Ζητούνται τρεις χειριστές πτητικών μέσων 

Στο τμήμα δασών.

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Πτητικών Μέσων, Τμήμα Δασών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 και Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692. (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. (Παρέχεται δωρεάν στολή όπως καθορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς).

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00.

Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Εκτελεί πτήσεις για αεροψεκασμούς, και κατάσβεση πυρκαγιών, καθώς και για άλλους σκοπούς, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Πτητικών Επιχειρήσεων και με το πρόγραμμα πτήσεων ως κυβερνήτης ή συγκυβερνήτης και μεριμνά για την ασφάλεια των πτήσεων και του πληρώματος.
(β) Εφαρμόζει τα προγράμματα πτητικών επιχειρήσεων.
(γ) Εποπτεύει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
(δ) Συνεργάζεται με τους Μηχανικούς Πτητικών Μέσων και διαβιβάζει στοιχεία και πληροφορίες για την κατάσταση των πτητικών μέσων.
(ε) Συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης για απόκτηση ειδικότητας (Type Rating) πτητικών μέσων που αποκτώνται από το Τμήμα Δασών και γενικά σε προγράμματα εκπαίδευσης που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης του.
(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
 Σημ.: Ο κάτοχος της θέσης δυνατόν να εργάζεται με ειδικό ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Άδεια Χειριστή Αεροσκαφών (Commercial Pilots License) με ικανότητα πτήσης με όργανα IR (Instrument Rating), από χώρα πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) σε ισχύ.
(2) Ιατρικό πιστοποιητικό πρώτου βαθμού (Class-1 Medical Certificate) όπως καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), σε ισχύ.
(3) Άδεια ραδιοτηλεφωνίας και χρήσης κινητών αεροπορικών σταθμών (Radiotelephony License) σε ισχύ.
(4) Τετραετής τουλάχιστον πείρα σε πτητικές επιχειρήσεις η οποία να περιλαμβάνει αποδεδειγμένη πτητική εμπειρία τουλάχιστον 800 ωρών.
(5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(6) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και υπευθυνότητα.
(7) Οι αιτητές δεν πρέπει να υπερβαίνουν την ηλικία των 40 ετών κατά την ημερομηνία εκπνοής της υποβολής αιτήσεων.
(8) Κατοχή ειδικότητας (Type Rating) σε ισχύ, σε ένα τουλάχιστον από τους τύπους αεροσκαφών που διαθέτει το Τμήμα Δασών και οι οποίοι καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της θέσης, ή/και Άδειας Διενέργειας Αεροψεκασμών και Πιστοποίησης Σωστής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων από αέρος σε ισχύ από χώρα μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) αποτελεί πλεονέκτημα. Σημειώνεται ότι οι τύποι αεροσκαφών που διαθέτει το Τμήμα Δασών είναι: AIR TRACTOR 802 (AT 4/5/6/8-SET) και THRUSH 550P(Snow/Ayres-SET).

Σημειώσεις:
1. Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν πρέπει μέσα σε δύο χρόνια από το διορισμό τους-
(α) να αποκτήσουν ειδικότητα (Type Rating) σε δύο τουλάχιστον τύπους αεροσκαφών που διαθέτει το Τμήμα Δασών ·
(β) να αποκτήσουν άδεια διενέργειας αεροψεκασμών και πιστοποίηση σωστής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από αέρος, από χώρα μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) · και
(γ) να ολοκληρώσουν με επιτυχία, εκπαίδευση στην αεροπυρόσβεση και αεροψεκασμούς με τα πτητικά μέσα που διαθέτει το Τμήμα Δασών.

2. Για την επικύρωση του διορισμού τους, οι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τα προσόντα που αναφέρονται στη Σημείωση 1 πιο πάνω.
3. Οι κάτοχοι της θέσης υποχρεούνται-

(α) να διατηρούν σε ισχύ τις άδειες, τις ειδικότητες και το ιατρικό πιστοποιητικό που περιλαμβάνονται στα Απαιτούμενα Προσόντα και στη Σημείωση 1 πιο πάνω ·
(β) να παρακολουθούν μαθήματα και να παρακάθονται σε εξετάσεις αναγκαίες για την απόκτηση ή διατήρηση ειδικοτήτων και αδειών· και
(γ) να παρακολουθούν, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, οποιαδήποτε σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα καθοριστεί.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί –
(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα .
 ή
(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια".

4. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".

5. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνται όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση.

6. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00. Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης
στην Αριάδνη. Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη. Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας του.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.

7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ