απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων (LCR, ALMM, NSFR κ.λπ.)
- Υποβολή εκθέσεων σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τον κίνδυνο αγοράς (συναλλαγματικές διαφορές, ρευστότητα, διαφορές επιτοκίων και ρευστότητας, έκθεση σε αντισυμβαλλόμενο) σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση.
- Επίβλεψη της τήρησης των ορίων που σχετίζονται με τον κίνδυνο αγοράς και κλιμάκωση των παραβιάσεων.
- Εκτέλεση κατάλληλων προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τον κίνδυνο αγοράς
- Παρακολούθηση της δραστηριότητας του Treasury
- Προτείνει λύσεις και αναλαμβάνει δράση για τη διατήρηση διάφορων δεικτών στα επιθυμητά επίπεδα
- Παρακολούθηση του Mark στην Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και αναφορά για όλες τις σημαντικές μεταβολές αποτίμησης που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα αποθεματικά επανεκτίμησης της Τράπεζας ή την P & L και τελικά την κεφαλαιακή της θέση
- Προετοιμασία οποιωνδήποτε εκθέσεων μπορεί να απαιτούνται και συμμετοχή σε ad hoc έργα που έχουν ανατεθεί από τις ρυθμιστικές αρχές.

Εμπειρία και Προσόντα

- Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε σχετικό τομέα
- Μεταπτυχιακό σε Χρηματοοικονομικά, Μαθηματικά, Διαχείριση Κινδύνων ή σε σχετικό τομέα
- Πολύ καλή γνώση του λογισμικού MS Office
- Η γνώση του Matlab ή άλλης γλώσσας προγραμματισμού θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
- Καλή γνώση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, ιδίως του κανονιστικού πλαισίου για την ρευστότητα.
- Εξαιρετική συνειδητοποίηση και κατανόηση του τραπεζικού περιβάλλοντος, της οικονομίας και της συνολικής τοπικής αγοράς
- Έχει άριστη γνώση τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά

Προσωπικά χαρακτηριστικά

- Εκπαιδευμένος με ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
- Προσοχή στη λεπτομέρεια
- Ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες
- Καλή προσωπικότητα με φιλική και επαγγελματική στάση
- Εξαιρετικές δεξιότητες διοργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου
- Δυνατότητα εργασίας σε μια ομάδα
- Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση και τήρηση αυστηρών προθεσμιών

Οφέλη:

Ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών θα προσφέρεται στον επιτυχημένο υποψήφιο με βάση τα προσόντα και την εμπειρία.

Εάν πιστεύετε ότι έχετε τα παραπάνω προσόντα, υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα το αργότερο στις 22 Φεβρουαρίου 2019 στο careers@eurobank.com.cy αναφέροντας τον τίτλο εργασίας.