Η Πολιτική Αεροπορία προσλαμβάνει προσωπικό - Δείτε μισθούς

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α13(ii): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη, το συντονισμό και την ομαλή λειτουργία Κέντρου Ελέγχου Περιοχής, Γραφείου Ελέγχου Προσέγγισης, Γραφείου Ελέγχου Αεροδρομίου, Γραφείου Ενημέρωσης Πληρωμάτων, Εκπαιδευτικής Μονάδας και Μονάδας Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας.

(β) Συνεργάζεται στενά με το προσωπικό άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

(γ) Ετοιμάζει και υποβάλλει εκθέσεις, μελέτες και σχέδια που αποσκοπούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται προς την εναέρια κυκλοφορία.

(δ) Μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των κανονισμών, διαδικασιών και συστάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(ε) Χειρίζεται θέματα προσωπικού καθώς και τεχνικά θέματα εναέριας κυκλοφορίας, αεροδρομίων, τηλεπικοινωνιών, αεροναυτικών βοηθημάτων, μετεωρολογίας, εκπαίδευσης και υπηρεσιών διάσωσης.

(στ) Εκτελεί καθήκοντα σε Κέντρο Ελέγχου Περιοχής ή σε Πύργο Ελέγχου ή στην Εκπαιδευτική Μονάδα του Τμήματος ή στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος, σε σχέση με τις αρμοδιότητες των πιο πάνω Κλάδων.

(ζ) Εκτελεί καθήκοντα Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας, αν και όταν παραστεί ανάγκη, νοουμένου ότι πληροί το επίπεδο υγείας όπως αυτό καθορίζεται από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας.

(η) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε θέμα.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Πτυχίο Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας με ειδικότητες σχετικές με τις υπηρεσίες του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας:

(α) στον έλεγχο αεροδρομίου,

(β) στον έλεγχο προσέγγισης,

(γ) στον έλεγχο περιοχής, και

(δ) στον έλεγχο περιοχής με σύστημα ραντάρ ή στον έλεγχο προσέγγισης με σύστημα ραντάρ, και πιστοποιητικό ισχύος της ειδικότητας της μονάδας που υπηρετεί.

(3) Οκταετής τουλάχιστον πείρα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας από την οποία διετής τουλάχιστο πείρα στον έλεγχο περιοχής με σύστημα ραντάρ.

(4) Πτυχίο χειριστή ιδιωτικού αεροσκάφους.

(5) Πολύ καλή γνώση των κανονισμών και των διαδικασιών εναέριας κυκλοφορίας και τηλεπικοινωνιών, όπως καθορίζονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας.

 (6) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού

Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(7) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημειώσεις:

(1) Υπάλληλοι που υπηρετούσαν στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας μπορούν να είναι υποψήφιοι έστω και αν δεν κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο, νοουμένου όμως ότι έχουν δωδεκαετή πείρα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, από την οποία διετή τουλάχιστο πείρα στον έλεγχο περιοχής με σύστημα ραντάρ, αντί της οκταετούς απαιτούμενης στην παρ.(3), καθώς και τα υπόλοιπα προσόντα της θέσης αυτής.

(2) Ο κάτοχος της θέσης υποχρεούται να παρακολουθήσει οποιαδήποτε σειρά επιμορφωτικών μαθημάτων που θα καθοριστεί.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".

5. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Αριάδνη. Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει  αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.

6. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ