Το ΓεΣΥ γέμισε τα ταμεία

Μεγάλο πλεόνασμα στα ταμεία του κράτους λόγω ΓεΣΥ.

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €572,3 εκ. (2,6% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €326,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018 (1,6% στο ΑΕΠ). Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες για το πρώτο εξάμηνο του 2019 σημείωσαν αύξηση κατά €197,0 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανήλθαν στα €3.532,8 εκ. από €3.335,8 εκ. το 2018 (5,9% αύξηση).

Απολαβές προσωπικού
Αναλυτικά, σύμφωνα πάντα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση (€104,9 εκ. ή 9,5%) και ανήλθαν στα €1.210,5 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2019 σε σύγκριση με €1.105,6 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αύξηση κοινωνικών παροχών
Οι κοινωνικές παροχές επίσης αυξήθηκαν σημαντικά λόγω της συμπερίληψης των λογαριασμών του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας στη Γενική Κυβέρνηση (€80,5 εκ. ή 6,1%) και ανήλθαν στα €1.393,8 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2019 σε σύγκριση με €1.313,3 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2018.

Παράλληλα και η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €55,4 εκ. και ανήλθε, για τη συγκεκριμένη περίοδο του 2019, στα €360,6 εκ., ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 το ποσό αυτό ανήρχετο στα €305,2 εκ. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν επίσης κατά €34,0 εκ. και ανήλθαν στα €263,6 εκ. από €229,6 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Μικρότερη αύξηση, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, σημείωσαν οι επιχορηγήσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά €1,5 εκ. και ανήλθαν στα €21,6 εκ. (€20,1 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2018).

Μείωση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες
Μείωση κατέγραψαν οι κατηγορίες εξόδων που αφορούν στο κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σημείωσαν μείωση της τάξης των €64,3 εκ. και ανήλθαν στα €73,3 εκ. σε σύγκριση με €137,6 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2018.

Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι δαπάνες αυτές κατέγραψαν μείωση της τάξης των €60,5 εκ. (€56,0 εκ. το 2019 σε σύγκριση με €116,5 εκ. το 2018). Περαιτέρω, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €2,9 εκ. και περιορίστηκαν στα €19,9 εκ. (από €22,8 εκ. το 2018). Τέλος, οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €12,1 εκ. και περιορίστηκαν στα €189,5 εκ. σε σύγκριση με €201,6 εκ. το 2018.

Μπουμ εσόδων
Σχετικά με τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,1% (ή €442,4 εκ.) και ανήλθαν στα €4.105,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 (από €3.662,7 εκ. το 2018). Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν λόγω της συμπερίληψης των λογαριασμών του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας στη Γενική Κυβέρνηση και οι οποίες αυξήθηκαν κατά €248,7 εκ. και ανήλθαν στα €1.142,0 εκ. από €893,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν από το Κράτος ανήλθαν στα €141,3 εκ. (αύξηση ύψους €82,9 εκ.) σε σύγκριση με τα €58,4 εκ. που είχαν εισπραχθεί κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αυξημένα έσοδα από φορολογία εισοδήματος και πλούτου
Σχετικά με τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο επίσης αυξήθηκαν σημαντικά (κατά €78,8 εκ.) και ανήλθαν στα €802,7 εκ. (από €723,9 εκ. το 2018).Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €24,0 εκ. και ανήλθαν κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 στα €92,0 εκ. (€68,0 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο).

Επιπρόσθετα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών κατέγραψαν συγκρατημένη αύξηση κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, αφού οι εισπράξεις τους αυξήθηκαν κατά €11,9 εκ. και ανήλθαν στα €1.579,3 εκ. (€1.567,4 εκ. το 2018). Εντούτοις, τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο πιο πάνω ποσό, σημείωσαν αύξηση της τάξης των €35,2 εκ. και ανήλθαν στα €1.017,4 εκ. τη φετινή περίοδο σε σύγκριση με €982,2 εκ. το 2018.

Αύξηση σημείωσαν επίσης τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών που αυξήθηκαν κατά €10,2 εκ. και ανήλθαν στα €265,7 εκ. (από €255,5 εκ. το 2018).

Μείωση στα έσοδα από τρέχουσες μεταβιβάσεις
Αντιθέτως, τέλος, τα έσοδα από τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €14,1 εκ. και περιορίστηκαν στα €82,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019.

Πηγή: Εφημερίδα Σημερινή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ