ΚΤΚ: Διαγωνισμός για προμήθεια disk array storage systems

Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση συστημάτων δίσκων αποθήκευσης και εξυπηρετητών υποδομής πληροφορικής. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση συστημάτων δίσκων αποθήκευσης (disk array storage systems) και εξυπηρετητών υποδομής πληροφορικής (servers) και τη συντήρηση τους για έξι χρόνια. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει διά της ανοικτής διαδικασίας και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τις 8/3/2019 από την ιστοσελίδα της ΚΤΚ, πατώντας εδώ.

Οι φορείς που θα εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού καλούνται όπως αποστέλλουν στοιχεία του ατόμου επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση epitropiagoron@centralbank.cy με θέμα αναφοράς "Διαγωνισμός 05/2019 για την προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση συστημάτων δίσκων αποθήκευσης (disk array storage systems) και εξυπηρετητών υποδομής πληροφορικής (servers) και συντήρηση τους για 6 χρόνια". Η ΚΤΚ δεν θα υπέχει οποιασδήποτε ευθύνης στην περίπτωση που φορέας δεν θα έχει καθόλου δηλώσει ή έχει δηλώσει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας με αποτέλεσμα να μην παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να  απευθύνονται προς την ΚΤΚ και να κατατεθούν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, δωμάτιο 018 του κτιρίου της ΚΤΚ, το αργότερο μέχρι τις 13/5/2019 και ώρα 13:00 το μεσημέρι μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των Εγγράφων Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται στον Κωνσταντίνο Σπύρου και Στέφανο Βαλανίδη, Τμήμα Πληροφορικής, τηλέφωνο 22714140 και 22714115, τηλεομοιότυπο 22714931, ηλεκτρονική διεύθυνση ΙΤtenders@centralbank.cy