Θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Τρεις μόνιμες θέσεις εργασίας στον οργανισμό.

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Προϊσταμένου Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα:
Κλίμακα 5Α:
€41.469, €43.542, €45.616, €47.689, €49.763, €51.836, €53.910, €55.983, €58.057, €60.130, €62.204, €64.277, €66.351. Στη μισθοδοσία, προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί και επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και Ευθύνες:
1. Προΐσταται της ανεξάρτητης Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων του Οργανισμού, είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία της και υπάγεται απ’ ευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
2. Εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις λειτουργίες των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
3. Είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση των διαδικασιών του Οργανισμού με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού, τους κανονισμούς, τα πρότυπα και τους εσωτερικούς κανόνες, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
4. Είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία της διάθεσης ανάληψης κινδύνου και στρατηγικής κινδύνου του Οργανισμού και για την ετοιμασία και υποβολή αναφορών στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.
5. Είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία, το συντονισμό και την αποστολή των απαραίτητων εκθέσεων και καταστάσεων προς τις Εποπτικές Αρχές.
6. Είναι υπεύθυνος για τον υπολογισμό και παρακολούθηση των δεικτών Κεφαλαιακής Επάρκειας, συγκέντρωσης και ρευστότητας του Οργανισμού.
7. Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της διάθεσης ανάληψης κινδύνου του Οργανισμού και την τακτική ενημέρωση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων.
8. Αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου (πιστωτικού, λειτουργικού, κινδύνου αγοράς, κλπ) και αναθεωρεί αυτές σε περίπτωση μη επάρκειας.
9. Μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της Μονάδας
10. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Νομικά, Μαθηματικά, Στατιστική. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
2. Οκταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία τριετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
4. Πολύ καλή γνώση της κυπριακής νομοθεσίας για τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα, των σχετικών οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου.
5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
6. Διετής τουλάχιστον πείρα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πέραν της οκταετούς απαιτούμενης, στο σημείο 2 πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα.

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς :
1. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα που αναφέρονται πιο πάνω, θα υποβληθούν σε προφορική εξέταση από Εξωτερικό Συμβουλευτικό Οίκο στον οποίο θα ανατεθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, η αξιολόγηση των υποψηφίων.
2. Ο Εξωτερικός Συμβουλευτικός Οίκος θα καταρτίσει και υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού κατάλογο με τους πρώτους 12 επιτυχόντες υποψηφίους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα καλέσει σε συνέντευξη τους 12 υποψήφιους, και θα καταρτίσει κατάλογο τελικής επιλογής (short list) με τους 4 επικρατέστερους υποψήφιους.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα καλέσει σε δεύτερη συνέντευξη τους υποψήφιους του καταλόγου τελικής επιλογής (short list).
5. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα καταρτίσει πίνακα όπου θα αναγραφούν οι επικρατέστεροι υποψήφιοι κατά σειρά συνολικών μονάδων που ο καθένας από αυτούς συγκέντρωσε, έτσι ώστε ο πρώτος στη σειρά να είναι ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο αριθμό συνολικών μονάδων. Με βάση τον πίνακα αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα επιλέξει τον υποψήφιο που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό συνολικών μονάδων.

Υ π ο β ο λ ή  Α ι τ ή σ ε ω ν
Η υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει τη Δευτέρα , 20 Μαΐου 2019, με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019.

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιλαμβάνονται σ’ αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά τα οποία στοιχειοθετούν τα προσόντα και τις γνώσεις του. Οι αιτήσεις να υποβληθούν μέσω της Ιστοσελίδας του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης www.hfc.com.cy.

Τα πρωτότυπα Πιστοποιητικά να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με αντίγραφα των απαραίτητων Πιστοποιητικών ή δεν υποβληθούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Ο αιτητής, με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβάλλει δικαίωμα εξέτασης €30 στον λογαριασμό με IBAN: CY59 0210 2510 0000 0000 9093 0215 και BIC/SWIFT: CCBKCY2N. Στα στοιχεία πληρωμής θα πρέπει να καταγράφεται απαραίτητα ο αριθμός αίτησης, ο οποίος θα σας έχει σταλεί ηλεκτρονικά μόλις ολοκληρωθεί η αίτηση. Η καταβολή του δικαιώματος εξέτασης θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019. Αιτήσεις οι οποίες δεν θα αντιστοιχηθούν με την απόδειξη πληρωμής δεν θα εξετάζονται.

Για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.hfc.com.cy/genikesplirofories/gdpr/

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Οργανισμού, στα τηλέφωνα 22503414 και 22503333, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 10.00π.μ. μέχρι τις 2.00μ.μ. ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, recruitment@hfc.com.cy

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Προϊσταμένου Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα:
Κλίμακα 5Α :
€41.469, €43.542, €45.616, €47.689, €49.763, €51.836, €53.910, €55.983, €58.057, €60.130, €62.204, €64.277, €66.351. Στη μισθοδοσία προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί και επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και Ευθύνες:
1. Προΐσταται της ανεξάρτητης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία της και υπάγεται απ’ ευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
2. Εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις λειτουργίες των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
3. Είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση των διαδικασιών του Οργανισμού με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού, τους κανονισμούς, τα πρότυπα και τους εσωτερικούς κανόνες, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
4. Είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, με στόχο την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.
5. Διασφαλίζει την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
6. Παρακολουθεί την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των διορθωτικών μέτρων για την επαρκή αντιμετώπιση των αδυναμιών και παρατηρήσεων που καταγράφονται στις εκθέσεις των διαφόρων ελέγχων (εσωτερικών και εξωτερικών), καθώς και των ελέγχων των εποπτικών αρχών.
7. Ενημερώνει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, με κοινοποίηση προς το Γενικό Διευθυντή, τουλάχιστον ανά τρίμηνο, για τις κυριότερες διαπιστώσεις των διενεργούμενων ελέγχων και για τις τυχόν συστάσεις.
8. Υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού σχετικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, την αποτελεσματικότητα και την τήρηση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων.
9. Μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της Μονάδας.
10. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν ή Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.
2. Οκταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε ελεγκτικά καθήκοντα, από την οποία τριετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
4. Πολύ καλή γνώση της κυπριακής νομοθεσίας για τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα, των σχετικών οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου.
5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
6. Διετής τουλάχιστον πείρα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πέραν της οκταετούς απαιτούμενης, στο σημείο 2 πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα.

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς :
1. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα που αναφέρονται πιο πάνω, θα υποβληθούν σε προφορική εξέταση από Εξωτερικό Συμβουλευτικό Οίκο στον οποίο θα ανατεθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, η αξιολόγηση των υποψηφίων.
2. Ο Εξωτερικός Συμβουλευτικός Οίκος θα καταρτίσει και υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού κατάλογο με τους πρώτους 12 επιτυχόντες υποψηφίους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα καλέσει σε συνέντευξη τους 12 υποψήφιους, και θα καταρτίσει κατάλογο τελικής επιλογής (short list) με τους 4 επικρατέστερους υποψήφιους.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα καλέσει σε δεύτερη συνέντευξη τους υποψήφιους του καταλόγου τελικής επιλογής (short list).
5. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα καταρτίσει πίνακα όπου θα αναγραφούν οι επικρατέστεροι υποψήφιοι κατά σειρά συνολικών μονάδων που ο καθένας από αυτούς συγκέντρωσε, έτσι ώστε ο πρώτος στη σειρά να είναι ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο αριθμό συνολικών μονάδων. Με βάση τον πίνακα αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα επιλέξει τον υποψήφιο που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό συνολικών μονάδων.

Υ π ο β ο λ ή  Α ι τ ή σ ε ω ν
Η υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει τη Δευτέρα , 20 Μαΐου 2019, με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019.

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιλαμβάνονται σ’ αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά τα οποία στοιχειοθετούν τα προσόντα και τις γνώσεις του. Οι αιτήσεις να υποβληθούν μέσω της Ιστοσελίδας του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης www.hfc.com.cy.

Τα πρωτότυπα Πιστοποιητικά να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με αντίγραφα των απαραίτητων Πιστοποιητικών ή δεν υποβληθούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Ο αιτητής, με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβάλλει δικαίωμα εξέτασης €30 στον λογαριασμό με IBAN: CY59 0210 2510 0000 0000 9093 0215 και BIC/SWIFT: CCBKCY2N. Στα στοιχεία πληρωμής θα πρέπει να καταγράφεται απαραίτητα ο αριθμός αίτησης, ο οποίος θα σας έχει σταλεί ηλεκτρονικά μόλις ολοκληρωθεί η αίτηση. Η καταβολή του δικαιώματος εξέτασης θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019.

Αιτήσεις οι οποίες δεν θα αντιστοιχηθούν με την απόδειξη πληρωμής δεν θα εξετάζονται.

Για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.hfc.com.cy/genikesplirofories/gdpr/

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Οργανισμού, στα τηλέφωνα 22503414 και 22503333, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 10.00π.μ. μέχρι τις 2.00μ.μ. ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, recruitment@hfc.com.cy

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Προϊσταμένου Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα:
Κλίμακα 5Α :
€41.469, €43.542, €45.616, €47.689, €49.763, €51.836, €53.910, €55.983, €58.057, €60.130, €62.204, €64.277, €66.351. Στη μισθοδοσία προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί και επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και Ευθύνες:
1. Προΐσταται της ανεξάρτητης Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Οργανισμού, είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία της και υπάγεται απ’ ευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
2. Εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις λειτουργίες των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
3. Είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση των διαδικασιών του Οργανισμού με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού, τους κανονισμούς, τα πρότυπα και τους εσωτερικούς κανόνες, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
4. Είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία και υποβολή αναφορών στην Επιτροπή Ελέγχου του Οργανισμού για θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
5. Είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία και αποστολή των απαραίτητων εκθέσεων προς τις Εποπτικές Αρχές.
6. Μεριμνά για τη διατήρηση ενός ολοκληρωμένου και ενημερωμένου μητρώου των νομικών, ρυθμιστικών και επιχειρησιακών απαιτήσεων και εγγραφή των υποχρεώσεων συμμόρφωσης που απορρέουν από αυτές.
7. Μεριμνά για την επικαιροποίηση και παρακολούθηση της πολιτικής Καταπολέμησης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος.
8. Αξιολογεί την επάρκεια και καταλληλόλητα των πολιτικών, διαδικασιών και κανονισμών Κανονιστικής Συμμόρφωσης και υποβάλλει εισηγήσεις για βελτίωση όπου χρειάζεται.
9. Μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της Μονάδας
10. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Νομικά, Μαθηματικά, Στατιστική.  (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
2. Οκταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία τριετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
4. Πολύ καλή γνώση της κυπριακής νομοθεσίας για τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα, των σχετικών οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου.
5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
6. Διετής τουλάχιστον πείρα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πέραν της οκταετούς απαιτούμενης, στο σημείο 2 πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα.

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς :
1. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα που αναφέρονται πιο πάνω, θα υποβληθούν σε προφορική εξέταση από Εξωτερικό Συμβουλευτικό Οίκο στον οποίο θα ανατεθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, η αξιολόγηση των υποψηφίων.
2. Ο Εξωτερικός Συμβουλευτικός Οίκος θα καταρτίσει και υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού κατάλογο με τους πρώτους 12 επιτυχόντες υποψηφίους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα καλέσει σε συνέντευξη τους 12 υποψήφιους, και θα καταρτίσει κατάλογο τελικής επιλογής (short list) με τους 4 επικρατέστερους υποψήφιους.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα καλέσει σε δεύτερη συνέντευξη τους υποψήφιους του καταλόγου τελικής επιλογής (short list).
5. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα καταρτίσει πίνακα όπου θα αναγραφούν οι επικρατέστεροι υποψήφιοι κατά σειρά συνολικών μονάδων που ο καθένας από αυτούς συγκέντρωσε, έτσι ώστε ο πρώτος στη σειρά να είναι ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο αριθμό συνολικών μονάδων. Με βάση τον πίνακα αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα επιλέξει τον υποψήφιο που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό συνολικών μονάδων.

Υ π ο β ο λ ή Α ι τ ή σ ε ω ν
Η υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει τη Δευτέρα , 20 Μαΐου 2019, με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019.

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιλαμβάνονται σ’ αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά τα οποία στοιχειοθετούν τα προσόντα και τις γνώσεις του. Οι αιτήσεις να υποβληθούν μέσω της Ιστοσελίδας του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης www.hfc.com.cy.Τα πρωτότυπα Πιστοποιητικά να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με αντίγραφα των απαραίτητων Πιστοποιητικών ή δεν υποβληθούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Ο αιτητής, με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβάλλει δικαίωμα εξέτασης €30 στον λογαριασμό με IBAN: CY59 0210 2510 0000 0000 9093 0215 και BIC/SWIFT: CCBKCY2N. Στα στοιχεία πληρωμής θα πρέπει να καταγράφεται απαραίτητα ο αριθμός αίτησης, ο οποίος θα σας έχει σταλεί ηλεκτρονικά μόλις ολοκληρωθεί η αίτηση. Η καταβολή του δικαιώματος εξέτασης θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019. Αιτήσεις οι οποίες δεν θα αντιστοιχηθούν με την απόδειξη πληρωμής δεν θα εξετάζονται.

Για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.hfc.com.cy/genikesplirofories/gdpr/

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Οργανισμού, στα τηλέφωνα 22503414 και 22503333, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 10.00π.μ. μέχρι τις 2.00μ.μ. ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, recruitment@hfc.com.cy

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ