ΟΚΥπΥ: Θέση εργασίας με μισθό €70.105,75

Μια κενή θέση εργασίας προϊστάμενου νοσηλευτικού λειτουργού για τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια (1) κενή θέση Προϊσταμένου Νοσηλευτικού Λειτουργού, υπό την αίρεση ψήφισης του Προϋπολογισμού 2019 του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ως ακολούθως:

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος ακαθάριστος μισθός €70.105,75 (Ακαθάριστος Ετήσιος Μισθός 13 Μηνών) που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

Στον πιο πάνω μισθό προστίθεται και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Α. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Προΐσταται της Μονάδας Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
(β) Διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος, των πολιτικών και των διαδικασιών των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών που προσφέρονται στους ασθενείς (εσωτερικούς και εξωτερικούς) των δημόσιων νοσηλευτηρίων, Κέντρων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
(γ) Υποστηρίζει το δίκτυο και εξασφαλίζει ομοιομορφία και παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε σταθερή και μόνιμη βάση από όλες τις μονάδες του δικτύου.
(δ) Θεσπίζει δείκτες απόδοσης και λειτουργικής υποδομής για την παροχή υψηλής ποιότητας Νοσηλευτικών Υπηρεσιών από τα δημόσια νοσηλευτήρια Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.
(ε) Διασφαλίζει ότι οι ασθενείς τυγχάνουν υψηλού επιπέδου νοσηλευτικής φροντίδας.
(στ) Αναγνωρίζει τρόπους βελτίωσης των κλινικών υπηρεσιών και ενημερώνει το νοσηλευτικό προσωπικό για νέους κανονισμούς για φροντίδα υγείας.
(ζ) Διασφαλίζει την εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού του Οργανισμού και αναφέρεται και παρέχει εισηγήσεις στο Γενικό (Εκτελεστικό) Διευθυντή (υπό τις οδηγίες του) και το Επιστημονικό Συμβούλιο για διάφορα επιστημονικά θέματα.
(η) Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο Ιατρικό Λειτουργό για να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της κλινικής διακυβέρνησης και της διασφάλισης ποιότητας και ότι αυτά συντονίζονται ώστε να διασφαλιστεί η παροχή ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών υγείας από τον ΟΚΥπΥ
(θ) Συμβουλεύει το Επιστημονικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας, Εσωτερικού Ελέγχου και άλλες Επιτροπές του ΔΣ και της Διευθυντικής Ομάδας σχετικά με νοσηλευτικά θέματα του Οργανισμού.
(ι) Εργάζεται υπό τις οδηγίες του Γενικού (Εκτελεστικού) Διευθυντή και συνεργάζεται με άλλα διευθυντικά στελέχη, ώστε να αναπτύσσει και να γνωστοποιεί το στρατηγικό όραμα για κλινική διακυβέρνηση και να προάγει την αφοσίωση του Οργανισμού στην καλή διακυβέρνηση και την ποιοτική και ασφαλή φροντίδα υγείας.
(ια) Διασφαλίζει την ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων και διαδικασιών, που να υποστηρίζουν την εφαρμογή πλαισίου κλινικής διακυβέρνησης.
(ιβ) Συμμετέχει και υποστηρίζει τη διασφάλιση των διαδικασιών διακυβέρνησης ως μέλος ή/ και εκπρόσωπος σε Επιτροπές του ΔΣ και των Διευθυντικών Ομάδων, περιλαμβανομένου του Επιστημονικού Συμβουλίου, την Επιτροπή Ποιότητας, Εσωτερικού Ελέγχου και άλλες Επιτροπές.
(ιγ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

Β. Απαιτούμενα Προσόντα
(1)    Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Νοσηλευτική ή Μαιευτική.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2)    Εγγραφή στο μητρώο Νοσηλευτών, ή στο μητρώο Μαιών, σύμφωνα με τον περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο.
(3)    Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση ή άλλο συναφές, συνεκτιμάται.
(4)    Οκταετής τουλάχιστον πείρα ως νοσηλευτής, από την οποία τριετής τουλάχιστον πείρα σε θέση με διοικητικά/ εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
(5)    Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(6)    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
(1)    Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα.
(2)    Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί ) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί-
(i)    Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή,
(ii)    πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.
(3)    Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
(4)    Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση.
Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί ) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί Κανονισμοί του Οργανισμού.

Υποβολή Αιτήσεων
(α) Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy ή αποτεινόμενοι στον Οργανισμό στο τηλέφωνο 22605734 και 22605670. Θα πρέπει να απευθύνονται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.) και να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
(β) Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο “Απαιτούμενα Προσόντα” πιο πάνω, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα.
(γ) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 - 14:30 στη διεύθυνση: Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1448 Λευκωσία έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία.

Υποβολή αιτήσεων όχι αργότερα από τις 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 14.30 (Θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας, όπου εφαρμόζεται.). 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ